پایان نامه بررسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده

 عنوان:

بررسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر سلیمی

 استاد مشاور

جناب آقای دکتر فرحبخش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره راهنمایی می باشد. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از     1- پرسشنامه خود متمایز سازی (DSI-R) یونسی. 2- پرسشنامه تعارض والد – فرزند  موری ای- اشتراس. 3- پرسشنامه مسئولیت پذیری ،که توسط نعمتی در سال 1378 تهیه شده. جامعه پژوهش حاضر را دانش‏آموزان دختر مقطع راهنمایی و مادرانشان در  شهر ستان مهردشت (اصفهان)  در سال 91 تشکیل داده اند که تعداد آنها  400 نفر است از این مدارس به شیوه تصادفی 200 نفر دانش آموز و مادران آنها انتخاب شدند . پرسش نامه های ( تعارض والد_ فرزندی  و مسئولیت پذیری نوجوانان ) در اختیار دانش آموزان قرار گرفت تا پاسخ دهند. همچنین با هماهنگی هایی که در این مدارس صورت  گرفت مادران با حداقل مدرک تحصیلی(دیپلم) که به جلسات انجمن اولیا و مربیان مراجعه می کنند به مدرسه دعوت شدند و به پرشسنامه خود متمایز سازی پاسخ دادند. داده ها توسط شاخص های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد ) و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتیجه پژوهش رابطه بین خود متمایز سازی مادران و تعارض والد- فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان را تایید می کند یعنی تمایز یافتگی پایین مادران باعث تعارض بین خود و فرزندان شده و نتیجه آن مسئولیت پذیری پایین دانش آموزان است.

کلید واژه ها : متمایز سازی ، تعارض والد فرزند ، مسئولیت پذیری

 فهرست مطالب

    عنوان                                صفحه

         فصل اول : کلیات

       1- مقدمه                                        6

       2-                   بیان مسئله                                           8

                      3- ضرورت و اهمیت پژوهش                     10 

4- هدف پژوهش                                               12 

       5-                 سوالهای پژوهش                               12      

       6-                فرضیه های پژوهش                            12

  7- مفاهیم نظری و تعاریف عملیاتی  متغیرهای پژوهش                   12

فصل دوم : گستره علمی موضوع و پیشینه پژوهش                     

1- نوجوانی                                          15

2- تعریف تعارض                           17     

الف- موضوع تعارض در روابط مادر و دختر                                   19

     ج- راهای بهبود روابط مادر و دختر                                                     20

د- سرزنش مادر                                                                               21

ه- نظریه های تعارض                                      24

ی- نظریه سنتی                                                   24

م- نظریه روانپویشی                                          24

ن- نظریه چرخه زندگی                                         25

پژوهش های انجام شده                                                           26

3- مسئولیت پذیری                                                 27

الف- تعاریف و مفاهیم                                                28 

ب- نظریه های مسئولیت                                                    30      

ج- ازدیدگاه آدلر                                               30

د- از دیدگاه پرز                                                                        31

ه- از دیدگاه گلاسر                                                               32

ی- از دیدگاه فرانکل                                                              33

م- عوامل موثر در رشد مسئولیت                                          34 

ن- مسئولیت پذیری و خانواده                                                   35

   پژوهش های انجام شده                                           38

4- تعریف خود متمایز سازی                       39

الف- اشکال تمایز یافتگی                                          41

ب- اجزاء تمایز یافتگی                                               45                                

ج- واکنش عاطفی                                            45                

د- گسلش عاطفی                                  45          

    ه- آمیختگی با دیگران                                                46

ی- جایگاه من                                                               47                 

پژوهش های انجام شده                                             48                                                                                                                         

فصل  سوم : روش اجرای پژوهش               

  • طرح کلی پژوهش                                51
  • جامعه                         51 

  3- روش نمونه گیری                                 52

      4- حجم نمونه                                         52   

   5- فرایند اجرای پژوهش                                 52 

    6- ابزار پژوهش                                         52    

   7- پرسشنانه خود متمایز سازی                                          52  

   8- پرسشنامه تعارض والد فرزند                                              52 

  9-پرسشنامه مسئولیت پذیری                                         53

  10- روش تجزیه تحلیل داده ها                                    54           

فصل چهار: یافته ها و تجزیه تحلیل داده ها

  • مقدمه                                        56
  • تجزیه تحلیل داده ها 57            

      الف- آمار توصیفی                                     57       

      ب- آمار استنباطی                                  59

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  • فرضیه ها                                         62

     2- محدودیت                                                   65      

  • پیشنهادات             66  
  • فهرست منابع فارسی                               66
  • فهرست منابع انگلیسی                                 69

       پیوست الف : پرسشنامه خود متمایز سازی مادران  75

       پیوست ب : پرسشنامه تعارض والد–  فرزند        77

      پیوست ج : پرسشنامه مسئولیت پذیری نوجوانان          76    

  فصل اول

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید