پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران


 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش: مدیریت مالی

عنوان:

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد محبی

پاییز1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفجه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول کلیات تحقیق
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….3
2-1 بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………4
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیقانجام تحقیق………………………………………………………………………..7
4-1اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..7
5-1سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8
6-1فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………8
7-1تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی……………………………………………………………..9
فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق
2-1:مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….12
2-2بازار مالی……………………………………………………………………………………………………………….13
2-3 بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی…………………………………………………….14
2-3-1 تجهیز بیشتر پس‌انداز…………………………………………………………………………………………..15
2-3-2 تخصیص بهینه سرمایه16
2-3-3 ایجاد شرایط برای مدیریت ریسک17
2-3-4 کمک به فرآیند کشف قیمتها18
2-4: عو امل موثر بر توسعه بخش مالی22
2-4-1: نقش نهادهای قانونی23
2-4-2-سیاست های کلان اقتصادی دولت23
2-4-3  سایر متغیرها24
2-5  شاخص های آزادسازی مالی و اصلاحات مالی26
2-5-1 محاسبه شاخص آزادسازی مالی برای ایران27
2-5-2 مقایسه شاخص آزادسازی مالی ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه28
2-6 بررسی تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی29
2-7.ویژگی‏های اساسی بازار مالی کارآمد32
2-8.مزایای بازارهای مالی34
2-8-1-وظایف بازار مالی35
2-8-2انگیزه های نوآوری مالی36
2-9 طبقه بندی نوآوری های مالی (تبریزی،1376)37
2-9-1 واسطه های مالی2-9-2مشخصه هاو ماهیت واسطه‎های مالی38
2-9-3 مهمترین واسطه های مالی42
2-9-4 نقش وکارکرد واسطه های مالی43
2-9-5  بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی44
2-9-6  رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آن45
2-9-7  رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن47
2-9-8 رابطه بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن54
2-9-9  نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد45
2-10 ویژگی­های یک سیستم مالی خوب47
2-10-1تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران49
2-11رشد اقتصادی51
2-12 پیشینه تحقیق:52
فصل سوم روش اجرای تحقیق
3-1مقدمه60
3-2 جامعه آماری61
3-3 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق61
3-4 روش تحقیق61
3-5 آزمون دیکی و فولر63
3-6 آزمون هم انباشنگی64
3-7آزمون هم انباشتگی، رویکرد انگل-گرنجر :66
3-8 ازمون علیت67
فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری
1-4مقدمه70
4-2 متغیرهای تحقیق70
4-3آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق:75
4-4تخمین مدل بر اساس روش ARDL77
4-4-1 آزمون وجود رابطه بلندمدت مدل 78
4-7) آزمون علیت گرانجر83
فصل پنجم نتایج تحقیق
5-1مقدمه86
5-2نتیجه گیری86
5-3 پیشنهادات90
5-3-1پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی90
5-4محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………..91
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..93
منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………………………94
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….98

 فهرست جداول

جدول شماره 4-1 : نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرها در سطح  و با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی هستند)……………………………………………………………………………………………………………………..76

جدول شماره 4-2 : نتایج آزمون دیکی و فولر با تفاضل مرتبه او ل با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی است)……………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول شماره 4-3 : نتایج آزمون دیکی و فولر با تفاضل مرتبه دوم با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی است)……………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول (4-4) آزمون وجود رابطه بلند مدت  برای تابع صادرات  غیر نفتی …………………………………….80

جدول4-5 : برآورد مدل بلند مدت تحقیق………………………………………………………………………………….80

جدول4-6: نتایج آزمون علیت گرانجر……………………………………………………………………………………….83

فهرست نمودارها

نمودار4-1 نمودار تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………………..71

مودار 4-2 نمودار موجودی سرمایه…………………………………………………………………………………………..72

نمودار4-3 نمودار نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………73

نمودار4-4: مربوط به حجم معاملات بورس……………………………………………………………………………….74

نمودار4-5: مربوط به حجم اعتبارات بانکها…………………………………………………………………………………75

چکیده:

بر اساس نظریات اقتصادی توسعه سیستم مالی از طریق گسترش و همچنین متنوع سازی بازارهای مالی کشور منجر به تخصیص مناسب تر منابع و نهایتاًرشد اقتصادی سریع تر می گردد.هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین توسعه بازارهای پولی و مالی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است . برای این منظور با استفاده از روش الگوی خود همبسته با وقفه های توزیعی ARDL به تخمین مدل پرداخته شده است..دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق ازسال 1370 تا سال 1392 بوده است. متغیر تولید ناخالص داخلی بعنوان متغیر وابسته و موجودی سرمایه ، نیروی انسانی ، حجم اعتبارات بانکی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار بعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده عدم وجود قطعیت در  تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای پولی و مالی بر رشد اقتصادی است.

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، توسعه بازار پول، کارایی سرمایه گذاری، واسطه های مالی

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید