پایان نامه بررسی رابطه بین تصویرذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران


دانشگاه علامه طباطبائی

مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد

پایان‌نامه دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش عمومی

عنوان:

بررسی رابطه بین تصویرذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

استاد راهنما:

دکتر فرامرز سهرابی

فهرست مطالب:

فهرست جدول‌ها ح‌

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-    مقدمه 8

2-1-   بیان مسئله 9

3-1-    اهمیت و ضرورت تحقیق 13

4-1-    اهداف تحقیق 13

5-1-    فرضیه های اصلی تحقیق 14

6-1-    متغیرهای پژوهش.

–    تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 14

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2-    مقدمه 16

1-2-2-    تعریف اضطراب مرگ 17

2-2-2-    ویژگی های اضطراب مرگ 17

3-2-2-    پیشایندهای اضطراب مرگ 23

4-2-2-    پیامدهای اضطراب مرگ 23

5-2-2-    تلویحات بالینی 24

6-2-2-    دینداری درون سو، برون سو، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اضطراب و رضایتمندی 25

7-2-2-    تاثیر بیوه گی بر اضطراب مرگ 27

3-2-    خود شکوفایی 28

1-3-2-    تعریف خود شکوفایی

–    دیدگاه برخی روان شناسان در مورد خود شکوفایی 30

1-2-3-2-  دیدگاه آلپورت (انسان بالغ) 30

2-2-3-2   دیدگاه راجرز (انسان با کنش کامل) 31

3-2-3-2   دیدگاه مازلو (انسان خود شکوفا) 31

3-3-2-    چهارده ویژگی افراد خود شکوفا 33

4-3-2-    ماهیت آشفتگیهای هیجانی 35

5-3-2     مقایسه دو انگیزه اساسی 36

6-3-2      انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند 37

4-2-    تصویر ذهنی از خدا

–    تعریف مفهومی از تصویر ذهنی از خدا 40

2-4-2-    پیشینه نظری از مفهوم تصویرذهنی از خدا 40

3-4-2-    تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی 41

4-4-2-    ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا 41

5-4-2-    نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا 42

6-4-2-    ادراک خدا و تصویر ذهنی از خدا به عنوان سازه های فرهنگ وابسته 44

1-6-4-2-  رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی 45

 

فصل سوم : روش  اجرای تحقیق

1-3-    مقدمه 51

2-3-    طرح پژوهش.

–    جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 51

4-3-    ابزار پژوهش  52

5-3-    شیوه اجرا و جمع آوری اطلاعات Error! Bookmark not defined.

6-3-    روش تحلیل آماری 55

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش

1-4- مقدمه           68

2-4-    شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش. 56

3-4-    بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل استنباطی 6

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد