پایان نامه بررسی رابطه بین تصویرذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

دانشگاه علامه طباطبائی

مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد

پایان‌نامه دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش عمومی

عنوان:

بررسی رابطه بین تصویرذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

استاد راهنما:

دکتر فرامرز سهرابی

فهرست مطالب:

فهرست جدول‌ها ح‌

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-    مقدمه 8

2-1-   بیان مسئله 9

3-1-    اهمیت و ضرورت تحقیق 13

4-1-    اهداف تحقیق 13

5-1-    فرضیه های اصلی تحقیق 14

6-1-    متغیرهای پژوهش.

–    تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 14

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2-    مقدمه 16

1-2-2-    تعریف اضطراب مرگ 17

2-2-2-    ویژگی های اضطراب مرگ 17

3-2-2-    پیشایندهای اضطراب مرگ 23

4-2-2-    پیامدهای اضطراب مرگ 23

5-2-2-    تلویحات بالینی 24

6-2-2-    دینداری درون سو، برون سو، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اضطراب و رضایتمندی 25

7-2-2-    تاثیر بیوه گی بر اضطراب مرگ 27

3-2-    خود شکوفایی 28

1-3-2-    تعریف خود شکوفایی

–    دیدگاه برخی روان شناسان در مورد خود شکوفایی 30

1-2-3-2-  دیدگاه آلپورت (انسان بالغ) 30

2-2-3-2   دیدگاه راجرز (انسان با کنش کامل) 31

3-2-3-2   دیدگاه مازلو (انسان خود شکوفا) 31

3-3-2-    چهارده ویژگی افراد خود شکوفا 33

4-3-2-    ماهیت آشفتگیهای هیجانی 35

5-3-2     مقایسه دو انگیزه اساسی 36

6-3-2      انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند 37

4-2-    تصویر ذهنی از خدا

–    تعریف مفهومی از تصویر ذهنی از خدا 40

2-4-2-    پیشینه نظری از مفهوم تصویرذهنی از خدا 40

3-4-2-    تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی 41

4-4-2-    ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا 41

5-4-2-    نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا 42

6-4-2-    ادراک خدا و تصویر ذهنی از خدا به عنوان سازه های فرهنگ وابسته 44

1-6-4-2-  رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی 45

 

فصل سوم : روش  اجرای تحقیق

1-3-    مقدمه 51

2-3-    طرح پژوهش.

–    جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 51

4-3-    ابزار پژوهش  52

5-3-    شیوه اجرا و جمع آوری اطلاعات Error! Bookmark not defined.

6-3-    روش تحلیل آماری 55

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش

1-4- مقدمه           68

2-4-    شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش. 56

3-4-    بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل استنباطی 6

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید