پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی: بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه سمنان

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی

استاد راهنما:

دکتر ایمان اله بیگدلی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

2-1بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

3-1اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….8

4-1اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………8

5-1سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

6-1تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2مبانی نظری اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………14

1-2-2تاریخچه اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………..14

2-2-2تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………….15

3-2 طبقه بندی اختلال های اضطرابی………………………………………………………………………………………………………….17

1-3-2اختلال هراس خاص……………………………………………………………………………………………………………………………20

1-1-3-2ویژگی های تشخیصی اختلال هراس خاص بر مبنایDSM-5………………………………………………….20

2-1-3-2ویژگی های حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص……………………………………………………..23

3-1-3-2همه گیری اختلال هراس خاص……………………………………………………………………………………………………23

4-1-3-2ملاحظات تشخیصی مربوط به فرهنگ…………………………………………………………………………………………..24

5-1-3-2نتایج عملکردی اختلال هراس خاص…………………………………………………………………………………………….24

2-3-2اختلال اضطراب اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..25

1-2-3-2ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی بر مبنایDSM-5…………………………………………25

2-2-3-2تصریح کننده های اختلال اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………….28

3-2-3-2همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی…………………………………………………………………………………………..29

4-2-3-2پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب اجتماعی……………………………………………………………………………30

3-3-2اختلال وحشت زدگی………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-3-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنایDSM-5……………………………………………….31

2-3-3-2همه گیری اختلال وحشت زدگی…………………………………………………………………………………………………..34

3-3-3-2مسایل تشخیصی مرتبط به فرهنگ……………………………………………………………………………………………….35

4-3-3-2پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی…………………………………………………………………………………..35

5-3-3-2تصریح کننده های حمله وحشت زدگی……………………………………………………………………………………….36

6-3-3-2ویژگی های تشخیصی حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………..37

7-3-3-2همه گیری حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………………………….38

8-3-3-2پیامدهای عملکردی حمله های وحشت زدگی…………………………………………………………………………….39

4-3-2اختلال گذرهراسی………………………………………………………………………………………………………………………………39

1-4-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال گذرهراسی بر مبنایDSM-5……………………………………………………39

2-4-3-2همه گیری اختلال گذر هراسی……………………………………………………………………………………………………..42

3-4-3-2پیامدهای عملکردی اختلال گذر هراسی………………………………………………………………………………………43

5-3-2اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………………………………………………………………………….44

1-5-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب منتشر بر مبنایDSM-5…………………………………………….44

2-5-3-2همه گیری اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………………………………………………….46

3-5-3-2مسایل تشخیصی مربوط به فرهنگ……………………………………………………………………………………………….46

4-5-3-2پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب منتشر…………………………………………………………………………………47

6-3-2اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو…………………………………………………………………………………..48

1-6-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب وابسته به مصرف مواد و دارو بر مبنایDSM-5…………48

2-6-3-2همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو……………………………………………………………49

7-3-2اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی………………………………………………………………………………..50

1-7-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی بر مبنایDSM-5……..50

2-7-3-2 همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی……………………………………………………..51

4-2شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..51

1-4-2مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………….51

2-4-2مفهوم میزان بروز و همه گیری در مطالعات شیوع شناسی…………………………………………………………..53

1-2-4-2همه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………55

2-2-4-2میزان بروز……………………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-4-2اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………….56

4-4-2فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی…………………………………………………………………………………………….57

5-2شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی…………………………………………………………………………………………………..58

6-2شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران……………………………………………………………………………………..59

7-2شیوع شناسی اختلال های اضطرابی……………………………………………………………………………………………………….62

8-2تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی…………………………………………………………..63

9-2وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال های اضطرابی……………………………………….64

10-2خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

1-3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

2-3طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

3-3جامعه آماری، نمونه پژوهش، روش نمونه گیری………………………………………………………………………………….67

4-3ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

1-4-3مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل……………………………………………………………………………………………………68

5-3روند گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………69

6-3روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..70

7-3خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

1-4مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

2-4 تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده…………………………………………………………………………………………….72

1-2-4 آزمون سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………73

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95

2-5 بحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………95

3-5 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….101

4-5 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………101

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری یافت
پایان نامه بررسی جریان سیال ذهن در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری
پایان نامه ارزیابی نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی
پایان نامه بررسی تاثیر رویکرد قابلیت بر توسعه ذینفعان دولت الکترونیک
پایان نامه تعیین اولویت¬بندی ابعاد موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا