پایان نامه بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر

دانشکده ارشاد دماوند

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 

موضوع: بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر

 

استاد راهنما :

خانم دکتر منیژه قره‌چه

 

استاد مشاور:

آقای دکتر اکبر عالم تبریز

 

1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

یکی از ارکان بسیار اساسی بازاریابی جدید، داشتن فرهنگ و بینش بازار در تمامی سطوح سازمان است که به بازارگرائی تعبیر می‌شود. بازارگرائی به معنای گرایش و تمایل به بازار و افراد و مشتری باوری و بازارنگری است و به این دلیل در بازاریابی جدید اهمیت دارد.

هدف این پایان‌نامه، بررسی رابطه بین بازارگرائی و عملکرد تجاری در بانک شهر است. متغیر مستقل در این تحقیق، بازارگرائی بوده و متغیر وابسته، عملکرد تجاری است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است، بطوریکه 10 سؤال (گزاره) پیرامون عملکرد بانک، و 15 گزاره پیرامون بازارگرائی در نظر گرفته شد. یک نمونه تصادفی به تعداد 40 شعبه برگزیده شد و از رؤسای این تعداد شعبه، نظر سنجی به عمل آمد؛ برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تی‌تست استفاده گردید. در نهایت فرضیه‌های تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند و مشخص شد که بین بازارگرائی و عملکرد در بانک شهر یک رابطه مثبت وجود دارد.

کلمات کلیدی: مشتری‎گرائی، رقیب‌گرائی، هماهنگی بین وظیفه‌ای و عملکرد تجاری

فهرست مطالب

فصل اول: 1

1-1 مقدمه 2

1-2 تشریح موضوع 3

1-3 بیان مسأله تحقیق 5

1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5

1-5  اهداف اساسی  از انجام تحقیق 6

1-6 فرضیه‌های تحقیق 6

1-7 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 7

1-8  تعریف واژه‏های کلیدی 7

فصل دوم 8

2-1 مقدمه 9

2-2 تفکر بازاریابی 10

2-3  تاریخچه بازارگرائی 12

2-4 مفهوم بازارگرائی (گرایش به بازار) 16

2-5 بازارگرائی  چیست؟ 16

2-6  دیدگاه‌های بازارگرائی معاصر 19

دیدگاه تصمیم‌گیری شاپیرو و گلازر 20

دیدگاه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی 21

دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ نرور و اسلاتر 22

دیدگاه استراتژیک روکرت 29

دیدگاه مشتری‌گرائی دشپاند 29

2-7 پیامدهای بازارگرائی برای سازمان 34

2-8 اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان 36

2-9 ادبیات پشتیبان فرضیه‌های تحقیق 39

2-10معیارهای اندازه‌گیری عملکرد کسب و کار 41

2-11 پیشینه تحقیق 43

2-12 مدل تحقیق 60

فصل سوم 61

3-1 مقدمه 62

3-2 روش تحقیق 62

3-3 متغیرهای تحقیق 65

3-4 جامعه و نمونه آماری 67

3-5 تعیین حجم نمونه 68

3-6   ابزار گردآوری اطلاعات 68

3-7 تحلیلی بر پرسشنامه 69

3-8 روائی پرسشنامه 70

3-9 پایائی پرسشنامه 70

3-10 مراحل انجام تحقیق 72

3-11  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 73

فصل چهارم 75

4-1 مقدمه 76

4-2 ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری 76

4-3- تحلیل توصیفی داده‌ها و مشاهدات 79

4-3-1- عملکرد بانک 79

4-3-2- بازارگرائی بانک 86

4-4- پاسخ به فرضیه‌های تحقیق 93

فصل پنجم 98

5-1 مقدمه 99

5-2 خلاصه تحقیق و نتیجه‌گیری 99

5-3 مقایسه تحقیقات انجام شده با این تحقیق 102

5-4 پیشنهادات 104

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 105

5-6 محدودیت‌های تحقیق 106

منابع 108

پیوست 1 111

پرسشنامه 111

پیوست 2 114

فهرست شکل‌ها، جداول و نمودارها 114

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید