پایان نامه بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی


مدل تحقیق

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد. عدم تقارن اطلاعاتی یک مفهوم کیفی است، برای اینکه قادر باشیم آن را در قالب اعداد و ارقام بیان کنیم، به مدلی نیاز داریم تا بتوانیم آن را کمی کنیم. برای این کار از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده می‏کنیم. این مدل توسط چیانگ و کینتاش در سال ۱۹۸۶ برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن‏ها نیز افراد دیگری از این مدل بهره گرفتند. مدل مذکور به شرح زیر می‏باشد:

 

 

که دراین مدل :

 

= دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

= (ASK PRICE) ASKid بهترین (کمترین) قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره مورد بررسی

= (BID PRICE) BIDid بهترین (بیشترین) قیمت پیشنهادی خرید شرکت i در دوره مورد بررسی

 

۱-۴-۱ مدل مفهومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل۱-۱

 

۱- ۵ فرضیات یا سولات تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)

فرضیه۱:دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام با قدرمطلق اقلام تعهدی رابطه معنی داری دارد.

فرضیه ۲:دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با قدرمطلق اقلام تعهدی غیرعادی رابطه معنی داری دارد.

فرضیه ۳: دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با اندازه شرکت رابطه معنی داری دارد.

فرضیه ۴: دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با نسبت مالکیت نهادی رابطه معنی داری دارد.

فرضیه ۵: دامنه تفاوت قیمت خرید و فروش پیشنهادی سهام با قیمت سهام رابطه معناداری دارد.

 

فرضیه ۶ : اقلام تعهدی، اندازه شرکت، نسبت مالکیت نهادی و دامنه تفاوت قیمت خرید و فروش سهام رابطه معنی داری با قیمت سهام دارد.

۱- ۶ روش تحقیق

روش تحقیق ما در این مطالعه از نوع شبه تجربی می‏باشد، که پس از استخراج اطلاعات پوشه‏های موردنظر در Excel طراحی و متغیرها محاسبه و نهایتا از طریق نرم افزار ۱۸SPSS و ۵Eviews پردازش شده اند.

 

۱-۷ جامعه آماری (قلمرو مکانی-زمانی-موضوعی)

قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف به شرح ذیل می‏باشد:

قلمرو مکانی: کلیه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که سهام آن‏ها در بورس معامله می‏شود و از جمله دلایل استفاده از شرکت‏های عضو بورس را می‏توان وجود قیمت‏های روزانه سهام برای این شرکت‏ها، الزام شرکت‏های عضو بورس به ارائه سود برآوردی سالیانه هر سهم، ثبت قیمت‏های پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار توسط کارگزاران ذکر کرد.

قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق ۴ ساله و از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۹ تعیین شده است.

قلمرو موضوعی: در این تحقیق رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام  با در نظر گرفتن اثرات متغیرهای مستقل اندازه شرکت، نسبت مالکیت نهادی مورد بررسی قرار می‏گیرد.

 

۱-۸ روش نمونه گیری-اندازه نمونه

صرف نظر از اینکه استفاده از چه روش آمار استنباطی مدنظر است، قدرت آن روش بستگی به روشی دارد که برای انتخاب نمونه به کار می‏رود و در صورتی که نمونه، نماینده واقعی جامعه نباشد یا به عبارتی دارای اریب باشد، پیش بینی صحیح و دقیق درباره پارامترهای جامعه امکان پذیر نخواهد بود. برای انتخاب نمونه آماری مناسب که یک نماینده مناسب برای جامعه آماری موردنظر باشد، ابتدا شرکت‏های موجود در جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند و سپس با توجه به یک سری محدودیت‏ها و قیدهای معین که لازمه انجام تحقیق بود، تعدادی از شرکت‏ها حذف و مطالعه بر روی شرکت‏های باقیمانده صورت گرفت. بنابراین می‏توان گفت روش نمونه گیری مورد استفاده در تحقیق حاضر، روش غربالگری (حذفی) می‏باشد.

بدین منظور طرح زیر برای انتخاب نمونه‏ها به کار گرفته شده است :

  1. شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جز شرکت‏های فعال بورس بوده و یا حداقل در روزهای مورد بررسی فعال باشند.
  2. شرکت‏ها تا قبل از سال ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و اطلاعات آن‏ها در دسترس باشد.
  3. شرکت‏ها طی سال‏های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹تغییر سال مالی نداده باشند و سال مالی آن‏ها منتهی به ۲۹/۱۲ باشد.
  4. در دوره زمانی موردنظر توقف معاملاتی بیشتر از یک ماه نداشته باشد.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید