پایان نامه بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قوچان

دانشکده علوم انسانی ، گروه آموزشی مشاوره

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.A”

گرایش :مشاوره خانواده

عنوان

بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ارضا نیازهای بنیادین روان شناختی، خودشناسی انسجامی و رضایت زناشویی در فرهنگیان سبزوار، صورت گرفت. در این تحقیق، از روش نمونه گیری در دسترس، استفاده شد. با مراجعه به مدارس مقطع راهنمایی (متوسطه اول) و مراکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان سبزوار، در طول تابستان، از مجموع 342 معلم مقطع راهنمایی، تعداد 174نفر، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه‌های رضایت زناشویی( ENRICH  ، 47ماده ای)، پرسشنامه نیازهای بنیادین روان‌شناختی (BSNQ) و مقیاس خودشناسی انسجامی ((ISKاستفاده شد. نتایج، نشان داد تمام متغیرهای پژوهش، شامل نیازهای بنیادینِ رواشناختی(خود مختاری یاآزادی،شایستگی،ارتباط) و خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی همبستگی مثبت و معناداری، دارند. در پیش­بینی رضایت زناشویی توسط متغیرهای پژوهش، فقط ارضا نیاز بنیادینِ خودمختاری، پیش بینی کننده رضایت زناشویی شد. با توجه به نتایج بدست آمده می­توان گفت: ارضا نیازهای بنیادین روان شناختی، خودشناسی انسجامی درافزایش رضایت زناشویی و کاهش تعارض زناشویی مؤثر است.

واژگان کلیدی : نیازهای بنیادین روان شناختی، خودشناسی انسجامی ، رضایت زناشویی ،فرهنگیان

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

 فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ..2

بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………… ..3

ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………… ..5

اهداف  تحقیق………………………………………………………………………………………………… ..9

فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………. ..9

تعاریف نظری و عملی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………. .10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 13

الف : خانواده…………………………………………………………………………………………………. 16       

کارکرد مطلوب خانواده ……………………………………………………………………………. 16

معنی و مفهوم خانواده متعادل………………………………………………………………………. 17

خانواده مدرن………………………………………………………………………………………….. 18

زیر منظومه زن و شوهری……………………………………………………………………………. 19

ب : تفاوت های زنان و مردان……………………………………………………………………………. 20

نقش کروموزوم y در ایجاد تفاوت ها……………………………………………………………. 21

تفاوت در رشد………………………………………………………………………………………… 21

تفاوت در علایق و رغبت ها……………………………………………………………………….. 22

پرخاشگری  ………………………………………………………………………………………….. 23

اضطراب……………………………………………………………………………………………….. 24

ج : رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن……………………………………………………… 24

رضایت زناشویی……………………………………………………………………………………… 24

ایجاد رضایت زناشویی……………………………………………………………………………… 25

زوج خوشبخت و کامل……………………………………………………………………………… 26

نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی…………………………………………………………….. 27

مدل مثلث عشق استرنبرگ………………………………………………………………………….. 28

اثرات نزدیکی و فاصله در تداوم زندگی…………………………………………………………. 30

خصوصیات زوجین دارای رضایت زناشویی……………………………………………………. 31

عواملی موثر بر دوام زناشویی………………………………………………………………………. 32

نیازها و عوامل خشنودی رضایت زناشویی………………………………………………………. 33

جنسیت و رضایت زناشویی…………………………………………………………………………. 33

تحول رابطه و صمیمیت و رضایت زناشویی…………………………………………………….. 34

خانواده اصلی و رضایت زناشویی…………………………………………………………………. 35

تنیدگی و رضایت زناشویی…………………………………………………………………………. 36

سبک های مقابله‌ای و مهارت های ارتباط و رضایت زناشویی………………………………. 36

مهارت های موثر در ارتباطات زناشویی…………………………………………………………. 37

هفت نوع ارتباط مهم و نحوه ی برقراری آن……………………………………………………. 38

احترام متقابل و رضایت زناشویی………………………………………………………………….. 39

سازگاری اجتماعی و رضایت زناشویی………………………………………………………….. 39

ساختار قدرت و رضایت زناشویی………………………………………………………………… 39

موضع گیریهای نظری در خصوص روابط زناشوئی……………………………………….. 40

تعریف غریزه جنسی…………………………………………………………………………………. 40

اهمیت روابط جنسی…………………………………………………………………………………. 43

فرآیند روابط زناشوئی……………………………………………………………………………. 47

اهمیت آمادگی روانی برای آمیزش……………………………………………………………….. 47

اهمیت عشقبازی………………………………………………………………………………………. 47

مراحل واکنش جنسی طبیعی……………………………………………………………………….. 49

دفعات مقاربت و سازگاری جنسی………………………………………………………………… 51

ریتم میل جنسی در زنان…………………………………………………………………………….. 51

ریتم میل جنسی در مردان…………………………………………………………………………… 52

میل جنسی طبیعی…………………………………………………………………………………….. 52

پختگی جنسی…………………………………………………………………………………………. 53

قدرت جنسی………………………………………………………………………………………….. 54

مشکلات روابط زناشویی………………………………………………………………………. 55

الف – مشکلات جنسی زنان……………………………………………………………………….. 55

ب- مشکلات جنسی در مردان…………………………………………………………………….. 57

بهداشت و درمان روابط زناشویی…………………………………………………………………. 59

الف – جهل جنسی  ………………………………………………………………………………… 59

ب – اضطراب عملی  ……………………………………………………………………………… 59

ج- مشکلات رابطه ای………………………………………………………………………………. 59

د- مشکلات جسمانی  ……………………………………………………………………………… 61

اختلافات مالی…………………………………………………………………………………… 64

اوقات فراغت……………………………………………………………………………….. 65

روابط والدین و کودک………………………………………………………………………… 67

بستگان و دوستان………………………………………………………………………….. 68

نقش های مربوط به برابری  زن و مرد…………………………………………………….. 70

رضایت زناشویی و جهت گیرى مذهبى…………………………………………………… 71

ساختار قدرت و سازگاری زناشویی…………………………………………………………. 74

تعارض های زناشویی………………………………………………………………………. 74

علل تعارض های زناشویی……………………………………………………………………… 78

منابع عمده تعارض…………………………………………………………………………………… 79

مزایای تعارض………………………………………………………………………………………… 82

انواع تعارض………………………………………………………………………………………….. 83

فرآیند تعارضات زناشویی…………………………………………………………………………. 84

فرایند حل تعارض…………………………………………………………………………………… 84

نیازهای بنیادین روان شناختی…………………………………………………………………. 85

نیاز به شایستگی……………………………………………………………………………………… 87

گرایش به ارتباط…………………………………………………………………………………….. 87

خودمختاری…………………………………………………………………………………………… 88       

خودشناسی انسجامی…………………………………………………………………………….. 91

بخش دوم: مبانی تجربی

پیشینه و سوابق مربوط رضایت زناشویی…………………………………………………..92

الف- تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………..92

ب- تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور…………………………………………………………94

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………96

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 99

طرح کلی پژوهش…………………………………………………………………………………….. .99

جامعه آماری………………………………………………………………………………………… ..99

نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………99

روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………….100

ابزار پژوهش و معرفی پرسشنامه ها ………………………………………………………. 100

روش تجزیه تحلیل دادها……………………………………………………………………. 104

فصل چهارم : یافته ها و نتایج تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 106

یافته­های توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………….. 106

یافته های استنباطی …………………………………………………………………………. 107

بررسی مفروضات……………………………………………………………………………. 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 مقدمه …………………………………………………………………………………………… 110

بحث و نتیجه­گیری و نتایج تحقیق…………………………………………………………. 110

محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………… 113

پیشنهادات …………………………………………………………………………………. 114

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………. 117

منابع انگلیسی………………………………………………………………………….. 120

پیوست ها …………………………………………………………………………….. 124

چکیده انگلیسی………………………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید