پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه  آزاداسلامی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم وتحقیقات

هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A  )

 

عنوان:

بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

 

استاد راهنما:

دکترمحمد نور رحمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق… 3

1-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2. بیان مسأله. 5

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 10

1-4. اهداف پژوهشی.. 11

1-5. فرضیه های تحقیق.. 11

1-6. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات… 12

فصل دوم مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)…………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-1. مقدمه. ….14

2-2. تعریف اخلاق.. 14

2-3. تعریف تعهد. 36

فصل سوم روش اجری تحقیق……………………………………………………………………………… 69

3-1. مقدمه. 70

3-2. روش شناسی تحقیق.. 70

3-3. جامعه و نمونه. 70

3-4. ابزار گردآوری داده ها 71

3-5. روش اجرا 74

3-6. روش تجزیه وتحلیل.. 76

فصل چهارم تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق……………………………………….. 78

یافتههای پژوهش…. Error! Bookmark not defined.

4-1. مقدمه. 78

2-4. یافته های توصیفی.. 79

2-4. یافته های استنباطی.. 85

فصل پنجم بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی.. Error! Bookmark not defined.

5-2. بحث و نتیجه‎گیری.. 99

5-3. محدویتها 105

5-4. پیشنهادات… ……………………….106

منابع.. …………………..109

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………119

منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..122

پیوستError! Bookmark not defined.

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………131

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       صفحه

جدول 3-1. سئوالات و میزان پایایی مولفه های پرسشنامه اخلاق کاری.. 72

جدول 3-2. سئوالات و میزان پایایی مولفه های پرسشنامه شاخص توصیف شغل.. 73

جدول 3-3. سئوالات و میزان پایایی مولفه های پرسشنامه تعهد سازمانی.. 74

جدول4-1. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب جنسیت… 79

جدول 4-2. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب تحصیلات   79

جدول 4-3. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب تاهل.. 80

جدول 4-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بر حسب سابقه خدمت   81

جدول 4-5.  مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک مؤلفه های آنان. 83

جدول 4-6. مشخصات رگرسیونی پیش بینی استرس کلی براساس مؤلفه های اخلاق کار. 85

جدول 4-7. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد سازمانی براساس مؤلفه های اخلاق کار. 86

جدول 4-8. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد عاطفی براساس مؤلفه های اخلاق کار. 87

جدول 4-9. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد مستمر براساس مؤلفه های اخلاق کار. 88

جدول 4-11. مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد هنجاری براساس مؤلفه های اخلاق کار. 88

جدول 4-11. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه شغل شما براساس مؤلفه های اخلاق کار. 89

جدول 4-12. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه مسئول مستقیم براساس مؤلفه های اخلاق کار 90

جدول 4-13. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه همکار براساس مؤلفه های اخلاق کار. 90

جدول 4-14. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه ارتقاء شما براساس مؤلفه های اخلاق کار. 91

جدول 4-15. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه حقوق و مزایا براساس مؤلفه های اخلاق کار. 91

جدول 4-16. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه شرایط کار براساس مؤلفه های اخلاق کار. 92

جدول 4-17. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد عاطفی براساس مؤلفه های استرس شغلی  93

جدول 4-18. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد مستمر براساس مؤلفه های استرس شغلی  94

جدول 4-19. مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد هنجاری براساس مؤلفه های استرس شغلی  95

 

فهرست شکل ها

فهرست                                                                                                                     صفحه

شکل 2-1. مدل تصمیم گیری اخلاقی. مأخذ (تدین، 1385) 26

شکل 1-2. مدل سه بخشی تعهد سازمانی. منبع (رضائیان، 1385؛ 112) 50

شکل 3-2. مدل استرس شغلی .منبع ( اشمایل، 1388؛ 198) 64

شکل 3-1. فلوچارات مراحل انجام پژوهش… 75

 

فهرست نمودارها

صفحه                                                                                                  عنوان

 

نمودار 4-1. نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب جنسیت… 79

نمودار 4-2 نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب تحصیلات… 80

نمودار 4-3.  نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب وضعیت تاهل.. 81

4- 4. نمودار ستونی درصدی شرکت در پژوهش بر حسب سابقه خدمت… 82

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی
پایان نامه مقایسه سبک‏های دلبستگی زنان متقاضی طلاق و زنان عادی
پایان نامه ارشد نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی
پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی با افزایش پایبندی مذهبی
پایان نامه ارشد رشته روانشناسی مدیریت استرس