پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

گرایش بالینی

عنوان:

بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن

استاد راهنما:

دکتر مسعود باقری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیـات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 4

1-3-  اهمیت و ضرورت پژوهش… 5

1-4- اهداف پژوهش… 7

1-4-1 هدف کلی.. 7

1-4-2 اهداف جزیی.. 7

1-5- فرضیه‏های پژوهش… 7

1-5-1 فرضیه اصلی.. 7

1-5-2 فرضیه های فرعی.. 7

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات… 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 10

2-2- مدیریت بدن. 10

2-3- اختلال های شخصیت… 12

2-3-1 اختلال شخصیت پارانویایی.. 12

2-3-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید. 12

2-3-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی.. 13

2-3-4 اختلال شخصیت ضداجتماعی.. 13

2-3-5 اختلال شخصیت مرزی.. 13

2-3-6 اختلال شخصیت نمایشی.. 13

2-3-7 اختلال شخصیت خود شیفته. 13

2-3-8 اختلال شخصیت اجتنابی.. 13

2-3-9 اختلال شخصیت وابسته. 13

2-3-10 اختلال شخصیت وسواسی – جبری.. 13

2-4- ویژگی های تشخیصی.. 14

2-5- الگوهای بعدنگر اختلال های شخصیت… 15

2-6- اختلال های شخصیت دسته ی الف… 16

2-6-1 اختلال شخصیت پارانویایی.. 16

2-6-1-1 ویژگی های تشخیصی.. 16

2-6-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 18

2-6-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 19

2-6-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید. 19

2-6-2-1 ویژگی های تشخیصی.. 19

2-6-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 20

2-6-2-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 21

2-6-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی.. 21

2-6-3-1 ویژگی های تشخیصی.. 21

2-6-3-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 23

2-6-3-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 23

2-7- اختلال های شخصیت دسته ی ب… 24

2-7-1 اختلال شخصیت ضداجتماعی.. 24

2-7-1-1 ویژگی های تشخیصی.. 24

2-7-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 26

2-7-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 27

2-7-2 اختلال شخصیت مرزی.. 27

2-7-2-1 ویژگی های تشخیصی.. 27

2-7-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 30

2-7-2-3 ویژگی های خاص وایسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 30

2-7-3 اختلال شخصیت نمایشی.. 31

2-7-3-1 ویژگی های تشخیصی.. 31

2-7-3-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 32

2-7-3-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 33

2-7-4 اختلال شخصیت خودشیفته. 34

2-7-4-1 ویژگی های تشخیصی.. 34

2-7-4-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 36

2-7-4-3 ویژگی های خاص وابسته به سن و جنسیت… 36

2-8- اختلال های شخصیت دسته ی ج.. 37

2-8-1 اختلال های شخصیت اجتنابی.. 37

2-8-1-1 ویژگی های تشخیصی.. 37

2-8-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 38

2-8-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 38

2-8-2 اختلال شخصیت وسواسی- جبری.. 39

2-8-2-1 ویژگی های تشخیصی.. 39

2-8-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 41

2-8-2-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ و جنسیت… 42

2-9- اختلال شخصیت که به گونه ای دیگر مشخص نشده است… 42

2-10- پیشینه تحقیق.. 43

2-10-1 تحقیقات و پژوهش های داخلی.. 43

2-10-2 تحقیقات و پژوهش های خارجی.. 48

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 52

3-2- روش پژوهش… 52

3-3- جامعه آماری.. 52

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 52

3-5- ملاک های ورود. 53

3-6- ملاک های خروج.. 53

3-7- ابزارهای پژوهش… 53

3-7-1 استفاده از تست میلون3. 53

3-7-2 پرسشنامه محقق ساخته مدیریت بدن. 54

3-8- شیوه اجرا 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 56

4-2- یافته های توصیفی.. 56

4-3- یافته های استنباطی.. 59

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 63

5-2- بحث… 63

5-2-1 فرضیه اول. 63

5-2-2 فرضیه دوم. 64

5-2-3 فرضیه سوم. 64

5-2-4 فرضیه چهارم. 65

5-2-5 فرضیه پنجم. 65

5-2-6 فرضیه ششم. 65

5-2-7 فرضیه هفتم. 65

5-2-8 فرضیه هشتم. 66

5-2-9 فرضیه نهم. 66

5-2-10 فرضیه دهم. 66

5-3- نتیجه گیری.. 67

5-4- محدودیت های تحقیق.. 68

5-5- پیشنهادها 68

منابع و مآخذ. 69

فهرست منابع فارسی.. 69

فهرست منابع انگلیسی.. 71

چکیده انگلیسی.. 71
فهرست جداول

جدول 4-1: توزیع ویژگی سن در بین شرکت کنندگان. 56

جدول 4-2: توزیع فراوانی وضعیت تاهل در بین شرکت کنندگان. 57

جدول 4-3: شاخص های توصیفی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت… 58

جدول 4-4: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت… 59

جدول 4-5: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت… 60

جدول 4-6: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت… 6

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید