پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز


دانشگاه شیراز

پایان­ نامه­ی کارشناسی ارشد رشته ­ی روانشناسی

گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی

عنوان:

بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه ­ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز

استاد راهنما:

دکتر عبدالرسول جوکار

 فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه

1-1- کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمّیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………. 5

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 6

 

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1-اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1-1- ابعاد اضطراب…………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-2- اضطراب کتابخانه­ای…………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-3- اضطراب چند بعدی کتابخانه­ای…………………………………………………………………………. 17

2-1-4- نگرش……………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-4-1- منشاء ‌اولیه نگرش…………………………………………………………………………………….. 20

2-1-4-2- تعریف های مربوط به نگرش……………………………………………………………………. 20

2-1-4-3-تعریف سه عنصر نگرش…………………………………………………………………………….. 22

2-1-5- نگرش اینترنتی……………………………………………………………………………………………………. 25

2-3- مرور پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-3-1- تحقیقات انجام شده در ایران……………………………………………………………………………… 31

2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………. 36

2-4- جمع­بندی پیشینه…………………………………………………………………………………………………………. 42

2-5- سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 42

2-6- تعاریف مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………. 44

2-7- تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………… 44

 

فصل سوم : روش­شناسی تحقیق

3-1- روش تحقیق و جامعه آماری

3-2- شرکت­کنندگان در پژوهش و روش نمونه گیری……………………………………………………….. 46

3-3- ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 47

3-3- 1- پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای……………………………………………………….. 48

3-3- 1- 1- روایی پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای………………………………… 49

3-3- 1- 2- پایایی پرسشنامه اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای………………………………… 52

3-3- 2- پرسشنامه نگرش اینترنتی………………………………………………………………………………… 52

3-3- 2- 1- روایی پرسشنامه نگرش اینترنتی…………………………………………………………. 53

3-3- 2- 2- پایایی پرسشنامه نگرش اینترنتی…………………………………………………………. 55

3-4- روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-5- شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 5

فصل چهارم : یافته­های پژوهش

4-1- یافته­های توصیفی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 58

4-2- یافته­های استنتاجی تحقیق…………………………………………………………………………………………. 59

4-2- 1- رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی با اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای………………. 60

4-2- 2- پیش­بینی بعد راحتی و اعتماد به­نفس در هنگام استفاده

ازکتابخانه بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………………. 62

4-2- 3- پیش­بینی بعد اضطراب عمومی کتابخانه­ای و فرایند جست­وجوی

اطلاعات بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی…………………………………………………………………………. 63

4-2- 4- پیش­بینی بعد موانع در ارتباط با کارکنان بر مبنای

ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………………………………………………… 64

4-2- 5- پیش­بینی بعد درک اهمیت استفاده از کتابخانه

بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی ………………………………………………………………………………………… 65

4-2- 6- پیش­بینی بعد راحتی با فن آوری موجود در کتابخانه

بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………………………………… 66

4-2- 7- پیش­بینی بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی

بر مبنای ابعاد نگرش اینترنتی ………………………………………………………………………………………… 67

4-3- یافته­های جانبی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 68

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 70

5-2- رابطه ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای……………………………………. 71

5-3- پیش­بینی بعد راحتی و اعتماد به­نفس در هنگام استفاده از

کتابخانه بر اساس ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………………………… 74

5-4- پیش­بینی بعد اضطراب عمومی کتابخانه­ای و فرایند جست وجوی

اطلاعات بر اساس ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………………………… 75

5-5- پیش­بینی بعد موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه بر اساس

ابعاد نگرش اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………….. 77

5-6- پیش­بینی بعد درک اهمیت استفاده از کتابخانه بر اساس

ابعاد نگرش اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………. 78

5-7- پیش­بینی بعد راحتی با فن­آوری موجود در کتابخانه بر اساس

ابعاد نگرش اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………….. 79

5-8- پیش­بینی بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی

بر اساس ابعاد نگرش اینترنتی……………………………………………………………………………………………….. 80

5-9- یافته­های جانبی پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 82

5-10- کاربرد نظری و عملی تحقیق……………………………………………………………………………………… 83

5-11- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 84

5-12- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………….. 85

5-13- نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 86

 

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………… 91

 

فهرست جدول‌ها

جدول شماره 3-1 جنسیت، تعداد و درصد آزمودنی­ها……………………………………………………………… 47

جدول شماره 3-2 نتایج حاصل از تحلیل گویه­­های مقیاس اضطراب چندبعدی…………………….. 50

جدول شماره 3-3 ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه اضطراب چندبعدی……………….. 52

جدول شماره 3-4 نتایج حاصل از تحلیل گویه­های مقیاس نگرش اینترنتی…………………………… 54

جدول شماره 3-5 ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه نگرش اینترنتی………………………………………………………… 55

جدول شماره 4-1میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی­ها در ابعاد متغیر نگرش………………. 59

جدول شماره 4-2 میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی­ها در ابعاد
متغیر اضطراب چندبعدی کتابخانه­ای ………………………………… 59

جدول شماره 4-3 ماتریس همبستگی ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی……………….. 61

جدول شماره 4-4 رگرسیون بعد راحتی و اعتماد به­نفس درهنگام استفاده از
کتابخانه بر روی ابعاد نگرش اینترنتی…………………………………………….. 62

جدول شماره 4-5 رگرسیون بعد اضطراب عمومی کتابخانه و فرایند جستجوی
اطلاعات بر روی ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………………………………… 63

جدول شماره 4-6 رگرسیون بعد موانع در ارتباط با کارکنان کتابخانه بر روی
ابعاد نگرش اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول شماره 4-7 رگرسیون بعد درک اهمیت استفاده از کتابخانه بر روی ابعاد نگرش
اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
جدول شماره 4-8 رگرسیون بعد راحتی با فن­آوری موجود در کتابخانه
بر روی ابعاد نگرش اینترنتی………………………………………………………………………………………………………… 66

جدول شماره 4-9 رگرسیون بعد راحتی با کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی
بر روی ابعاد نگرش اینترنتی 67

جدول شماره 4-10 مقایسه عملکرد دختر و پسر در متغیر اضطراب چندبعدی…………………….. 68

 برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید