پایان نامه بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)


دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس

گروه روانشناسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: عمومی

عنوان:

بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران (مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)

استاد راهنما:

دکتر سیدعبدالوهاب سماوی

زمستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

          عنوان                                                                                                   صفحه       

فصل اول:کلیات تحقیق:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………….3

اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………5

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….7

سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..7

فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..8

معرفی متغیرها وتعاریف واژه گان…………………………………………………………………………………………………8

روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………11

شخصیت،خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………….12

خلاقیت چیست……………………………………………………………………………………………………………………….13

زمینه های شخصیتی برای خلاقیت……………………………………………………………………………………………..14

ابعادشخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………..14

پرورش خلاقیت سازمان……………………………………………………………………………………………………………16

ایجادجومناسب خلاقیت سازمانی……………………………………………………………………………………………….16

خلاقیت فردی ونوآوری…………………………………………………………………………………………………………….18

موانع خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………………….19

دیدگاه تورنس نسبت به آفرینندگی……………………………………………………………………………………………..20

مهارتهای کاری افرادخلاق…………………………………………………………………………………………………………21

مناعت طبع یاعزت نفس……………………………………………………………………………………………………………22

عزت نفس وموفقیت…………………………………………………………………………………………………………………22

خودکنترلی درسازمان………………………………………………………………………………………………………………..25

ماهیت وهدف خودکنترلی………………………………………………………………………………………………………….25

کارکرد کنترل درسازمانهای پیشرفته…………………………………………………………………………………………….27

خودکنترلی………………………………………………………………………………………………………………………………27

نقش کنترل خوددرسازمانها………………………………………………………………………………………………………..28

مزایا ومنابع کنترل درونی وبیرونی……………………………………………………………………………………………….29

ضعف ومحدودیت های کنترل مبتنی برخود…………………………………………………………………………………30

مفهوم خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………………………..31

برداشت انسان ازخودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………….31

تاثیرخودکارآمدی برفرایندهای انگیزشی……………………………………………………………………………………….32

باورهای خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………….33

مفهوم خودکارآمدی وخودنظم بخشی………………………………………………………………………………………….34

داوری درمورد سطح خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………..34

تحقیقات انجام شده داخلی………………………………………………………………………………………………………..35

تحقیقات انجام شده خارجی………………………………………………………………………………………………………37

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………40

نوع روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………40

جامعه آماری،نمونه وروش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….40

روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..41

ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………..41

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………43

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات

مقدمه……………………………………………………………………………………..…………………………………………..45

بررسی فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………….46

 

فصل پنجم:جمع بندی ونتیجه گیری

خلاصه یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….58

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………58

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………..62

محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………..63

1-1مقدمه

دنیای امروز،دنیای سازمانهاست.درحقیقت سازمانها هستند که رکن اصلی اجتماع کنونی راتشکیل           می دهند.دراین سازمانها دوعامل بسیارمهم وحیاتی وجود دارند :یکی مدیرت ،که مهمترین عامل درحیات،رشد،بالندگی ویامرگ سازمانی محسوب می شود،ودیگری انسانها،که گردانندگان اصلی هرنوع سازمانی می باشند.حیات سازمانها ،مستقیما به استفاده موثرازمنابع انسانی بستگی داردکه البته بدون انسان سازمان بی معنی ومدیریت امری موهوم است(حقیقی،رحیمی وهمکاران،1386).ازویژگیهای بارزانسان ومحورحیات او  قدرت فکر واندیشه است.انسان درطول زندگی خویش هرگز فارغ ازتفکر واندیشه نبوده وبافکر صحیح توانسته به حل مسائل ومشکلات خویش پرداخته وبه رشد وتعالی نائل گردد.بنابراین تمام موفقیتها وپیشرفتهای انسانی درگرو اندیشه های بارور وپویا وموثراوبه خصوص تفکر خلاق است.توانایی تفکرخلاق نیزموهبتی الهی است که بالقوه درانسان به ودیعه نهاده شده است،اما ظهوروشکوفایی آن مستلزم پرورش است برای هرجامعه ای وجودافراد خلاق اهمیت زیادی دارد،زیرادرجوامع دردوره انتقال وتغییر نیاز مبرمی به راه حلهای خلاق برای مسائل حال وآینده خوددارند.(حسینی،1381ص283).

عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی وخلاقیت ازمولفه های مهم شخصیتی افراد هستند که نقش مهم واساسی دررشد وپیشرفت وکارآیی افراد دارند.سازمانها ومحیط کار نیازمند اشخاصی است که بتوانند زمینه لازم جهت رشد وپیشرفت وبالابردن راندمان کاری رافراهم سازند.افرادباداشتن احساس ارزشمند بودن ،قدرت کنترل خود وموقعیت وتوانایی درانجام وظایف گوناگون وبکارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یامفهوم جدید می توانند زمینه ساز تغییرات مناسب واثربخش درجهت رشد وبالندگی باشند.مدرسه ازجمله واحدهای سازمانی است که وجود دبیران خلاق ونوآوربرای پیشبرد اهداف سازمانی آنها ازاهمیت خاصی برخورداراست.لذابررسی عواملی  که برخلاق ونوآور بودن آنها تاثیرداشته ازاهمیت مضاعفی برخورداراست.لذادراین مطالعه تلاش شده تارابطه بین ابعاد سه گانه شخصیت وخلاقیت درمورد دبیران مدارس متوسطه مورد مطالعه وبررسی قرار گیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید