پایان نامه بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛ شیراز1393


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: عمومی

             

عنوان:

بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی

با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛ شیراز1393

 

 

استاد راهنما: 

دکتر حسن حق شناس

 

تابستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    1

فصل اول: کلیات

1-1مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….     3

1-2بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………….       6

1-3-ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………       16

1-6-اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..     18

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2- 1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..      20

2-2-بحث نظری………………………………………………………………………………………………………………………………..      22

2-2-1-سلامت روان از دیدگاه مکاتب مختلف ……………………………………………………………………………….      22

2-2-2-پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………….       29

2-2-3 –اشتغال مادر………………………………………………………………………………………………………………………..      31

2-3-پژوهش های انجام شده در ایران ……………………………………………………………………………………………       32

2-4- پژوهش های انجام شده خارج از ایران …………………………………………………………………………………..      41

2-5- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………       50

2-6-فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………      51

2-6-1- فرضیه های اصلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………      51

2-6-2-فرضیه های فرعی پژوهش …………………………………………………………………………………………………       51

2-7-تعاریف عملیاتی واژه ها …………………………………………………………………………………………………………….     52

2-7-1-تعریف مفهومی سلامت روان ………………………………………………………………………………………………      52

2-7-2- تعریف عملیاتی سلامت روان………………………………………………………………………………………………      52

2-7-3- تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………………….      53

2-7-4- تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………      53

فصل سوم : روش کار و تحقیق

3-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..     55

3-2-طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..      55

3-3-جامع آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….      55

3-3-1-حجم نمونه وروش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………     55

3-4-ابزار های جمع آوری اطلا عات ………………………………………………………………………………………………..      56

3-4-1- پرسشنامه سلامت روانی گلد برگ و هیلر(GHQ28).. ……………………………………………………..     56

3-4-2- پرسشنامه رضایت از شغل (JDI)……………………………………………………………………………………….      58

3-4-3 -پرسشنامه دمو گرافیک……………………………………………………………………………………………………..       60

3-5- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………       60

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………..       61

فصل چهارم :نتایج

4-1-توصیف دادها …………………………………………………………………………………………………………………………..       63

4-1-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………..      63

4ـ 1ـ2 -توصیف متغیر سلامت عمومی…………………………………………………………………………………………….      65

4-2 -تحلیل یافته های تأییدی و استنباطی……………………………………………………………………………………..     68

4-2-1اولین فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..       69

4-2-2-دومین فرضیه اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………….       70

4-3-فرضیه های فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….     71

4-3-1- اولین فرضیه فرعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………      71

4-3-2- دومین فرضیه فرعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………    72

4-3-3- سومین فرضیه فرعی پژوهش……………………………………………………………………………………………..      73

4-3-4- چهارمین فرضیه فرعی پژوهش……………………………………………………………………………………………     75

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1.- بهداشت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………    77

5-2- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..     87

5-3- پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی. ………………………………………………………………………………….      88

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….      91

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………     102

 

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………     114

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                              صفحه

4-1.  جدول: فراوانی (میانگین، انحراف معیار، حداقل، و حداکثر) سن در دو گروه دارای مادران شاغل و خانه دار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   70

4-2.  جدول: نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان سن در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه دار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   70

4-3.  جدول: نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین زیرمقیاس‌های سلامت عمومی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه دار…………………………………………………………………………………………………………….     72

4-4.  جدول: نتایج t مستقل برای مقایسه سلامت عمومی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه دار………………………………………………………………………………………………………………………………………………      75

4-5.  جدول: نتایج t مستقل برای مقایسه پیشرفت تحصیلی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه دار …………………………………………………………………………………………………………………………………………….       76

4-6.  جدول: . تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیرهای جمعیت شناختی و پیشرفت تحصیلی..  77

4-7.  جدول: نتایج مربوط به رگرسیون چند متغیره همزمان…………………………………………………………….    78

4-8.  جدول: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیرهای جمعیت¬شناختی و سلامت عمومی…..   79

4-9.  جدول: نتایج مربوط به رگرسیون چند متغیره همزمان…………………………………………………………….    79

4-10.  جدول: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون ابعاد رضایتمندی شغلی و پیشرفت تحصیلی………  80

4-11.  جدول: نتایج مربوط به رگرسیون چند متغیره همزمان………………………………………………………….    80

4-12.  جدول: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون ابعاد رضایتمندی شغلی و سلامت عمومی ………    81

 

فصل اول

(کلیات)

 

  • مقدمه:

اعتقاد کامل بر این است که تندرستی یکی از نعمت های بزرگ در زندگی انسان است و نمی توان منکر شد که سلامتی در زمره ی بالاترین نعمت هاست (میلان ی فر، 1382 )..مفهوم بهداشت روان در واقع جنبه‌ای از مفهوم کلی سلامتی است. سازمان بهداشت جهانی سلامتی را چنین تعریف می‌کند : حالت سلامتی کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی برخی چنین تصور کرده‌اند که نقطه مقابل سلامتی روانی، بیماری روانی است در حالی که این چنین نیست و مفهوم سلامتی روانی بسیار گسترده‌تر از این است(خدارحیمی، 1374).

انسان سالم به عقیده اسکینر[1] فردی است که رفتارش منطبق با قوانین وظوابط جامعه است و وقتی با مشکل روبروشود. با استفاده از شیوه اصلاح رفتار برای بهبود و به هنجار کردن رفتار خود واطرافیانش اقدام می کند.از نظرراجرز[2] انسان دارای سلامت روانی، انعطاف پذیر است،پیش داوری ندارد احساس آزادی و خلاقیت می کند (اسکینر،1965).سلامت روان در دو قالب فقدان بیماری روانی و احساس رضایتمندی و لذت از زندگی، مورد توجه بسیاری از متخصصان و کارشناسان این حوزه است.(تئودر[3] ،2001).شفیع آبادی سلامت روانی را داشتن هدفی انسانی در زندگی، سعی در حل عاقلانه مشکلات،سازش با محیط اجتماعی بر اساس موازین علمی و اخلاقی و سرانجام ایمان کار ی و مسئولیت، پیروی از اصل نیکوکاری و خیرخواهی می داند(شفیع آبادی و ناصری 1365).

کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت روان را این طور تعریف کرده اند: قابلیت ارتباط موزن و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تضادها وتمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب (میلانی فر ،1374).

تعریف بهداشت روانی به مجموعه ای ازروشها ، فعل وانفعالهای گفنه می شود که ما را در جهت تامین سلامت فردی واجنماعی از نظر روانی هدایت کرده واز ابتلا به بیماریهای روانی مصون می دارد.اگرچه تعاریف متنوعی در این مورد از سوی متخصصان امر به عمل آمده،اماملاحضه می شود که غالبا در بیان ملاک تعادل وسلامت  روان به نکاتی چون ،توانای شازش با خود ومحیط ، انعطاف پذیری وتشخیص موقعیتهای مکانی و زمانی خویشتن  تاکید کرده اند(شالچی ،1380 ،مهرداد،یونسی،1386

سلامت وتکامل روانی با مفهوم بهداشت روانی مورد استفاده  قرار می گیرد. دراین برداشت منظور از بهداشت روانی، نبودن بیماری نیست به منظور نشان دادن وضع مثبت وسلامت روانی می‌باشد(حسینی،1378).

در چرخه تحول روان آدمی مرحله مهمی وجود داردکه بین دوران کودکی وبزرگسالی قرار می گیرد وبه دوره نوجوانی مرسوم است در نوجوان همراه با تغیرات جسمانی یک سلسله دگرگونی ها در احساسات و عواطف،تمایلات وخواسته ها، تصورات ،و خواسته ها،تصورات وتخیلات بوجود می آید وتوازن دوران کودکی  را بهم می زند واحتمال بروز اختلالات رفتاری را در این دوره  افزایش می بخشد.برای تداوم زندگی، نوجوان باید افکار و وابستگی ها وروابط دوران کودکی خود را رها سازدودر هر مرحله،دیدگا ها ومهارت های جدید بدست آورد.انتقال موفقیت آمیز از دوره کودکی به نو جوانی که به تغییر در مفهوم«خویشتن» نیازی اساسی دارد،کار چندان آسانی نیست (شفیع آبادی،).بدون تردید نوجوانی از مهم ترین وحساس ترین  دوره های تحول  زندگی آدمی محسوب می شود.در این دوران هویت انسان روبه تکامل است، اگرچه زیر بنای آن، دورهای قبل رشد تلقی می شود. بنابر این سرمایه گذاری دقیق تربیتی برروی رشد کودکی تا نوجوانی،نقش بسیار اساسی در شکل گیری هویتی شایسته ایفا خواهد نمود، تا آینده سلامت روانی فرد تضمین گردد.آشنای با خصوصیات روانی نوچوانان  ومشکلات خاص این دوره می‌تواند به والدین کمک کند تا بهتر بتوانند با نوجوان خود ارتباط بر قرار کنند(آقامحمدی،1384).

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید