پایان نامه بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی


دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی

عنوان:

بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

 پژوهش حاضر با عنوان ” بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی ” درصدد است تا به بررسی رابطه تلویزیون به عنوان متغیر مستقل با دو شاخص میزان مواجهه ( کل ساعات تماشا ) و نحوه مواجهه با شهروندی به عنوان متغیر وابسته با سه مقوله حقوق مدنی ، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی  بپردازد . در این پژوهش از نظریه پرورش ، نظریه استفاده و خشنودی و نظریه کانونی مارشال جهت چارچوب نظری استفاده شده است .

روش تحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد . جمعیت آماری سرپرست یا همسر سرپرست در خانوارهای عادی ساکن مناطق 1 ، 13 و 22 شهرتهران و در محدوده سنی 64-20 سال می باشند . نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام یافته و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر تعیین شده است .

جهت آزمون فرضیات ، آزمون  T ،F وr پیرسون و همچنین تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفته است .

یافته های پژوهش بر حسب محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مبین عدم وجود رابطه معنادار استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی  می باشد .

متغیرهای میزان مواجهه  ، نحوه مواجهه ،اعتبار رسانه ، جنس ، سن ، تعداد افراد خانوار ، وضعیت تأهل ، پایگاه اقتصادی اجتماعی و قومیت با نگرش به حقوق شهروندی رابطه معناداری نداشتند . ولی متغیرهای انگیزه تماشا و انتخاب آگاهانه برنامه های تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی رابطه معناداری داشتند.

کلید واژه : حقوق شهروندی ، میزان مواجهه ، نحوه مواجهه ، انگیزه تماشا ، انتخاب آگاهانه

  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

   فصل اول : کلیات

1-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2. بیان مسآله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………11    1-4. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………15   

1-5. سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………16  

فصل دوم : ادبیات تحقیق

1-2. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-2.تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………….18

2-2-1. شهروندی……………………………………………………………………………………………………………………………18

2-3.تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………….27

2-3-1. شهروندی………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-3-2. نقش و تأثیر رسانه تلویزیون…………………………………………………………………………………………………30

2-4. نتیجه گیری از مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………….33

2-5. مفهوم نگرش……………………………………………………………………………………………………………………….34

2-5-1. تعریف نگرش…………………………………………………………………………………………………………………..34

2-5-2. ساخت نگرش………………………………………………………………………………………………………………….35

 2-5-3. تئوری فیش باین و آیزن……………………………………………………………………………………………………37

2-6. مفهوم شهروند و شهروندی…………………………………………………………………………………………………….38

2-6-1. تعریف شهروند و شهروندی…………………………………………………………………………………………………38

2-6-2.حقوق شهروندی………………………………………………………………………………………………………………….41

2-7. طرح نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………43

2-7-1. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی تلویحی…………………………………………………………………46

2-7-1-1. شهروندی در نظریه اجتماعی جامعه مدنی /انقلابی مارکس……………………………………………………47

2-7-1-2. شهروندی در نظریه مدرنیته ماکس وبر………………………………………………………………………………47

2-7-1-3. شهروندی در نظریه عضویت اجتماعی شهری دورکیم………………………………………………………….47

2-7-1-4. شهروندی در نظریه اجتماع گزلشافتی تونیس………………………………………………………………………48

2-7-1-5. شهروندی در نظریه توسعه مدرنیته پارسونز………………………………………………………………………..49

2-7-1-6. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال…………………………………………………51

2-7-1-7. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی فراگیر ترنر……………………………………………………….52

2-7-1-8. نظریه حوزه عمومی /حوزه خصوصی هابرماس…………………………………………………………………54

2-7-1-9. تلفیق و ترکیب نظریه های اجتماعی شهروندی……………………………………………………………………60

2-8. چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………………………60

2-8-1. نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال………………………………………………………………………………60

2-8-1-1. تعریف شهروندی……………………………………………………………………………………………………………62

2-8-1-2. گسترش تاریخی شهروندی……………………………………………………………………………………………….62

2-8-1-3. ابعاد سه گانه شهروندی…………………………………………………………………………………………………..63

2-9 نظریه پرورش…………………………………………………………………………………………………………………………67

2-9-1. روش تحقیق در نظریه پرورش……………………………………………………………………………………………….69

2-9-2. انتقادات به نظریه پرورش……………………………………………………………………………………………………..71

2-10. رویکرد استفاده و رضامندی……………………………………………………………………………………………………75

2-10-1. مخاطب شناسی………………………………………………………………………………………………………………..78

2-11. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..80

مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….83

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….84

 

فصل سوم : روش شناسی    

3-1. واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………86

3-2. معرفی جمعیت مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………….86

3-3. ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………87

3-4 تعریف مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………..89

3-4-1. تعاریف نظری مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………89

3-4-1-1. متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………….89

3-4-1-2 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………91

3-4-1-3. متغیر واسط…………………………………………………………………………………………………………………..92

3-4-2. تعاریف عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………………………………………………..98

3-4-2-1. متغیر مستقل :استفاده از تلویزیون……………………………………………………………………………………..98

3-4-2-2. متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………99

3-4-2-3. متغیر واسط…………………………………………………………………………………………………………………..101

3-2-2-4. متغیرهای زمینه ای…………………………………………………………………………………………………………102

3-5. شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………103

3-6. تکنیک های آماری و استخراج داده ها…………………………………………………………………………………….103

3-7. جمعیت آماری و نمونه………………………………………………………………………………………………………..104

3-7-1. جمعیت آماری………………………………………………………………………………………………………………..104

3-7-2. نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………104

3-7-3. مراحل نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای………………………………………………………………………107

3-7-4. حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………107

3-8. اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………109

3-8-1. اعتبار …………………………………………………………………………………………………………………………..110

3-8-2. پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………..110

فصل چهارم:یافته های تحقیق

4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….113

4-2. یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………113

4-3. بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………….113

4-4. متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………….125

4-4-1.میزان مواجهه ………………………………………………………………………………………………………………….125

4-4-2.محتوای مواجهه……………………………………………………………………………………………………………..129

4-5.متغیرهای واسط………………………………………………………………………………………………………………….133

4-5-1.انتخابگری………………………………………………………………………………………………………………………133

4-5-2.انگیزه تماشا…………………………………………………………………………………………………………………….134

4-5-3.اعتبار رسانه……………………………………………………………………………………………………………………..136

4-6. بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….149

4-7.تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………….161

4-8. تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………………………165

 

فصل پنجم :نتیجه گیری

5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..171

5-2 . مروری بر یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….171

5-3. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….182

5-4. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….185

5-5. محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….185

        فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….187

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………191

 

فهرست جداول

 جدول 3-1. تعریف عملیاتی استفاده از تلویزیون…………………………………………………………………………….98

جدول3-2. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی (بُعد احساسی)………………………………………………99

جدول3-3. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی ( بُعد عملی)…………………………………………………100

جدو ل 3-4. تعریف عملیاتی متغیر واسط………………………………………………………………………………………101

جدول 3-5. تعریف عملیاتی متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………………………102

جدول 3-6. نمونه گیری از مناطق 22 گانه تهران……………………………………………………………………………..105

جدول 3-7. میزان آلفای متغیرها……………………………………………………………………………………………………111

جدول 4-1. توزیع نسبی جمعیت برحسب جنسیت پاسخگو………………………………………………………………114

جدول4-2. توزیع نسبی جمعیت برحسب سن پاسخگو……………………………………………………………………..115

جدول4-3. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت تأهل پاسخگو……………………………………………………..116

جدول4-4. توزیع نسبی جمعیت بر حسب قومیت پاسخگو……………………………………………………………….117

جدول4-5. توزیع نسبی جمعیت مورد بررسی برحسب سمت پاسخگو………………………………………………..118

جدول4-6. توزیع نسبی جمعیت برحسب مناطق مورد بررسی ……………………………………………………………118

جدول4-7. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت فعالیت پاسخگو…………………………………………………….120

جدول4-8. توزیع نسبی جمعیت برحسب شغل پاسخگو…………………………………………………………………….121

جدول4-9. توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تقریبی درآمدماهانه………………………………………………………122

جدول4-10. توزیع نسبی جمعیت بر حسب واحد مسکونی………………………………………………………………….123

جدول4-11. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت رفت و آمد پاسخگو………………………………………………123

جدول4-12. توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدت اقامت در تهران…………………………………………………….124

جدول4-13. توزیع نسبی جمعیت بر حسب تماشای تلویزیون………………………………………………………………125

جدول4-14. توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………………………….126

جدول4-15. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در طول هفته……………………………………………126

جدول4-16. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در شب و روز گذشته……………………………….127

جدول4-17. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز غیر تعطیل……………………………………127

جدول4-18.توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز تعطیل………………………………………….128

جدول4-19.  توزیع نسبی جمعیت برحسب اولویت در تماشای شبکه ها………………………………………………129

جدول4-20.توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای انواع برنامه های آموزشی………………………………………..130

جدول4-21توزیع نسبی جمعیت برحسب محتوای مواجهه……………………………………………………………………131

 جدول4-22.توزیع نسبی روش انتخاب برنامه ها………………………………………………………………………………133

جدول4-23.توزیع نسبی انگیزه تماشا…………………………………………………………………………………………….134

 جدول4-24 توزیع نسبی جمعیت برحسبمنبع کسب اخبار داخلی……………………………………………………….137

جدول4-25. توزیع نسبی جمعیت برحسب  منبع کسب اخبار خارجی………………………………………………….137

جدول4-26. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار داخلی……………….138

جدول 4-27. توزیع نسبی جمعیت  برحسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار خارجی………………….139

جدول4-28. توزیع نسبی طیف گویه های شاخص حقوق شهروندی……………………………………………………140

جدول 4-29. میزان توجه صداو سیما به شاخص های شهروندی………………………………………………………..142

جدول4-30. توزیع نسبی نگرش به حقوق شهروندی در بعد احساسی………………………………………………..144

جدول 4-31. توزیع نسبی نگرش به حقوق شهروندی در بعد عملی……………………………………………………145

جدول شماره 4-32. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق شهروندی………………………………..146

جدول 4-33. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق سیاسی…………………………………………….146

جدول 4-34. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق اجتماعی………………………………………….147

جدول 4-35. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق مدنی……………………………………………….148

جدول 4-36. ضریب همبستگی فرضیه 1 ………………………………………………………………………………………..150

جدول 4-37. ضریب همبستگی فرضیه 1 به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق اجتماعی )………………151

جدول 4-38. ضریب همبستگی فرضیه 1 به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق مدنی )……………………152

جدول 4-39. ضریب همبستگی فرضیه 1 به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق سیاسی )………………….152

جدول 4-40. ضریب همبستگی جنس   با حقوق شهروندی ………………………………………………………………..153

جدول 4-41. ضریب همبستگی سن با حقوق شهروندی……………………………………………………………………..154

جدول 4-42. ضریب همبستگی فرضیه 2 به تفکیک تعداداعضای خانواده……………………………………………..155

جدول 4-43. ضریب همبستگی درآمد با حقوق شهروندی………………………………………………………………..155

جدول 4-44. ضریب همبستگی مدت اقامت در تهران با حقوق شهروندی ………………………………………….156

جدول 4-45. ضریب همبستگی وضعیت تأهل با حقوق شهروندی………………………………………………………157

جدول 4-46. ضریب همبستگی قومیت با حقوق شهروندی……………………………………………………………….158

جدول 4-47. ضریب همبستگی فعالیت پاسخگو با حقوق شهروندی…………………………………………………..159

     جدول 4-48. ضریب همبستگی شغل با حقوق شهروندی………………………………...……………………….160      

جدول 4-49 مدل رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………….162

جدول 4-50. عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی نگرش به حقوق شهروندی…………………………..163

جدول4-51.روابط معنادار در دیاگرام………………………………………………………………………………………………169

 

پیوست

نمونه پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….197

 

1-1 مقدمه

شهروندی از مهم ترین ایده های اجتماعی و یکی از مولّفه‌های مهم نظام‌های سیاسی و دموکراتیک و شاخصی مهم برای نشان دادن تحقّق دموکراسی در جامعه است . محتوا و مفهوم شهروندی ثابت نبوده و در طول تاریخ ، تغییر پیدا کرده است. شهروندی       (انگلیسی : citizen ship ) از مشتقات شهر (city  ) است . شهروندی را قالب پیشرفته  « شهرنشینی » می دانند . به باور برخی از کارشناسان ، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به  « شهروند » ارتقاء یافته اند . شهروندی تا پیش از این در حوزه اجتماعی شهری بررسی می شد، اما پس ازآن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت وکشور گسترش داده است . امروزه نیز بسیاری به  «شهروندی جهانی[1]» می اندیشند . یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر ، ایالت یا کشور است . این دیدگاه ، حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یادآور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی ، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ، شهرسازی ، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد . از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ، روابط مردم شهر ، حقوق و تکالیف آنان دربرابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف وروش انجام آن است. (شکری ،1386 :80 ) در واقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر ، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری ( شهرداری ) ، دولت یا بطور کلی قوای حاکم  می باشد . به مجموعه این حقوق ومسئولیتها[2] «حقوق شهروندی » اطلاق میشود( شکری،1386 : 72 ). مجموعه به هم پیوسته ای از حقوق، وظایف و تعهّدات و برخورداری برابر تمامی اعضای جامعه از مزایا و منابع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، هسته مشترک تعاریف مختلف شهروندی است . به تعبیر فیتز پتریک، شهروندی بر دو اصل مبتنی است : اوّل این که دولت، تکثّرگرا و دموکراتیک باشد، زیرا دولت‌های دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارند،بلکه دارای تبعه و رعیت هستند . دوم این که جامعه مدنی باید باز و آزاد باشد. شهروندی در جامعه‌ای تحقّق می یابد که دولت و جامعه مدنی عامل متعادل‌کننده یکدیگر باشند .

شهروندی را می توان به وضعیت اعضای جامعه‌ای که آزاد، دموکراتیک و از لحاظ اجتماعی مساوات طلب هستند، اطلاق کرد. توجّه به این نکته اهمّیت دارد که شهروندان هم حکمران و هم تبعه جامعه سیاسی هستند، یعنی از قوانین و مقرّراتی پیروی می‌کنند که خودشان به وجود آورده اند. شهروندی اشاره به زندگی روز مره ، فعالیت های فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیت های اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه ای از رفتار و اعمال افراد است . شهروندی از این منظر ، مجموعه گسترده ای از فعالیت های فردی و اجتماعی است . فعالیت هایی که اگر چه فردی باشند ،اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد . همچنین است مشارکت های اقتصادی ، خدمات عمومی ، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان مؤثر خواهد افتاد . در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد (قسیم اخگر، 1385 :18 ). عضویت افراد در جوامع مدرن با موقعیت شهروندی آنان نشان داده می شود. شهروندان دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی هستند. در این میان یکی از اساسی‌ترین حقوق، حقّ مشارکت در قانون‌گذاری و حکومت است که شهروندی فعال[3]  به عنوان مبنای حاکمیت مردمی  بر پایه آن شکل میگیرد. این حقوق با مجموعه‌ای از وظایف و تعهّدات در قبال جامعه و دولت متوازن میشوند. در مقابل، دولت ـ ملّت نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می کنند، تحت پوشش قرار دهد.به عبارت دیگر، شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهّدات و مسوولیت ها منعکس می سازد و چارچوبی برای تعامل افراد، گروه ها و نهادها ارائه می کند. در مورد این پدیده، تحقیقات بسیاری از اندیشمندان مختلف صورت گرفته است که عمدتاً بر کار تی.اچ.مارشال تمرکز داشته اند .

در این میان آموزش شهروندی در زمینه آموزش این حقوق و تکالیف و مسئولیت ها باید مورد توجه قرار گیرد. آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاههای آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سر فصل درسی مجزا در مدارس و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی یا رسانه ملی در واقع به شهروندان می آموزد که چگونه یک شهروند فعال ، آگاه و مسئول می توانند باشند، در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست، بلکه به آنان می آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ کنند . تربیت شهروندی ، یکی از فروع شهروندی است . (برخورداری : 1381 ) شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می شود و دولت نیز آموزش های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می دهد . یکی از ابزارهایی که دولت جهت آشنایی با حقوق و مسئولیت های شهروندی و نیز فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیت های اجتماعی به شهروندان از آن بهره می برد رسانه ملی ( تلویزیون ) می باشد ، که این رسانه در آشنا کردن شهروندان به مسئولیت اجتماعی، فردی و…در سالهای اخیر اقداماتی را انجام داده است. .درواقع کار ویژه و اساسی در رسانه ها ، باز تولید و توزیع آگاهی است . این آگاهی ما را قادر می سازد تا به تجربه خود معنا بخشیده وادراک خود را شکل دهیم.

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید