پایان نامه بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی


دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی

عنوان:

بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

   فصل اول : کلیات

1-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2. بیان مسآله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………11    1-4. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………15   

1-5. سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………16  

فصل دوم : ادبیات تحقیق

1-2. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-2.تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………….18

2-2-1. شهروندی……………………………………………………………………………………………………………………………18

2-3.تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………….27

2-3-1. شهروندی………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-3-2. نقش و تأثیر رسانه تلویزیون…………………………………………………………………………………………………30

2-4. نتیجه گیری از مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………….33

2-5. مفهوم نگرش……………………………………………………………………………………………………………………….34

2-5-1. تعریف نگرش…………………………………………………………………………………………………………………..34

2-5-2. ساخت نگرش………………………………………………………………………………………………………………….35

 2-5-3. تئوری فیش باین و آیزن……………………………………………………………………………………………………37

2-6. مفهوم شهروند و شهروندی…………………………………………………………………………………………………….38

2-6-1. تعریف شهروند و شهروندی…………………………………………………………………………………………………38

2-6-2.حقوق شهروندی………………………………………………………………………………………………………………….41

2-7. طرح نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………43

2-7-1. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی تلویحی…………………………………………………………………46

2-7-1-1. شهروندی در نظریه اجتماعی جامعه مدنی /انقلابی مارکس……………………………………………………47

2-7-1-2. شهروندی در نظریه مدرنیته ماکس وبر………………………………………………………………………………47

2-7-1-3. شهروندی در نظریه عضویت اجتماعی شهری دورکیم………………………………………………………….47

2-7-1-4. شهروندی در نظریه اجتماع گزلشافتی تونیس………………………………………………………………………48

2-7-1-5. شهروندی در نظریه توسعه مدرنیته پارسونز………………………………………………………………………..49

2-7-1-6. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال…………………………………………………51

2-7-1-7. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی فراگیر ترنر……………………………………………………….52

2-7-1-8. نظریه حوزه عمومی /حوزه خصوصی هابرماس…………………………………………………………………54

2-7-1-9. تلفیق و ترکیب نظریه های اجتماعی شهروندی……………………………………………………………………60

2-8. چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………………………60

2-8-1. نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال………………………………………………………………………………60

2-8-1-1. تعریف شهروندی……………………………………………………………………………………………………………62

2-8-1-2. گسترش تاریخی شهروندی……………………………………………………………………………………………….62

2-8-1-3. ابعاد سه گانه شهروندی…………………………………………………………………………………………………..63

2-9 نظریه پرورش…………………………………………………………………………………………………………………………67

2-9-1. روش تحقیق در نظریه پرورش……………………………………………………………………………………………….69

2-9-2. انتقادات به نظریه پرورش……………………………………………………………………………………………………..71

2-10. رویکرد استفاده و رضامندی……………………………………………………………………………………………………75

2-10-1. مخاطب شناسی………………………………………………………………………………………………………………..78

2-11. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..80

مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….83

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….84

 

فصل سوم : روش شناسی    

3-1. واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………86

3-2. معرفی جمعیت مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………….86

3-3. ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………87

3-4 تعریف مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………..89

3-4-1. تعاریف نظری مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………89

3-4-1-1. متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………….89

3-4-1-2 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………91

3-4-1-3. متغیر واسط…………………………………………………………………………………………………………………..92

3-4-2. تعاریف عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………………………………………………..98

3-4-2-1. متغیر مستقل :استفاده از تلویزیون……………………………………………………………………………………..98

3-4-2-2. متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………99

3-4-2-3. متغیر واسط…………………………………………………………………………………………………………………..101

3-2-2-4. متغیرهای زمینه ای…………………………………………………………………………………………………………102

3-5. شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………103

3-6. تکنیک های آماری و استخراج داده ها…………………………………………………………………………………….103

3-7. جمعیت آماری و نمونه………………………………………………………………………………………………………..104

3-7-1. جمعیت آماری………………………………………………………………………………………………………………..104

3-7-2. نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………104

3-7-3. مراحل نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای………………………………………………………………………107

3-7-4. حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………107

3-8. اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………109

3-8-1. اعتبار …………………………………………………………………………………………………………………………..110

3-8-2. پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………..110

فصل چهارم:یافته های تحقیق

4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….113

4-2. یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………113

4-3. بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………….113

4-4. متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………….125

4-4-1.میزان مواجهه ………………………………………………………………………………………………………………….125

4-4-2.محتوای مواجهه……………………………………………………………………………………………………………..129

4-5.متغیرهای واسط………………………………………………………………………………………………………………….133

4-5-1.انتخابگری………………………………………………………………………………………………………………………133

4-5-2.انگیزه تماشا…………………………………………………………………………………………………………………….134

4-5-3.اعتبار رسانه……………………………………………………………………………………………………………………..136

4-6. بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….149

4-7.تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………….161

4-8. تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………………………165

 

فصل پنجم :نتیجه گیری

5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..171

5-2 . مروری بر یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….171

5-3. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….182

5-4. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….185

5-5. محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….185

        فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….187

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………191

 

فهرست جداول

 جدول 3-1. تعریف عملیاتی استفاده از تلویزیون…………………………………………………………………………….98

جدول3-2. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی (بُعد احساسی)………………………………………………99

جدول3-3. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی ( بُعد عملی)…………………………………………………100

جدو ل 3-4. تعریف عملیاتی متغیر واسط………………………………………………………………………………………101

جدول 3-5. تعریف عملیاتی متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………………………102

جدول 3-6. نمونه گیری از مناطق 22 گانه تهران……………………………………………………………………………..105

جدول 3-7. میزان آلفای متغیرها……………………………………………………………………………………………………111

جدول 4-1. توزیع نسبی جمعیت برحسب جنسیت پاسخگو………………………………………………………………114

جدول4-2. توزیع نسبی جمعیت برحسب سن پاسخگو……………………………………………………………………..115

جدول4-3. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت تأهل پاسخگو……………………………………………………..116

جدول4-4. توزیع نسبی جمعیت بر حسب قومیت پاسخگو……………………………………………………………….117

جدول4-5. توزیع نسبی جمعیت مورد بررسی برحسب سمت پاسخگو………………………………………………..118

جدول4-6. توزیع نسبی جمعیت برحسب مناطق مورد بررسی ……………………………………………………………118

جدول4-7. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت فعالیت پاسخگو…………………………………………………….120

جدول4-8. توزیع نسبی جمعیت برحسب شغل پاسخگو…………………………………………………………………….121

جدول4-9. توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تقریبی درآمدماهانه………………………………………………………122

جدول4-10. توزیع نسبی جمعیت بر حسب واحد مسکونی………………………………………………………………….123

جدول4-11. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت رفت و آمد پاسخگو………………………………………………123

جدول4-12. توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدت اقامت در تهران…………………………………………………….124

جدول4-13. توزیع نسبی جمعیت بر حسب تماشای تلویزیون………………………………………………………………125

جدول4-14. توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………………………….126

جدول4-15. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در طول هفته……………………………………………126

جدول4-16. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در شب و روز گذشته……………………………….127

جدول4-17. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز غیر تعطیل……………………………………127

جدول4-18.توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز تعطیل………………………………………….128

جدول4-19.  توزیع نسبی جمعیت برحسب اولویت در تماشای شبکه ها………………………………………………129

جدول4-20.توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای انواع برنامه های آموزشی………………………………………..130

جدول4-21توزیع نسبی جمعیت برحسب محتوای مواجهه……………………………………………………………………131

 جدول4-22.توزیع نسبی روش انتخاب برنامه ها………………………………………………………………………………133

جدول4-23.توزیع نسبی انگیزه تماشا…………………………………………………………………………………………….134

 جدول4-24 توزیع نسبی جمعیت برحسبمنبع کسب اخبار داخلی……………………………………………………….137

جدول4-25. توزیع نسبی جمعیت برحسب  منبع کسب اخبار خارجی………………………………………………….137

جدول4-26. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار داخلی……………….138

جدول 4-27. توزیع نسبی جمعیت  برحسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار خارجی………………….139

جدول4-28. توزیع نسبی طیف گویه های شاخص حقوق شهروندی……………………………………………………140

جدول 4-29. میزان توجه صداو سیما به شاخص های شهروندی………………………………………………………..142

جدول4-30. توزیع نسبی نگرش به حقوق شهروندی در بعد احساسی………………………………………………..144

جدول 4-31. توزیع نسبی نگرش به حقوق شهروندی در بعد عملی……………………………………………………145

جدول شماره 4-32. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق شهروندی………………………………..146

جدول 4-33. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق سیاسی…………………………………………….146

جدول 4-34. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق اجتماعی………………………………………….147

جدول 4-35. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق مدنی……………………………………………….148

جدول 4-36. ضریب همبستگی فرضیه 1 ………………………………………………………………………………………..150

جدول 4-37. ضریب همبستگی فرضیه 1 به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق اجتماعی )………………151

جدول 4-38. ضریب همبستگی فرضیه 1 به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق مدنی )……………………152

جدول 4-39. ضریب همبستگی فرضیه 1 به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق سیاسی )………………….152

جدول 4-40. ضریب همبستگی جنس   با حقوق شهروندی ………………………………………………………………..153

جدول 4-41. ضریب همبستگی سن با حقوق شهروندی……………………………………………………………………..154

جدول 4-42. ضریب همبستگی فرضیه 2 به تفکیک تعداداعضای خانواده……………………………………………..155

جدول 4-43. ضریب همبستگی درآمد با حقوق شهروندی………………………………………………………………..155

جدول 4-44. ضریب همبستگی مدت اقامت در تهران با حقوق شهروندی ………………………………………….156

جدول 4-45. ضریب همبستگی وضعیت تأهل با حقوق شهروندی………………………………………………………157

جدول 4-46. ضریب همبستگی قومیت با حقوق شهروندی……………………………………………………………….158

جدول 4-47. ضریب همبستگی فعالیت پاسخگو با حقوق شهروندی…………………………………………………..159

     جدول 4-48. ضریب همبستگی شغل با حقوق شهروندی………………………………...……………………….160     

جدول 4-49 مدل رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………….162

جدول 4-50. عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی نگرش به حقوق شهروندی…………………………..163

جدول4-51.روابط معنادار در دیاگرام………………………………………………………………………………………………169

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید