پایان نامه بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرح واره ­های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کردستان

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی(M.A)

گرایش:عمومی

 

عنوان:

بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

استاد راهنما:

   دکتر حمزه احمدیان

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 شماره صفحه

چکیده                                                                                                      1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………. 6

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………. 8

1-4-1- هدف کلی پژوهش…………………………………………………………………….. 8

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………………. 8

1-5- فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………………………. 8

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش………………………………………………………………….9

1-6- تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………. 9

1-6- تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 12

2-2- بخش اول: نیازهای بنیادی روانی…………………………………………………….. 12

2-2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 12

2-2-2- نیازهای روانشناختی…………………………………………………………………………… 13

2-2-3- ساختار نیاز………………………………………………………………………………………. 13

2-2-4- نیاز از دیدگاه آبراهام مازلو………………………………………………………………….. 13

2-2-5- سلسله مراتب نیازهای مازلو ……………………………………………………………….. 14

2-2-6- نیاز از دیدگاه کارن هورنای ………………………………………………………………… 15

2-2-7- نیازهای روانی از دیدگاه هنری موری …………………………………………………… 16

2-2-8- نیازهای روانشناختی از دیدگاه جولین راتر …………………………………………….. 17

2-2-9- طبقات نیاز ……………………………………………………………………………………… 17

عنوان                            فهرست مطالب                               شماره صفحه

 

2-2-10- نیازهای روانشناختی از دیدگاه اریک فروم …………………………………………… 18

2-2-11- نیازهای روانشناختی ارگانیزمی  …………………………………………………………. 20

2-2-12- ارتباط نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه……………………… 23

2-3- بخش دوم: طرحواره­های ناسازگار اولیه ……………………………………………… 23

2-3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 23

2-3-2- طرحواره…………………………………………………………………………………………. 24

2-3-3- طرحواره­های ناسازگار اولیه (SME)………………………………………………………. 25

2-3-4- انواع طرحواره­های ناسازگار اولیه…………………………………………………………. 27

2-3-5- خصوصیات طرحواره­های ناسازگار اولیه……………………………………………….. 30

2-3-6- عملکردهای طرحواره­های ناسازگار اولیه……………………………………………….. 31

2-3-7- سبک­های مقابله­ای ناسازگار………………………………………………………………… 31

2-3-8- پاسخ­های مقابله­ای…………………………………………………………………………….. 31

2-3-9- ارتباط طرحواره­های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی…………………………… 32

2-4- بخش سوم: اختلال تنظیم هیجانی……………………………………………………. 32

2-4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 32

2-4-2- تعریف هیجان …………………………………………………………………………………. 33

2-4-3- ویژگی هیجان­ها……………………………………………………………………………….. 34

2-4-4- عوامل ایجاد هیجان…………………………………………………………………………… 34

2-4-5- تنظیم هیجان…………………………………………………………………………………….. 35

2-4-6- مهارتهایی که در تنظیم هیجانی آموخته می­شوند……………………………………… 37

2-4-7- راهبردهای مقابله با هیجان­ها……………………………………………………………….. 38

2-4-8 دیدگاههای زیر بنای هیجانها…………………………………………………………………. 42

2-4-9- اختلال تنظیم هیجانی ………………………………………………………………………… 44

2-5- تاریخچه و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………… 45

عنوان                            فهرست مطالب                               شماره صفحه

 

2-5-1- تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………… 45

2-5-2- تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………. 46

2-6- نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………….. 48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………….. 50

3-2 طرح پژوهشی………………………………………………………………………………………… 50

3-3 جامعه مورد بررسی پژوهش …………………………………………………………………….. 50

3-4- نمونه آماری و روش نمونه­گیری …………………………………………………………….. 50

3-5- ابزار گردآوری داده­ها ……………………………………………………………………………. 51

3-5-1- پرسشنامه ارضاء نیازهای بنیادی روانی………………………………………….. 51

3-5-2- فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناساز گار اولیه …………………………. 51

3-5-3- پرسشنامه اختلالات تنظیم هیجانی ……………………………………………… 52

3-6-  شیوه ی گرد آوری داده ها…………………………………………………………………….. 53

3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………….53

3-8- شاخص های برازندگی و معیارهای قابل قبول آن…………………………………………………….53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 56

4-2- یافته­های توصیفی………………………………………………………………………………….. 56

4-3- یافته­های اصلی پژوهش……………………………………………………………………………….61

4-4- ضرایب مسیر روابط مستقیم مدل پیشنهادی…………………………………………………….61

4-5- ضرایب مسیر روابط مستقیم مدل تائید شده……………………………………………………63

4-6- ارزیابی مدل تأییدشده…………………………………………………………………………………..63

4-7- بررسی فرضیه دوم………………………………………………………………………………………64

4-8- بررسی فرضیه­ی سوم………………………………………………………………………………….64

عنوان                            فهرست مطالب                               شماره صفحه

 

4-8- بررسی فرضیه­ی چهارم……………………………………………………………………………….65

 

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 67

5-2- بررسی برازش مدل پیشنهادی و تأیید شده…………………………………………………. 67

5-3- بررسی یافته­های مربوط به فرضیه­های پژوهش ………………………………………… ..67

5-4- محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………..71

5-5- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………….71

5-6- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………..71

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………….. 73

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………….. 76

پیوست ها

چکیده انگلیسی

 

 

عنوان                              فهرست جداول                              شماره صفحه

 

4-1- شاخص­های توصیفی خرده مقیاس نیازهای بنیادی روانی………………………………. 56

4-2- شاخص­های توصیفی خرده مقیاس طرحواره­های ناسازگار اولیه……………………… 57

4-3- شاخص­های توصیفی خرده مقیاس اختلال تنظیم هیجانی………………………………….58

4-4- معرفی خرده مقیاس­های متغیر­های پژوهش…………………………………………………….59

4-5- ماتریس ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس­های پژوهش…………………………………60

4-6- پارامتر­های اندازه­گیری روابط مستقیم در مدل پیشنهادی……………………………………62

4-7- پارامتر­های اندازه گیری در مدل تأیید شده………………………………………………………..63

4-8- ویژگی­های نیکویی برازش مدل تأیید شده………………………………………………………63

4-9- آزمون t مستقل برای مقایسه­ی خرده­مقیاس­های نیازهای بنیادی روانی………………. 64

4-10- آزمون t مستقل برای مقایسه­ی خرده­مقیاس­های طرحواره­های ناسازگار اولیه……..64

4-11- آزمون t مستقل برای مقایسه خرده­مقیاس­های اختلال تنظیم هیجانی…………………65

 

 

عنوان                            فهرست نمودار ها                               شماره صفحه

 

نمودار 4-1 مدل پیشنهادی……………………………………………………………………………………. 61

نمودار 4-2 مدل تأیید شده……………………………………………………………………………………. 62

 

فصل ا ول

کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه :

امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه­ی زندگی و تجدد گرایی،بسیاری از افراد، در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی­های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مشکلات و مسائل روزمره­ی زندگی ناتوان و آسیب پذیر ساخته است. پژوهش­های بیشماری نشان داده­اند، که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی- هیجانی، ریشه­های روانی- اجتماعی دارند. بسیاری از آسیب­های اجتماعی ریشه در، عزت نفس پایین، ناتوانی در بیان احساس و فقدان مهارت­های ارتباطی دارد. انسان­ها برای مقابله­ی سازگارانه با موقعیت­های تنش­زا و کشمکش­های زندگی نیاز به آموختن برخی مهارت­ها دارند. هدف از این مهارتها کمک به افراد جهت شناخت هر چه بهتر نیازهای خود، برقراری روابط بین فردی مناسب و موثر، کنترل هیجانات، مدیریت داشتن بر شرایط تنش­زا و حل کردن هر چه بهتر مسائل و مشکلات افراد است. هیجان یک پدیده اساسی کارکرد انسان است که بصورت بهنجار دارای ارزش سازگارانه­ای برای افزایش اثربخشی ما در پیگیری اهداف می­باشد همه ما هیجان­های مختلفی را تجربه می­کنیم و تلاش می­کنیم از طریق روشهای اثر بخش با آنها مقابله کنیم (امامی نائینی، 1385).

تنظیم روابط هیجانی با دیگران موضوعی لایه­دار و پیچیده و از دغدغــه­های درونی افراد است؛ چرا که احساس و عاطفه­ی انسانها، درگیر و دخیل در عملکرد آنان خواهدبود. به عبارت دیگر تنظیم هیجان، شامل به کارگیری تجربه ذهنی و فیزیولوژیگی هیجان­ها برای رسیدن به یک هدف می‌باشد (گراس[1]، 2002؛ تومسپون[2]، 1994). تفاوت قائل شدن بین تلفیق و اجتناب از هیجانها امری ذاتی است، که این شامل تغییر در شدت یا طول مدت تجربه هیجان، به جای تلاش برای جلوگیری یا به طور کامل خاموش کردن هیجان­های منفی است. اختلالات تنظیم هیجانی[3]، به عنوان یک عامل مشترک در سراسر طیفی از مشکلات هیجانی اشاره می­کند (برکینگ، اورت، وپرمن، مایر و کاسپر[4]، 2008).

از جمله سازه­های مهم و جدید که به بررسی سبک پردازش شناختی و نحوه­ی اثر گذاری آن بر پردازش هیجانی در انسان می­پردازد سازه­ی طرحواره­های ناسازگاراولیه[5] می­باشد. طرحواره­های ناسازگار اولیه، الگوی هیجانی و شناختی خود آسیب رسان در فرد هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته و در مسیر زندگی تکرار می­شوند (یانگ، کلوسکو و ویشار[6]، 2003، ترجمه­ی حمید­پور و اندوز، 1392). آشفتگی­های فکری و شناخت­های ناکارآمد از ویژگی­های اختلالات هیجانی می­باشد. به همین دلیل در سالهای اخیر ارتباط بین شناخت و هیجان موضوع تحقیقات و پژوهش­های گوناگون در روانشناسی بوده است. محققین بسیاری این دو زمینه را در ارتباط با هم مورد مطالعه قرارداده و به این ترتیب شناخت و هیجان به عنوان یک زمینه­ی مطالعاتی به رسمیت شناخته شده، گسترش پیدا کرده است (دوسیلوا[7]،1991).

اما طرحواره­های اولیه باورهایی هستند که افراد درباره خود، دیگران و محیط دارند و به طور معمول از ارضاء نشدن نیازهای اولیه به خصوص نیازهای هیجانی در دوران کودکی سرچشمه می­گیرد (ژانگ و هه[8]، 2010).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید