پایان نامه بررسی دگرگونی نقوش در فرش ترکمن

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده هنر و ادیان و تمدنها

گروه هنر اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنراسلامی

بررسی دگرگونی نقوش در فرش ترکمن

( مورد مطالعه: پس از پیروزی انقلاب در دوطایفه یموت و گوگلان در استان گلستان)

استاد راهنما:

دکتر بهار مختاریان

استاد مشاور اول:

دکتر علیرضا خدامی

استاد مشاور دوم:

دکتر جبار رحمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

فرش با حیات مادی و معنوی ترکمن مأنوس است و معرف هویت و عامل وحدت طوایف مختلف بشمار می آید. نقوش در فرش اصیل ترکمن، دارای ساختاری مشخص و منسجم بوده و تا دهه های اخیر مادر ترکمن خود را ملزم به رعایت آن می دانست.آگاهی از همخوانی پدیده های اقتصادی و طبیعت زیستی، با نقوش سبک جدید، مسأله اساسی این تحقیق بوده است. هدف کلی تحقیق، شناخت دگرگونی نقوش فرش ترکمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مقایسه آن، بین دو طایفه گوگلان و یموت در استان گلستان است. فرضیه اصلی این تحقیق، بیانگر آن است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشر آگاهی و گسترش ارتباطات در دگرگونی نقش مایه های سنتی فرش دستباف ترکمن مؤثر بوده است.

این تحقیق با روش انسان شناسی هنر و با عنایت به شیوه های مختلف زیست اجتماعی، طی دو دوره قبل و بعد از انقلاب، بدنبال آن است که کارکرد دست بافته های ترکمن را در زندگی اجتماعی- اقتصادی نمایان سازد. روش کار، بر اساس گردآوری اطلاعات بر پایه مطالعات کتابخانه ای، شرکت در همایش، مصاحبه مستقیم با سؤالات باز( بافندگان و کارشناسان)، مشاهده، استفاده از ابزارهای مردم نگارانه دیداری و شنیداری است. مهمترین دستاوردهای تحقیق عبارتند از:

  • پیش از انقلاب، دستبافته های ترکمن از نظر کارکرد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی از انسجام و پیوستگی عقلایی برخوردار و در اقتصاد خانوار و رفاه زیستی- روانی بافندگان، نقش مثبت و در تداوم وحدت قوم ترکمن مؤثر بوده است.
  • پس از پیروزی انقلاب، جنگ، بحران های سیاسی- اقتصادی داخلی و خارجی، افزایش سطح سواد در مقاطع مختلف تحصیلی( دختران و پسران) و …زمینه را برای تحول نقش مایه ها مهیا نمود که به سبب عدم مطالعات بنیادین فرهنگی و انسان شناسانه، نتایج مطلوب حاصل نگردید.

کلید واژه:

نقش مایه – فرش ترکمن – سبک سنتی – سبک جدید – گول

فصل اول: کلیات

مقدمه……………………………………………………………………………….1

1- 1 بیان مسئله…………………………………………………………………………….1

1-2 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش…………………………………………………….2

1-3 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………3

1-4 چارچوب نظری پژوهش ……………………………………………………………..3

1-5 روش پژوهش ……………………………………………………………………….3

1-6 قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………..3

1-7 قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………4

1-8 ابزارهای گردآوری داده ها…………………………………………………………..4

1-9 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………..4

فصل دوم: تاریخ و ساختار اجتماعی ترکمن

مقدمه……………………………………………………………………………..6

2-1 واژه شناسی کلمه ترکمن…………………………………………………………….6

2-2 تاریخ …………………………………………………………………………….7

2-2-1 آسیای میانه…………………………………………………………………………7

2-2-2 تاریخ ترکمنان……………………………………………………………………..9

2-2-3 هخامنشیان………………………………………………………………………..01

2-2-4 دین ترکمنان………………………………………………………………………..12

2-2-5 مغولان……………………………………………………………………………..12

2-2-6 دوران اواخر قاجار و پهلوی………………………………………………………. 15

2-2-6-1 ورود روس ها به آسیای مرکزی در قرن 19……………………………………….. 15

2-2-6-2 دوران پهلوی………………………………………………………………….. 15

2-3 جغرافیا……………………………………………………………………….. 16

2-3-1 موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………… 17

2-3-2 جمعیت……………………………………………………………………….. 17

2-3-3 اصالت ترکمن…………………………………………………………………. 18

2-3-3-1 زبان………………………………………………………………………….. 18

2-3-3-2 اسب(اسب های آسمانی)……………………………………………………….. 19

2-3-3-3 موسیقی………………………………………………………………………. 19

2-3-3-4 فرش…………………………………………………………………………. 20

2-4 ساختار اجتماعی تراکمه………………………………………………………….. 20

2-4-1 هرم قدرت……………………………………………………………………… 21

2-4-2 طوایف یموت…………………………………………………………………. 21

2-4-3 تقسیمات عشیرتی یموت………………………………………………………… 22

2-4-4 طوایف گوگلان……………………………………………………………….. 23

2-4-5 تقسیمات عشیرتی گوگلان………………………………………………………. 23

2-5 عوامل مهم در تبیین ساختار اجتماعی طوایف ترکمن………………………………… 24

2-5-1 خانواده……………………………………………………………………….. 24

2-5-2 مردان…………………………………………………………………………. 24

2-5-3 زنان………………………………………………………………………….. 24

2-5-4 تأثیر جغرافیا بر فرهنگ…………………………………………………………. 25

2-5-5 اعتقادات مذهبی و باورها………………………………………………………… 26

2-5-6 اقتصاد………………………………………………………………………… 27

2-5-7 کشاورزی……………………………………………………………………… 29

پی نوشت………………………………………………………………………..31

فصل سوم: روش / ساختار فرش ترکمن

مقدمه…………………………………………………………………………….35

3-1 هنر…………………………………………………………………………… 53

3-2 زیبایی………………………………………………………………………… 36

3-3 بررسی جایگاه جوامع ترکمن بر اساس مطالعات انسان شناسی………………… 36

3-4 تفاوت های عمده در فرم های هنری بین جوامع کوچک و پیچیده……………………… 38

3-5 بررسی نقش هنر بر فرد و جامعه……………………………………………………. 38

3-5-1 کارکردهای هنر…………………………………………………………………. 40

3-5-1-1 لذت حسی برای فرد……………………………………………………………. 40

3-5-1-2 یگانگی فرهنگی……………………………………………………………….. 40

3-5-1-3 هنر و ثبت تاریخ فرهنگی……………………………………………………….. 40

3-5-1-4 نقش هنر در تداوم جامعه………………………………………………………… 41

3-5-1-5 کنترل اجتماعی………………………………………………………………… 41

3-5-1-6 حفظ یا به چالش کشیدن وضع موجود…………………………………………….. 42

3-6 ساختار فرش ترکمن……………………………………………………………… 44

3-6-1 ابزار آلات قالیبافی ترکمن……………………………………………………….. 45

3-6-1-2 دار…………………………………………………………………………… 45

3-6-1-3 شانه« داراق»…………………………………………………………………… 46

3-6-1-4 گره………………………………………………………………………….. 47

3-6-1-5 پشم و رنگ…………………………………………………………………… 47

3-7 فرهنگ قالیبافی………………………………………………………………….. 48

3-7-1 باورها و آداب در بافت قالی……………………………………………………….. 48

3-7-2 چله کشی فرش………………………………………………………………….. 50

3-8 مشخصات فرش ترکمن……………………………………………………………. 51

3-9 منشأ نقش های قالی ترکمن…………………………………………………………. 52

3-10 مظاهر مشخص قالی ترکمن………………………………………………………… 52

3-11 اسامی نقوش قالی ترکمن………………………………………………………….. 53

3-12 نقش های ترکمن و الهام از طبیعت………………………………………………….. 53

3-13 گول…………………………………………………………………………….. 54

3-13-1 انواع گول های سنتی در طوایف ترکمن…………………………………………….. 54

3-13 بعد از انقلاب…………………………………………………………………….. 55

3-14 عناصر صوری در مطالعه فرش ترکمن……………………………………………….. 55

3-14-1 مهارت در بافت…………………………………………………………………. 55

3-14-2 نظم در ظاهر و مهارت……………………………………………………………. 56

3-14-3 فقدان مهارت…………………………………………………………………… 56

3-14-4 تقارن………………………………………………………………………….. 56

3-14-5 تقارن معکوس………………………………………………………………….. 56

3-14-6 ریتم…………………………………………………………………………… 57

3-14-7 طرح های حاشیه ای…………………………………………………………….. 57

3-14-8 تزئین بخش های مهم……………………………………………………………. 57

3-14-9 نماد پردازی……………………………………………………………………. 58

3-14-10 فقدان ثبات تصویری ……………………………………………………………. 58

3-14-11 فقدان یکدستگی نمادها…………………………………………………………. 58

3-14-12 نام نقش ها…………………………………………………………………….. 59

3-14-13 توزیع جغرافیایی تفسیر طرح های مشابه……………………………………………. 59

3-14-14 استنباط از معنی………………………………………………………………… 59

3-14-15 ثبات نمونه های شیوه کار در مقابل ثبات تفسیر……………………………………… 60

3-14-16 سوء تغییر در تقاضا……………………………………………………………… 60

3-14-17 تأثیر سطوح تزئینی……………………………………………………………… 60

3-14-18 سبک…………………………………………………………………………. 60

3-14-19 ثبات شکل…………………………………………………………………….. 60

3-14-20 تبدیل شکل در موارد جدید……………………………………………………… 61

3-14-21 تعیین فنی شکل………………………………………………………………… 61

3-14-22 ویژگی انحصاری سبک…………………………………………………………. 61

3-14-23 نقش مایه های ترکیبی…………………………………………………………… 62

3-14-24 بافنده در محدوده فرهنگی خود…………………………………………………… 62

3-14-25 سیطره سبک بر نوآوری………………………………………………………… 62

3-14-24 عناصر شاخص سبک…………………………………………………………… 62

3-14-27 نابسامانی های کیفی……………………………………………………………. 63

3-15 عوامل عمده عدم ثبات رنگ در منطقه……………………………………………… 63

3-16 مشکلات فرش ترکمن در مصاحبه با بافندگان………………………………………. 63

پی نوشت………………………………………………………………………. 65

فصل چهارم: تحلیل

مقدمه……………………………………………………………………………..68

4-1 نمونه‌ای از قدیمی­ترین فرش بجای مانده از ترکمن‌های یموت…………………………. 70

4-2 نتایج …………………………………………………………………………… 75

4-3 پیشنهادات ………………………………………………………………………. 76

پی نوشت…………………………………………………………………………..77

4-4 منابع و مواخذ……………………………………………………………………. 78

مقدمه:

ترکمنان، دسته ای از کوچ نشینان زرد پوست آسیای مرکزی بودندکه بدلیل شیوه خاص معیشتی و ویژگی های مترتب بر جوامع کوچک(بدوی) شناخت تاریخ آنان به آسانی میسر نیست. از اینرو، محققان با توجه به شرایط جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، فرهنگ مادی و …راه را برای شناخت عمیق تر فرهن

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیلک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه آیا می توان رد عرفان هرمسی را در گلشن راز شیخ محمود شبستری یافت
پایان نامه تحلیل ارتعاشی یک ورق مرکب لایه‌ لایه به کمک تئوری دومتغیره‌ پالوده شده به روش المان‌های م...
پایان نامه بررسی علل بی اعتمادی در روابط بین ایران و روسیه
رابطه بين سبک هاي مقابله با استرس و خودکارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت:
پایان نامه ملامت دیگران در میان دختران فراری و عادی