پایان نامه بررسی دانش ضمنی در صنعت ساختمان


اهداف تحقیق

سنجش دانش ضمنی در صنعت ساختمان

– سنجش ایجاد موفقیت بازاریابی و ابعاد آن در صنعت ساختمان

– سنجش رابطه بین دانش ضمنی و موفقیت بازاریابی در صنعت ساختمان تهران

– سنجش رابطه بین دانش ضمنی و نوآوری طرح های بازاریابی در صنعت ساختمان تهران

– سنجش رابطه بین دانش ضمنی و کارایی نسبی در صنعت ساختمان تهران

– سنجش رابطه بین دانش ضمنی و اثربخشی نسبی در صنعت ساختمان تهران

 

۱-۶- چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری از مراحل تعیین کننده روش تحقیق است؛ که بر مبنای نظریات خاص موجود در هر رشته‎ای، باید به اثبات قواعد منطقی و همبستگی بین پدیده های مورد مطالعه در آن تحقیق پرداخت.

پس از اجرای مصاحبه ها، تکمیل بررسی پیشینه و تعریف مسأله، پژوهشگر آماده است که چهارچوب نظری را پدید آورد. چهارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسأله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. این نظریه با بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مسأله به گونه ای منطقی جریان پیدا می کند. در آمیختن باورهای منطقی محقق با پژوهشهای انتشار یافته به منظور ایجاد پایه علمی برای بررسی مسأله مورد تحقیق جایگاه اساسی دارد. به طور خلاصه چهارچوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام درپویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند گفت و گو می کند. پدیدآوردن چنین چهارچوب مفهومی به ما کمک می کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم و آنها را بیازماییم و درک خود را در زمینه پویایی های موقعتیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد بهبود بخشیم (کیوی، ۱۳۷۵).

در این تحقیق ما به دنبال بررسی رابطه بین دانش ضمنی با موفقیت بازاریابی هستیم. این نظریه بر مبنای تحقیق آرنت و ویتمن (۲۰۱۴) انتخاب شده است. بر این اساس متغیر مستقل تحقیق دانش ضمنی و متغیر وابسته موفقیت بازاریابی می باشد. موفقیت بازاریابی نیز دارای سه بعد نوآوری، کارایی نسبی و اثربخشی نسبی می باشد.

 

ابعاد موفقیت بازاریابی
نوآوری برنامه بازاریابی
کارایی نسبی
اثربخشی نسبی

 

 

دانش ضمنی

 

 

 

 

 

مدل نظری تحقیق: (B. Arnett a,b,  C. Wittmann C,2014)

 

 

۱-۷- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

بین دانش ضمنی و موفقیت بازاریابی در صنعت ساختمان سازی تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

 

فرضیات فرعی

  • بین دانش ضمنی و نوآوری برنامه بازاریابی در صنعت ساختمان تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
  • بین دانش ضمنی و راندمان نسبی در صنعت ساختمان تهران رتباط معناداری وجود دارد.
  • بین دانش ضمنی و اثربخشی نسبی در صنعت ساختمان تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

 

۱-۸- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل تحقیق، دانش ضمنی و متغیر وابسته، موفقیت بازاریابی که شامل ابعاد (نوآوری برنامه بازاریابی، کارایی نسبی و اثربخشی نسبی) می باشد. این متغیرها با استفاده از طیف هفت گانه لیکرت (بسیار مخالفم، کمی مخالفم، مخالفم، بی نظر، موافقم، کمی موافقم، بسیارموافقم) ارزیابی می شود.

 

  • دانش ضمنی: دانش ضمنی دانشی است که نمی تواند نوشته شود و تنها می تواند با استفاده‎ی فرآیند دادن و بردن انتقال داده شود، که بوسیله آن شرکت کنندگان در طول زمان، درک پیچیدگی‎های درگیر شده در یک موقعیت را توسعه می دهند (۱۹۹۸Inkpen & Dinur,). با طیف لیکرت سؤالات شماره ۱ تا ۳ پرسشنامه، متغیر دانش ضمنی را اندازه گیری می‎کند.

 

 

ردیفموارد
۱کارمندان بخش فروش و بازاریابی آنچه را که آموخته اند به یک دیگر آموزش میدهند
۲کارمندان در بخش فروش و بازار یابی به انتقال دانش به دیگران تمایل دارند
۳کارمندان بخش فروش و بازاریابی دانشی را که از تجربه های ناموفق سازمان بدست آورده اند، با هم سهیم می شوند.

 

 

  • بازاریابی: بازاریابی یک تابع و مجموعه ای از فرآیندهایی است که این سازمان را قادر می سازد تا خلق کند، ارتباط برقرار کند، و به مشتری هایش ارزش ارائه دهد(۲۰۰۶Hunt & Arnett,). با طیف لیکرت سؤالات شماره ۴ تا ۶ پرسشنامه، این متغیر را اندازه گیری می کند. ۳ سوال مربوط به این قسمت می باشد.
  • نوآوری طرح های بازاریابی: نوآوری در بازاریابی به معنای دوری از بازار یابی با روش های مرسوم و معمول است که روی مشتریان تأثیر بسزایی خواهد گذاشت(, p. 1751996Polanyi ,). با طیف لیکرت سؤالات شماره ۷ تا ۹ پرسشنامه، این متغیر را اندازه گیری می کند. ۳ سوال مربوط به این قسمت می باشد.
  • لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید