پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام


دانشگاه آزاداسلامی واحددامغان

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشددررشته حقوق بین­ الملل

موضوع :

بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

استادراهنما:

جناب آقای دکترعلیرضا حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترعبدالرضا بای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست­ مطالب                                                                                                                             صفحه 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..3

الف ـ بیان­مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..5

ب ـ سئوال­های­تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5

ج – فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

د – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6

ه ـ روش­تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

و ـ ساختارتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………6

فصل اول : تعاریف ومفاهیم کلی……………………………………………………………………………………………..8

گفتاراول : مفهوم جنگ………………………………………………………………………………………………………….9

بنداول : جنگ ازدیدگاه­قرآن واسلام………………………………………………………………………………………….9

بنددوم : جنگ ازدیدگاه­حقوق بین­الملل……………………………………………………………………………………11

بندسوم : آثارجنگ………………………………………………………………………………………………………………13

الف: آثارجنگ­نسبت­به­کشورهای­ثالث………………………………………………………………………………………14

ب: آثارجنگ­نسبت­به­کشورهای­متخاصم……………………………………………………………………………………14

ج: آثارجنگ­نسبت به­افرادعادی­(غیرنظامیان)دشمن………………………………………………………………………15

گفتاردوم : مفهوم کودک……………………………………………………………………………………………………….16

بنداول : کودک دراسلام……………………………………………………………………………………………………….16

بنددوم : کودک ازدیدگاه قوانین داخلی ایران…………………………………………………………………………….16

بندسوم : کودک ازدیدگاه کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………..22

بندچهارم : کودک ازدیدگاه قوانین سایرکشورها…………………………………………………………………………23

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….25

فصل دوم : حمایت ازکودکان­دراسنادوحقوق اسلامی…………………………………………………………………..27

گفتاراول : حمایت ازکودکان دراسلام………………………………………………………………………………………28

بنداول : حمایت ازکودکان بی­سرپرست……………………………………………………………………………………28

الف: کودکان­بی­سرپرست درآیات­وروایات………………………………………………………………………………..28

ب: شیوه رفتارمعصومین(ع)باکودکان بی­سرپرست………………………………………………………………………29

ج: سرپرستی­کودکان ازدیدگاه­فقها…………………………………………………………………………………………..30

بنددوم : حمایت­ازکودکان­درمعرض­خطرفقروآسیب­دیدگی……………………………………………………………31

بندسوم : حمایت­ویژه ازکودکان­هنگام جنگ……………………………………………………………………………..32

بندچهارم : حقوق­هویتی­کودک­درجامعه……………………………………………………………………………………32

بندپنجم : حق­حیات کودک­وجنین­درخانواده………………………………………………………………………………33

بندششم : ممنوعیت­خریدوفروش­کودک……………………………………………………………………………………34

گفتاردوم : اسلام وحمایت­ازکودکان­دردرگیری­های­مسلحانه…………………………………………………………..36

بنداول : حمایت­عام­ازکودکان­درمخاصمات­مسلحانه……………………………………………………………………..38

الف: حمایت­ازکودکان­درمخاصمات­ازدیدگاه­قرآن­ومعصومین(ع)…………………………………………………….38

ب: احکام­فقهی­منع­شرکت­وکشتن­کودکان­وغیرنظامیان­درجنگ…………………………………………………………39

1ـ احکام­فقهی­منع­شرکت­اطفال(کودکان)درجنگ…………………………………………………………………………39

2ـ احکام­فقهی­منع­کشتارکودکان­درجنگ……………………………………………………………………………………40

3ـ احکام­بازدارنده­ازکشتن­اطفال(کودکان)تبعه­دشمن­درجنگ………………………………………………………….41

بنددوم : حمایت­خاص­ازکودکان­درمخاصمات­مسلحانه………………………………………………………………….42

الف: ممنوعیت­تعرض­به­کودکان­درجنگ…………………………………………………………………………………….42

ب: ممنوعیت­سربازگیری­وشرکت­مستقیم­کودکان­درجنگ……………………………………………………………….43

ج: بازگشت­کودک­به­خانواده…………………………………………………………………………………………………..44

گفتارسوم : بررسی­وضعیت­وحمایت­ازکودکان­­درگیردرمخاصمات­مسلحانه­درکشورهای­اسلامی……………….45

بنداول : حمایت­ازکودکان­درکشورهای­اسلامی……………………………………………………………………………45

بنددوم : بررسی­وضعیت­کودکان­درکشورهای­اسلامی­وآثارتعارضات­مسلحانه­برآنان……………………………….47

الف: وضعیت­کودکان­وآثارجنگ­برآنان­درافغانستان……………………………………………………………………….47

ب: بررسی­وضعیت­کودکان­وتأثیرجنگ­برآنان­درعراق…………………………………………………………………….50

ج: بررسی­وضعیت­کودکان­وآثارجنگ­برآنان­درسایرکشورهای­اسلامی…………………………………………………53

بندسوم : میثاق حقوق­کودک­دراسلام………………………………………………………………………………………..56

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….59

فصل سوم : مخاصمات­مسلحانه­وحقوق­کودک……………………………………………………………………………61

گفتاراول : حقوق­کودک­دراسنادبین­المللی………………………………………………………………………………….62

گفتاردوم : بررسی­اسنادویژه­کودکان…………………………………………………………………………………………63

بنداول : یونیسف………………………………………………………………………………………………………………..63

بنددوم : کنوانسیون­حقوق­کودک­وپروتکل­دوم­2000……………………………………………………………………..65

بندسوم : ازاجلاس­سران­جهان­1990تاآخرین­گزارش­جهانی2007…………………………………………………….66

بندچهارم : اسنادمنطقه­ای………………………………………………………………………………………………………68

گفتارسوم : حمایت­های­بین­المللی­ازکودکان­درمخاصمات­مسلحانه……………………………………………………69

بنداول : حمایت­های­عام……………………………………………………………………………………………………….70

بنددوم : حمایت­های­خاص……………………………………………………………………………………………………71

الف: تخلیه­کودکان­وتأسیس­مناطق­ویژه­(پناهگاه)…………………………………………………………………………..71

ب: حمایت­ازسلامت­کودکان………………………………………………………………………………………………….72

ج: شناسایی­،تعیین­هویت­وبازگشت­به­خانواده………………………………………………………………………………74

د: آموزش­وپرورش­کودکان…………………………………………………………………………………………………….75

ه: حمایت ازکودکان­آواره­وبی­سرپرست…………………………………………………………………………………….76

و: ممنوعیت­مجازات­اعدام­برای­کودکان­ومادران­باردار…………………………………………………………………….77

گفتارچهارم : خشونت­های­انجام­شده­علیه­کودکان­درجنگ……………………………………………………………….78

بنداول : سربازگیری­کودکان…………………………………………………………………………………………………..78

بنددوم : تجاوزوخشونت­جنسی­علیه­دختران­وپسران……………………………………………………………………..79

بندسوم : حملات­سازماندهی­شده­وعمدی­به­کودکان­ومدارس…………………………………………………………..79

بندچهارم : بکارگیری­کودکان­درعملیات­های­انتحاری…………………………………………………………………….80

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….81

ارزیابی کلی………………………………………………………………………………………………………………………83

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..85

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………..90

چکیده:

   این­پایان­نامه­درسه­فصل­تدوین­شده­است­که­درفصل­اول­تعاریف­ومفاهیم­کلی(جنگ­وکودک)ودرفصل­دوم حمایت­ازکودکان­دراسنادوحقوق­اسلامی­ودرفصل­سوم­مخاصمات­مسلحانه­وحقوق­کودکان­راموردبررسی­قرار می­دهیم­.

   امروزه مهم­ترین عاملی که زندگی میلیون­ها کودک را تحت تأثیر خود قرارداده جنگ است، درتمام جنگ­هایی که تاکنون روی داده، کودکان آسیب­های جبران­ناپذیری را متحمل می­شوند. میلیون­ها کودک درجنگ­ها درگیر شده­اند که فقط تماشاگر نبوده بلکه طعمه بوده­اند. برخی­از قربانیان دریورش به شهرها و یا کشتارهای دسته­جمعی جان خودرا از دست داده­اند. هنوزبرخی از کودکان از تأثیر خشونت جنسی یا محدودیت­های متعدد در درگیری­های مسلحانه که آنها را در معرض­گرسنگی یا بیماری قرار می­دهد، رنج می­برند. جای بسی نگرانی است که هنوز هزاران نوجوان وکودک در سراسر جهان به صورت زنجیره­ای به عنوان جنگجو مورد استفاده قرار می­گیرند.

   پدیده نامیمون جنگ همه­ی حقوق کودکان از جمله حق­حیات، حق­زندگی درکنارخانواده، حق بهداشت، حق­پیشرفت و تحصیل­کودکان را نقض و تهدیدمی­کند. مطابق گزارش­های جدید مجامع بین­المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری­ها، کشتن و نقص عضو، هجوم به مدارس و بیمارستان­ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم­کردن از دسترسی به کمک­های ­بشردوستانه، مواردی از خشونت­هایی­است که در مخاصمات­مسلحانه و درگیری­ها علیه کودکان اعمال می­شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید