پایان نامه بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته اقتصاد – گرایش محیط زیست

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

 

استاد راهنما: آقای دکتر علی اصغر بانوئی

استاد مشاور: آقای دکتر فرشاد مؤمنی

 

شهریور ماه  1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه10
1-2) بیان مسئله15
1-3) ضرورت های خاص انجام تحقیق17
1-4) سوال تحقیق17
1-5) فرضیه تحقیق17
1-6) اهداف تحقیق18
1-7) روش شناسی18
1-8) روش گردآوری اطلاعات و داده ها19
1-9) روش جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه19
1-10) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح19
1-11) ساختار تحقیق20
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه22
2-2) اهمیت توسعه پایدار23
2-3) مبانی نظری توسعه پایدار26
2-3-1) مفهوم توسعه26
2-3-1-1) تحول مفهوم توسعه و ابعاد آن27
2-3-2) مفهوم پایداری و توسعه پایدار29
2-3-3) انواع توسعه پایدار32
2-3-3-1) پایداری ضعیف32
2-3-3-2) پایداری قوی32
2-3-4) توسعه پایدار از رویکرد اقتصاد نهادگرایی32
2-3-5) شاخص های توسعه پایدار36
2-4) ردپای بوم شناختی و معیار سنجش آن39
2-4-1) ردپای بوم شناختی در سطح جهان39
2-4-2) سابقه و روند تحول ردپای بوم شناختی42
2-4-3) مزایای ردپای بوم شناختی44
2-4-4) نقد ردپای بوم شناختی و پاسخ بدانها46
2-5) ردپای بوم شناختی، شاخص حرکت به سوی توسعه پایدار48
2-6) پیشینه تحقیق52
2-6-1) پیشینه تحقیق در ایران52
2-6-2) پیشینه تحقیق در جهان2-7) جمع بندی54
56
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه58
3-2) ساختار جدول داده-ستانده59
3-3) مراحل محاسبه ردپای بوم شناختی زمین60
3-3-1) استخراج ماتریس ترکیب ضریب فزاینده زمین60
3-3-2) ردپای بوم شناختی زمین داخلی61
3-3-3) ارتباط ردپای بوم شناختی با تجارت بین الملل62
3-3-3-1) ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالای صادراتی62
3-3-3-2) ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالای وارداتی62
3-3-3-2-1) ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالای وارداتی نهایی63
3-3-3-2-2) ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالای وارداتی واسطه ای63
3-3-3-4) تراز تجاری بوم شناختی64
3-3-1) ردپای بوم شناختی کل و سرانه65
3-3) مثال عددی66
3-4) جمع بندی70
فصل چهارم:پایه های آماری و  تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه72
4-2) پایه های آماری73
4-2-1) زمین73
4-2-1-1) زمین کشاورزی74
4-2-1-2) باغ75
4-2-1-3) مرتع75
4-2-1-4) جنگل76
4-2-1-5) زمین شیلات77
4-2-1-6) زمین ساخته شده78
4-2-1-6-1) زمین صنعتی79
4-2-1-6-2) زمین اختصاص یافته به احداث ساختمان79
4-2-1-6-3) زمین اختصاص یافته به احداث جاده ها80
4-2-1-7) ظرفیت زیستی81
4-2-3) جدول داده-ستانده81
4-3) تجزیه و تحلیل داده ها82
4-3-1) زراعت84
4-3-2) باغداری86
4-3-3) دامپروری87
4-3-4) جنگلداری88
4-3-5) ماهیگیری89
4-3-6) صنعت و معدن89
4-3-7) ساختمان ها90
4-3-8) حمل و نقل91
4-3-9) نتایج کلی92
4-4) جمع بندی93
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و  محدودیت ها و چند پیشنهاد اساسی برای پژوهش های آتی
5-1) جمع بندی95
5-2) نتیجه گیری96
5-2-1) نتیجه گیری از فرضیه اول96
5-2-2) نتیجه گیری از فرضیه دوم96
5-2-3) ارائه راهکارها96
5-4) محدودیت های پیشروی پژوهش های آتی98
5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آتی99
منابع
منابع فارسی101
منابع انگلیسی103
منابع اینترنتی107
جدول ها
جدول 1: ردپای بوم شناختی و ظرفیت زیستی (هکتار جهانی) کشورهای منتخب43
جدول 2: جدول داده-ستانده با تفکیک وارداتجدول 3: جدول داده-ستانده سه بخشی فرضی(میلیون ریال)60
68
جدول 4: مقایسه نتایج ضریب فزاینده زمین و ترکیب ضریب فزاینده زمین70
جدول 5: ردپای بوم شناختی اقتصاد سه بخشی فرضی69
جدول 6: مساحت کره زمین(هکتار)73
جدول 7: مساحت ایران(هکتار)73
جدول 8: مساحت ایران(هکتار)74
جدول 9: مساحت زمین کشاورزی کشور(هکتار)75
جدول 10: مساحت باغ های کشور(هکتار)75
جدول 11: مساحت چراگاه و مراتع کشور(هکتار)76
جدول 12: مساحت جنگل های کشور(هکتار)77
جدول 13: مساحت زمین شیلات کشور(هکتار)78
جدول 14: مساحت معادن و شهرک های صنعتی کشور(هکتار)79
جدول 15: مساحت حریم قانونی شهرها(هکتار)80
جدول 16: طول و حریم(متر) و مساحت(هکتار) جاده های کشور81
جدول 17: ظرفیت زیستی سرانه کشور(هکتار)81
جدول 18: زمین لازم برای تولید محصول به ارزش یک میلیون در سال 1380 و 1385(هکتار)82
جدول 19: جزییات ردپا و تراز تجاری بوم شناختی در سال 1380(هکتار جهانی)83
جدول 20: جزییات ردپا و تراز تجاری بوم شناختی در سال1385(هکتار جهانی)84
جدول 21: تغییرات اجزای ردپای و تراز تجاری بوم شناختی84

) مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی، مستلزم افزایش کمی و مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش کمیت و کیفیت عوامل تولید مانند نیروی انسانی، سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی می باشد. برای دستیابی به رشد بالاتر، بکارگیری منابع و طبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم را از منابع تجدیدپذیر سلب کرده و افزون بر آن، حقوق نسل های آینده نسبت به منابع تجدیدناپذیر را نادیده می گیرد. موضوع دیگر، انباشت زباله و پسماندهای حاصل از تولید می باشد که محیط زیست توان جذب آن ها را ندارد. امروزه همگان به صورت گسترده به این اتفاق نظر رسیده اند که رشد اقتصادی دیگر نمی تواند بدون به حساب آوردن آلودگی، ضایعات و خطراتی که فعالیت اقتصادی، نحوه تولید و مصرف بر محیط زیست و در نهایت به خود انسان وارد می آورد، تداوم یابد(فطرس، 1375).

همچین علیرغم رشد اقتصادی قابل توجه، با افزایش جمعیت در نیم قرن اخیر، همچنان انتظار بشر
از کره زمین رو به فزونی است، به طوریکه این انتظار فراتر از ظرفیت آن می باشد. از اینرو در برخی کشورها، درختان زودتر از جایگزینی مجدد قطع می شوند، یا به دلیل چرای بی رویه مراتع به بیابان تبدیل شده،
در زمین های کشاورزی، فرسایش خاک سریعتر از تشکیل خاک زراعی جدید اتفاق می افتد و خاک به تدریج حاصلخیزی خود را از دست می دهد و یا اینکه نرخ ماهیگیری از دریاها و اقیانوس ها بیش از زاد و ولد آنها شده است. موسسه بازتعریف پیشرفت[1] طی پژوهشی توسط ماتیس واکرناگل[2] و دیگران(2002) نشان می دهد، طبع حریص ساکنین کره زمین در مصرف منابع برای اولین بار در سال 1980 از ظرفیت جایگزینی زمین تجاوز کرد. همچنین مطالعه آکادمی ملی علوم آمریکا در همین زمینه حاکی از آنست که این تجاوز از ظرفیت در سال 1999 از مرز 20 درصد فرا رفت(آل یاسین، 1386).

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید