پایان نامه بررسی توان های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار


چکیده :

صنعت توریسم اکنون به عنوان صنعتی پویا با ویژگی های نوسعه مدارانه خود،بخش مهمی‌از فعالیتهای تولیدی را در جهان پیشرفته و رو به رشد به خود اختصاص داده است. رشد این صنعت در هر کشور، نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و مدیریت بالنده دارد. هدف این پژوهش که در شرق استان هرمزگان انجام می‌شود شناخت قابلیت ها و ظرفت های اکوتوریسمی‌این منطقه،تعیین مکان های مناسب برای توسعه پایدار و توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل AHP و مدل مخدوم است.از روش AHP پس از تعریف معیارهایی که ترکیبی از معیارهای کمی‌و کیفی است،ابتدا نقشه های منابع لایه های اطلاعاتی را در نرم افزار GIS طبقه بندی و وزن دهی می‌شود و پس از تبیین مبانی نظری و تعریف معیارهای اصلی و موثر در انتخاب و توسعه فعالیت های گردشگری، آمار و اطلاعات مورد نیازاز طریق بررسیهای میدانی جمع آوری خواهد شد.

یافته های تحقیق از بررسی توانایی های این مناطق در زمینه صنعت نوپای گردشگری،حاکی از این واقعیت است که این شهرستانها به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی خود و واقع شدن در کنار آبهای آزاد و همجواری با کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس و دریای عمان،داشتن آب و هوای مطبوع و دلپذیر در فصل پاییز و زمستان و بهره برداری از مناظر چشم نواز طبیعی و تاریخی،ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای بزرگ گردشگری در جنوب شرقی کشور را دارا است.

مانع اساسی وضعیت بزرگ در راه رسیدن به این هدف به تعدد تصمیم گیران و مسائل مدیریتی و ضعف در زیر ساخت ها باز می‌گردد. راهکارهای این پژوهش در بهینه سازی وضع موجود و ساماندهی صنعت گردشگری در این شهرستان می‌باشد.

واژگان کلیدی :

توسعه اکوتوریسم،مدل AHP،مدل مخدوم،توسعه پایدار،شرق استان هرمزگان

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

فصل اول.. 1

کلیات تحقیق.. 1

1-1مقدمه 2

1-2انگیزه انتخاب موضوع 3

1-3تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق 3

1-4پیشینه تحقیق. 6

1-5 فرضیه های تحقیق 9

1-6 هدف های اساسی تحقیق 9

1-7 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 10

1-8 روش انجام تحقیق. 10

1-9 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 11

1-10 ساختار پایان نامه. 11

فصل دوم. 13

مبانی نظری.. 13

1-2مقدمه 14

2-2  تعریف توریسم و توریست 16

2-3مسافرت و جهانگردی.. 17

2- 4انواع گردشگری 18

2- 5 اکوتوریسم. 21

2-6 پیشینه اکوتوریسم 21

2-7 تعاریف و مصادیق اکوتوریسم 22

2-8 گردشگری در جهان. 24

2-9-  گردشگری در ایران. 25

2-10 انواع جاذبه های گردشگری : 26

2-11 اثرات گردشگری : 27

1-2-11 اثرات فرهنگی – اجتماعی گردشگری : 27

2-2-11 اثرات اقتصادی گردشگری : 27

3-2-11 اثرات زیست محیطی گردشگری : 28

2-12 توریسم و اکوتوریسم در آیینه آمار : 28

2-13 اکوتوریسم و توسعه. 30

1-2 -13   زمینه های اقتصادی توسعه اکوتوریسم : 32

2-2- 13 زمینه های اجتماعی توسعه اکوتوریسم : 33

2-14 راهکار توسعه اکوتوریسم : 33

2-15 توسعه پایدار. 34

1-2-15 تعاریف و مفاهیم : 34

2-2- 15 توسعه پایدار و گردشگری پایدار : 36

3-2 -15 رویکردهای حاکم بر توسعه پایدار : 37

2-16 معرفی منطقه مورد مطالعه. 38

2-17  موقعیت جغرافیایی  شهرستان جاسک… 38

2-18  وضعیت جوی  شهرستان جاسک… 39

2-19 ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان جاسک… 42

2-20 رودخانه های شهرستان جاسک… 44

2-21  جغرافیای جانوری شهرستان جاسک… 45

2-22 جغرافیای گیاهی شهرستان جاسک… 45

2-23  موقعیت جغرافیایی شهرستان بشاگرد. 47

2-24 وضعیت جوی شهرستان بشاگرد. 48

2-25  ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان بشاگرد. 49

2-26 جغرافیای جانوری شهرستان بشاگرد. 50

2-27 جغرافیای گیاهی شهرستان بشاگرد. 50

2-28 موقعیت جغرافیایی شهرستان سیریک… 51

2-29 وضعیت جوی شهرستان سیریک… 52

2-30 ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان سیریک… 52

2-31 جغرافیای جانوری شهرستان سیریک… 53

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید