پایان نامه بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان


دانشگاه آزاد اسلامی

 (واحد رشت)

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان‏نامه‌ برای دریافت کارشناسی ارشد درجه (M. A)

رشته: جغرافیا                    گرایش: برنامه ریزی توریسم

موضوع:

بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر عباس ناصر ثانی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا کشور دوست

پاییز ۱۳۹۲

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مساله و ضرورت تحقیق. 5

۱- -ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

۱-۳-اهداف تحقیق. 6

۱-۴سوال های تحقیق. 6

۱-۵-فرضیه های تحقیق. 6

۱-۶-روش تحقیق و مراحل آن. 7

۱-۷-جامعه آماری، حجم نمونه و متغیرهای تحقیق. 7

۱-۸-پیشینه تحقیق. 8

۱-۹-محدوده مورد مطالعه. 8

۱-۱٠-موانع و محدودیت ها 8

۱-۱۱-مفاهیم و واژه ها 9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱-گردشگری.. 12

۲-۱-۱-مفاهیم پایه گردشگری.. 13

۲-۱-۲-واژه شناسی.. 13

۲-۱-۳-بار مفهومی و معنای نهفته در کلمه گردشگری.. 14

۲-۱-۴-گونه شناسی گردشگری.. 15

۲-۱-۵-گونه های گردشگری.. 16

۲-۲-رویکرد های مطالعه گردشگری.. 19

۲-۳-چرا گردشگری موضوع علم جغرافیاست؟. 20

۲-۴-جاذبه های گردشگری.. 23

۲-۴-۱-مدیریت جاذبه ها 25

۲-۴-۲-نظام سلسله مراتبی جاذبه ها 25

۲-۴-۳-شناخت جاذبه های گردشگری…………………………………………………………………………………… 25

۲-۴-۴-گونه شناسی جاذبه های گردشگری.. 26

۲-۵-گردشگری فرهنگی.. 31

۲-۵-۱-گردشگری فرهنگی و پایداری.. 32

۲-۵-۲-ظرفیت تحمل. 33

۲-۶-تعریف مفهوم جغرافیای گیاهی.. 35

۲-۷-جغرافیای گیاهی ایران. 36

۲۸-تعریف مفهوم جغرافیای توریستی.. 40

۲-۹-گیاهان زینتی.. 41

۲۱٠-ساختمان گل. 42

۲-۱۲-اهمیت اقتصادی گلکاری.. 44

۲-۱۳- رالیسم. 47

۲- -ایدآلیسم:  اید آلیسم idealism  اصالت تصور و آرمانگرایی.. 49

فصل سوم: موقعیت جغرافیایی شرق استان گیلان

۳۱-موقعیت جغرافیایی استان گیلان. 51

۳۲-تقسیمات سیاسی.. 53

۳۳– موقعیت جغرافیایی جلگه شرق گیلان. 54

۳ ۱-آب و هوای عمومی در گیلان. 55

۳-۳-۲-وضعیت عمومی اقلیم شرق گیلان……………………………………………………………………………….. 56

۳۳۳سیمای طبیعی منطقه شرق گیلان. 57

۳-۳-۴-توپوگرافی منطقه شرق گیلان. 57

۳-۴-جغرافیای جمعیت و شهرنشینی گیلان. 60

۳-۴-۱-ویژگی های اجتماعی_جمعیتی شرق گیلان. 61

۳-۵-جغرافیای اقتصادی.. 63

۳-۵-۱-جغرافیای اقتصادی گیلان. 63

۳-۵-۲- ویژگی های اقتصادی شرق گیلان. 63

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱-گیاهان و رستنی ها در ایران. 68

۴۲-جایگاه ایران از نظر جغرافیای گیاهی.. 68

۴۳-کشورهای مهم تولید کننده و مصرف کننده گل و گیاه 69

۴-۴-گل ملی در ایران. 69

۴-۴-۱-نیلوفر آبی.. 72

۴-۴-۲-سرو ناز. 73

۴-۴-۳-گل محمدی.. 74

۴-۴-۴-لاله. 75

۴-۴-۵-سایر نمونه های مهم. 75

-۵-گیاهان و رستنی ها در گیلان. 79

۴-۵-۱-قارچ. 79

۴-۵-۲-سبزی ها 80

۴-۵-۳-بادام زمینی.. 84

۴۵۴-برنج.. 85

۴-۵-۵-بهارنارنج.. 88

۴-۵-۶-کیوی.. 90

۴-۶-عرقیات گیاهی.. 91

۴-۷-چای در ایران. 92

۴-۸-دمنوش ها 97

۴-۹-طب گیاهی.. 104

۴-۱٠-وضعیت موجود و اینده گیاه درمانی در جهان. 107

۴-۱۱-موانع و محدودیت های استفاده از گیاه درمانی سنتی.. 110

۴-۱۲-علل نگرش و گرایش دوباره جهان به گیاهان دارویی و گیاهان درمانی.. 111

۴-۱۳- تاثیر شرایط اکولوژیک بر مواد و خواص گیاهان دارویی.. 113

۴-۱۴-تحلیل پرسشنامه. 114

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱-ارزیابی فرضیه ها 147

۵۱۱-فرضیه اول. 147

۵-۱-۲ فرضیه دوم: توسعه گردشگری گل و گیاه سبب افزایش فرصت های شغلی برای مردم منطقه شرق گیلان می شود. 149

۵۲نتیجه گیری.. 151

۵-۳-راهکارها و پیشنهاد ها 153

منابع و مأخذ. 155

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                   صفحه

2-1-رویکردهای جغرافیا و ارتباط آن با مطالعه گردشگری و تفریح………………………………… 21

3-1-تحولات جمعیتی استان گیلان در محدوده یکسان 1385 و مقایسه آن با کل کشور………… 61

3-2-جمعیت شهرهای شرق گیلان در سرشماری 1385  ……………………………………………… 62

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید