پایان نامه بررسی توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار


دانشگاه هرمزگان

پردیس دانشگاهی قشم دانشگاه هرمزگان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اکوتوریسم

عنوان:

 بررسی توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

مطالعه موردی: شرق استان هرمزگان

استاد راهنما:

دکتر احمد نوحه گر

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدی حسین زاده

 

فهرست مطالب:

فصل اول…………………………………. 1

کلیات تحقیق…………………………………. 1

1-1مقدمه……………………………….. 2

1-2انگیزه انتخاب موضوع……………………………….. 3

1-3تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق……………. 3

1-4پیشینه تحقیق………………………………… 6

1-5 فرضیه های تحقیق……………………………….. 9

1-6 هدف های اساسی تحقیق……………………………….. 9

1-7 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………… 10

1-8 روش انجام تحقیق………………………………… 10

1-9 روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………. 11

1-10 ساختار پایان نامه………………………………… 11

فصل دوم………………………………… 13

مبانی نظری…………………………………. 13

1-2مقدمه……………………………….. 14

2-2  تعریف توریسم و توریست ………………………………..16

2-3مسافرت و جهانگردی…………………………………. 17

2- 4انواع گردشگری ………………………………..18

2- 5 اکوتوریسم………………………………… 21

2-6 پیشینه اکوتوریسم……………………………….. 21

2-7 تعاریف و مصادیق اکوتوریسم ………………………………..22

2-8 گردشگری در جهان……………………………….. 24

2-9-  گردشگری در ایران………………………………… 25

2-10 انواع جاذبه های گردشگری ………………………………..26

2-11 اثرات گردشگری……………………………….. 27

1-2-11 اثرات فرهنگی – اجتماعی گردشگری………………… 27

2-2-11 اثرات اقتصادی گردشگری………………………………. 27

3-2-11 اثرات زیست محیطی گردشگری……………………….28

2-12 توریسم و اکوتوریسم در آیینه آمار ……………………. 28

2-13 اکوتوریسم و توسعه………………………………… 30

1-2 -13   زمینه های اقتصادی توسعه اکوتوریسم…………. 32

2-2- 13 زمینه های اجتماعی توسعه اکوتوریسم…………….. 33

2-14 راهکار توسعه اکوتوریسم……………………………….. 33

2-15 توسعه پایدار………………………………… 34

1-2-15 تعاریف و مفاهیم………………………………..34

2-2- 15 توسعه پایدار و گردشگری پایدار…………………….. 36

3-2 -15 رویکردهای حاکم بر توسعه پایدار……………………..37

2-16 معرفی منطقه مورد مطالعه…………………………….. 38

2-17  موقعیت جغرافیایی  شهرستان جاسک………………… 38

2-18  وضعیت جوی  شهرستان جاسک……………………….. 39

2-19 ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان جاسک………. 42

2-20 رودخانه های شهرستان جاسک………………………….. 44

2-21  جغرافیای جانوری شهرستان جاسک…………………….. 45

2-22 جغرافیای گیاهی شهرستان جاسک………………….. 45

2-23  موقعیت جغرافیایی شهرستان بشاگرد…………………. 47

2-24 وضعیت جوی شهرستان بشاگرد………………………… 48

2-25  ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان بشاگرد……. 49

2-26 جغرافیای جانوری شهرستان بشاگرد…………………… 50

2-27 جغرافیای گیاهی شهرستان بشاگرد…………………. 50

2-28 موقعیت جغرافیایی شهرستان سیریک…………………. 51

2-29 وضعیت جوی شهرستان سیریک……………………… 52

2-30 ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان سیریک……….. 52

2-31 جغرافیای جانوری شهرستان سیریک…………………….. 53

2-32 جغرافیای گیاهی شهرستان سیریک…………………….. 53

2-33 جمعیت و نیروی انسانی…………………………………. 54

2-33-1 تغییرات و رشد جمعیت استان (1390-1345)……….. 54

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید