پایان نامه بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران در سال 1392

ارسال شده در سایت پایان نامه

سازمان مدیریت صنعتی- نمایندگی شمال

پایان نامه

کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران در سال 1392

استاد راهنما:

دکتر سید مهرداد مقدم ضیابری

ساری- پاییز 1393

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

­­­­

فصل یکم- کلیات پژوهش

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-  ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-4-  اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-  سوالات یا فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-  مدل نظری و مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7-  تعریف واژه­ها، اصطلاحات و علایم اختصاری………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-8- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم- ادبیات پژوهش

2-1-  مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-1-1- تاریخچه تصادف در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1-2- تصادفات از منظر روان­شناختی و جامعه شناختی …………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-1-2- 1- جامعه شناسی حوادث ترافیکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-1- 2- روان شناختی تصادفات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-3- تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-1- مفهوم تصادفات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-2- واکاوی تصادفات جاده­ای………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-4- عوامل موثر در بروز تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-1-4- 1- نقش عامل انسانی در تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-1-4- 2- نقش خودرو درتصادفات جاده­ای …………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-1-4- 1- نقش جاده در تصادفات جاده­ای …………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-1-4- 3- نقش شرایط محیطی و عوامل اقلیمی در تصادفات جاده­ای………………………………………………………………………………………… .35

2-1-5- آموزش و فرهنگ سازی در جهت کاهش تصادفات جاده­ای …………………………………………………………………………………………….. 38

2-1-5- 1- آموزش رفتار رانندگان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-1-5- 2- فرهنگ سازی رفتار رانندگان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-1-5- 3- عوامل موثر بر کاهش تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-1-6- آثار اقتصادی تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-1-6-1- ابعاد اقتصادی تصادفات جاده­ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-1-6-2- هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تصادفات جاده­ای ……………………………………………………………………………………………………. 46

2-2- پژوهش­های انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

2-3- پژوهش­های انجام شده در خارج کشور ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

فصل سوم- روش پژوهش

3-1- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

3-2- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

3-3- چگونگی روش گزینش گروه­ها (نمونه­ها) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-4- ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

3-5- پایایی و روایی ابزار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-6- روش­های آماری مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

4-1-1- تلفات سوانح رانندگی و تصادفات کشور …………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-1-2- تلفات تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی) کشور …………………………………………………………………………………………………. 64

4-1-3- سهم راه­های برون­شهری و روستایی در تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………… 65

4-2-سوال اصلی تحقیق: نسبت تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران در سال 1392 چگونه است؟………………………….. 67

4-3- سوال 1 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران چگونه است؟  ……………………………………..70

4-3- سوال 2 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک سنی و جنس متوفی چگونه است؟ ………….. 71

4-5- سوال 3 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک سطح تحصیلات متوفی چگونه است؟ ………. 73

4-6- سوال 4 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک محل فوت متوفی چگونه  است؟ ………………. 74

4-7- سوال 5 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان تفکیک علت نهایی فوت متوفی چگونه است؟ …………… 75

4-8- سوال 6 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک روشنایی جاده چگونه است؟ …………………….. 76

4-9- سوال 7  اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک نوع معبر  برون­شهری چگونه است؟ ……….. 77

4-10- سوال 8  اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی چگونه است؟ ………….. 78

4-11- سوال 9 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک نحوه وقوع تصادفات چگونه است؟ …………. 79

4-11- سوال 10 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راه­های برون­شهری استان به تفکیک نوع خودروی مورد استفاده متوفی چگونه است؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1- خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

5-2- یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

5-3- پاسخ به سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

5-4- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج سایر محققان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 87

5-5- محدودیت­های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

5-6- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

5-7- پیشنهادهایی برای سازمان یا جامعه ای که تحقیق در آن انجام شده است …………………………………………………………………………. 89

5-9- پیشنهادهایی برای سایر محققان که می­خواهند در این حوزه تحقیق نمایند ………………………………………………………………………. 91

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

جدول2-1- ماتریس هادون (1973) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

جدول2-2- رویکردهای مختلف در ارتباط با ایمنی حمل و نقل جاده­ای ………………………………………………………………………………………. 28

جدول2-3- سهم شرایط جوی در تصادفات جاده­ای در کشور بین سال­های 1377-1369…………………………………………………………… 37

جدول4-1- سهم راه­های برون شهری و روستایی در تلفات تصادفات جاده­ای کشور …………………………………………………………………….. 66

جدول4-2-مقایسه متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی کشور در سال­های 1391 و 1392 ……………………………………………………… 66

جدول4-3- روند تلفات ترافیکی از سال 1388 تا 1392  (5 سال گذشته) کشور  …………………………………………………………………………66

جدول4-4- وضعیت استان در میزان تلفات تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی)……………………………………………………………….. 67

جدول4-5- وضعیت استان در تصادفات جاده­ای در بازه زمانی سه ساله از برنامه پنجم توسعه (92-1390) ………………………………. 68

جدول4-6- میزان تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سال 1392 ………………………………………………………………………. 69

جدول4-7- میزان تلفات استان به تفکیک متوفی در هنگام فوت در سال 1392 …………………………………………………………………………. 70

جدول4-8- میزان تلفات استان به تفکیک جنس متوفی در سال 1392 ………………………………………………………………………………………. 71

جدول4-9- میزان تلفات استان به تفکیک سن متوفی در سال 1392 ………………………………………………………………………………………….. 72

جدول4-10- میزان تلفات استان به تفکیک تحصیلات متوفی در سال 1392 ……………………………………………………………………………… 73

جدول4-11- میزان تلفات استان به تفکیک محل فوت متوفی در سال 1392 ……………………………………………………………………………… 74

جدول4-12- میزان تلفات استان به تفکیک علت نهایی فوت در سال 1392 ……………………………………………………………………………….. 75

جدول4-13- میزان تلفات استان به تفکیک روشنایی جاده ……………………………………………………………………………………………………………. 76

جدول4-14- میزان تلفات استان به تفکیک نوع معبر برون­شهری در سال 1392 ………………………………………………………………………… 77

جدول4-15- میزان تلفات استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی در سال 1392 ……………………………………………………………………………. 78

جدول4-16- میزان تلفات استان به تفکیک نحوه وقوع تصادفات در سال 1392 …………………………………………………………………………. 79

جدول4-18- میزان تلفات استان به تفکیک نوع خودروی مورد استفاده متوفی در سال 1392 …………………………………………………… 80

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

نمودار2-1- نمودار طبقه بندی تصادفات بر اساس نتیجه و وسایل نقلیه درگیر …………………………………………………………………………….. 20

نمودار2-2- نمودار تصادف کمیسیون استاندارد خودروهای جاده­ای  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ………………………. 21

نمودار2-3- تعداد تصادفات، جرح و فوتی ناشی از تصادفات در ایران (1373 تا 1388) ………………………………………………………………. 24

نمودار 2-4- مقایسه آمار 13 ساله تلفات حوادث رانندگی از سال 1380 تا سال1392 ……………………………………………………………….. 25

نمودار2-5- روند رشد وسایل نقلیه در ایران (1379 تا 1388) ……………………………………………………………………………………………………… 45

نمودار2-6- تغییرات جمعیت و تعداد وسایل نقلیه در ایران از سال 1379 تا پیش بینی در سال 1400 …………………………………….. 46

نمودار2-7- سهم هریک از جز هزینه های ناشی از تصادفات رانندگی …………………………………………………………………………………………… 48

نمودار4-1- روند ایمنی در چند سال گذشته کشور ………………………………………………………………………………………………………………………… 62

نمودار4-2- روند شاخص تلفات رانندگی به 10 هزار وسیله نقلیه ………………………………………………………………………………………………….. 63

نمودار4-3- روند شاخص تلفات رانندگی به 100 هزار نفر جمعیت کشور………………………………………………………………………………………. 63

نمودار4-4- روند درصد تغییرات تلفات حوادث رانندگی در چند سال گذشته کشور ……………………………………………………………………. 63

نمودار4-5- روند کاهشی در تلفات تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی) کشور …………………………………………………………………. 64

نمودار4-6- روند تغییرات تلفات تصادفات جاده­ای (برون‌شهری و روستایی) کشور در 10 سال گذشته ………………………………………. 64

نمودار4-7- سهم راههای برون شهری و روستایی در تلفات تصادفات جاده­ای ………………………………………………………………………………. 65

نمودار4-8- وضعیت استان در میزان تلفات تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی) ………………………………………………………………. 67

نمودار4-9- وضعیت تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای (برون­شهری و روستایی) در بازه زمانی 92-1390 …………………………………… 68

نمودار4-10- وضعیت تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سال 1392………………………………………………………………….. 69

نمودار4-11- درصد میزان تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سال­های 1391 و 1392 ……………………………………. 69

نمودار4-12- درصد تلفات استان به تفکیک وضعیت متوفی در هنگام فوت در سال 1392 …………………………………………………………. 70

نمودار4-13- وضعیت تلفات استان به تفکیک جنس متوفی در سال 1392 …………………………………………………………………………………. 72

نمودار4-14- وضعیت تلفات استان به تفکیک گروه سنی کشته شدگان در سال 1392 ………………………………………………………………. 72

نمودار4-15- وضعیت تلفات استان به تفکیک میزان تحصیلات در سال 1392 ……………………………………………………………………………. 73

نمودار4-16- وضعیت تلفات استان به تفکیک محل فوت در سال 1392 ………………………………………………………………………………………. 74

نمودار4-17- وضعیت تلفات استان به تفکیک علت نهایی فوت در سال 1392 …………………………………………………………………………….. 75

نمودار4-18- وضعیت تلفات استان به تفکیک روشنایی در سال 1392 …………………………………………………………………………………………. 76

نمودار4-19- وضعیت تلفات استان به تفکیک نوع معبر برون شهری در سال 1392 ……………………………………………………………………. 77

نمودار4-20- وضعیت تلفات استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی در سال 1392 ………………………………………………………………………… 78

نمودار4-21- وضعیت تلفات استان به تفکیک نحوه وقوع تصادفات در سال 1392 ………………………………………………………………………. 79

نمودار4-22- وضعیت تلفات استان به تفکیک خودروی مورد استفاده متوفی استان در سال 1392 ……………………………………………. 81

نمودار4-23- وضعیت تلفات استان به تفکیک خودروی مورد استفاده متوفی استان در سال 1392 ……………………………………………. 81

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

شکل1-1-  ماهیت ترکیبی عوامل مؤثر در تصادفات ………………………………………………………………………………………………………………………. 29

شکل1-2- زنجیر های از عوامل مؤثر بر تصادفات (چانگ و همکاران، 2001) ………………………………………………………………………………. 30

فهرست پیوست­ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

پیوست1- فراوانی استانی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی) کشور- سال 1392……………………………………. 99

پیوست2- جدول فراوانی استانی تلفات ناشی از کل تصادفات کشور- سال 1392 ……………………………………………………………………… 100

پیوست2- شاخص متوسط نرخ تلفات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101

پیوست4- رتبه بندی استان­ها در تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای در بازه زمانی سه ساله از برنامه پنجم توسعه …………………….. 102

پیوست5-رتبه بندی عملکرد یکساله استان­ها در میزان تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای ………………………………………………………….. 103

پیوست6- درصد تغییرات تلفات جاده­ای (روستایی و برون­شهری) استان به تفکیک ماه-سال 1392…………………………………………. 104

پیوست7- نرخ تلفات محورهای استان مازندران (تعداد فوتی بر طول راه) …………………………………………………………………………………… 105

پیوست8- درصد فوتی محورهای برون­شهری استان مازندران-سال 1392 …………………………………………………………………………………. 106

پیوست9- تعداد فوتی بر حسب حجم تردد در محورهای استان مازندران-سال 1392……………………………………………………………….. 107

پیوست10- استان­های اولویت‌دار در فوت در بیمارستان در سال 1392 ……………………………………………………………………………………… 108

پیوست11- مقایسه آمار متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی سال 1390 و 1391 …………………………………………………………………. 109

پیوست12- مقایسه آمار متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی سال 1391 و 1392………………………………………………………………….. 110

پیوست13- آمار متوفیات و مصدومان ناشی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور در سال 1390……………………………………………. 111

پیوست14- آمار متوفیات و مصدومان ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور در سال 1391……………………………………………………… 112

پیوست15- آمار مقایسه­ای معاینات مصدومان ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور در سالهای 1384 تا 1389………………………113

پیوست16- آمار مقایسه­ای متوفیات ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور در سالهای 1384 تا 1389……………………………………. 114

پیوست17- آمار متوفیات و مصدومان ارجاعی به مراکز پزشکی مازندران  در سال 1392 ………………………………………………………….

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی
پایان نامه تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام
پایان نامه میانگین اندازه اثر متغیرهای درون سازمانی به کار رفته در مطالعات حوزه استرس شغلی
دانلود پایان نامه ارشد در مورد کشور فلسطین
پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش