پایان نامه بررسی تعیین کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان


) اهداف علمی تحقیق:

الف ) هدف اصلی: سنجش رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

ب ) اهداف فرعی :

– رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش، ارائه مشاوره و…)

ـ رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر، صدور داده­ها )

ـ رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات پس از فروش بیمه(ارتباط و مشاوره پس از صدور، ادعای خسارت، بررسی خسارت و…)

۱-۵) چارچوب نظری تحقیق:

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه ای است          منطقی- توصیفی ومشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیند هایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده اند. (سکاران،۱۳۸۱ص۹۱)

چارچوب نظری این تحقیق با تکیه بر ارزیابی معیارهای عملکردی سعی در تبیین رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیکی دارد که این امر، با استفاده از بررسی روابط علت و معلولی بین کاربرد تجارت الکترونیک، فرآیند خدمات قبل از فروش، فرآیند خدمات فروش بیمه، فرآیند خدمات پس از فروش       امکان پذیر می باشد. مدل پیشنهادی تحقیق در شکل شماره ۱- ۱نشان داده شده است که این مدل ۳ فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد.

روش کار این گونه شرح داده می شود: در مرحله اول نسبت به تشریح ابعاد متغیرها، ادبیات و پیشینه تحقیق اقدام می گردد. در مرحله بعد جامعه و نمونه آماری انتخاب شده است که در اینجا شعب بیمه ایران برای بررسی انتخاب شده اند. پس از تعیین تعداد نمونه آماری و بررسی شاخص های متغیر های تحقیق نسبت به تنظیم پرسشنامه با طیف ۵گزینه ای لیکرت اقدام می گردد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها جهت تجزیه و تحلیل داده ها مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص می شود سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودار های توصیفی ارائه می گردد و در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته و در نهایت با جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات تحلیل خاتمه می یابد کلیه تجزیه و تحلیل ها بوسیله نرم افزار(SPSS)انجام می گیرد. مدل تحقیق در شکل۱-۱نمایش داده شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی: سنجش رابطه تجارت الکترونیک و گسترش بیمه الکترونیک

ب ) اهداف فرعی :

– رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات قبل از فروش بیمه( اطلاع رسانی، فرآیند مقدمات فروش، ارائه مشاوره و…)

ـ رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات فروش بیمه(فرآیند فروش، مدیریت صدور داده­های بیمه­گر، صدور داده­ها )

ـ رابطه کاربرد تجارت الکترونیک در صنعت بیمه ایران و فرآیند خدمات پس از فروش بیمه(ارتباط و مشاوره پس از صدور، ادعای خسارت، بررسی خسارت و…)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید