پایان نامه بررسی تطبیقی نماد مهر در نگارگری صفویه با فرش قاجار


دانشکده هنر

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته نقاشی

عنوان:

بررسی تطبیقی نماد مهر در نگارگری صفویه با فرش قاجار

اساتید راهنما:

دکتر منصور حسامی کرمانی

دکتر فاطمه هنری مهر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش قصد دارد مضمون “مهر” یا همان عشق را به عنوان مفهومی ازلی و ابدی که یکی از موضوعات بنیادین در هنرهای فاخر ایرانی است مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به این منظور درابتدا به معنی و تعریف این کلمه و وادی از منظر عرفای ایرانی واسلامی و به طور خاص ازدیدگاه شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی پرداخته شده و جلوه های متفاوت آن ذکر گردیده است.و سپس به مقایسه ی تطبیقی و تحلیلی نماد و نقوش مهری در هنر نگارگری صفویه و فرش قاجار پرداخته شده است و در ادامه نشان داده ایم که آنچه روح مشترک بین این نقوش و نمادهادر هر دو وادی هنری است، پیوند هنرمندان آنها با یکدیگر و گاه یکی بودن طراحان بوده و همچنین پیوند عمیق این نقوش با ادیان ایران باستان خصوصا ” دین مهری” بیان شده است.

خلاصه اینکه عطش وصال صورت ازلی و رسیدن به بهشت مینوی و بازگشت و شیفتگی و شیدایی نسبت به اصل خویش، همواره هنر ایرانی را مجذوب خویش ساخته است. چنان که مضامین عاشقانه و نمادهای مهر در همه ی هنرهای سنتی ایران به صورت های گوناگون جلوه گر

شده است.

مهر و عشق، فرش قاجار، نگارگری صفوی، سهروردی، ایران باستان، دین مهر

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………….. 1

. 1-1 مقدمه………………………………….. 2

1-2

عناوین…………………………………. 4

1-3 بیان مسئله………………………………….. 4

1-4 فرضیات پژوهشی…………………………………. 4

1-5 پیشینه پژوهشی…………………………………. 5

1-6 سئوال های پژوهشی…………………………………. 5

1-7 اهداف پژوهش و ضرورت………………………………….. 5

فصل دوم : عشق و آیین مهر…………………. 7

2-1 مهر……………………………………..8

2-2

فلسفه عشق و محبت ازدید سهروردی……………. 11

2-3

ادیان باستان)آیین مهر(…………………………………….18

فصل سوم :نمادهایمهری…………………….. 21

3-1

نگارگری………………………………… 22

3-2

نور……………………………………. 23

33_

فرش بافی دردوره قاجار……………………. 24

3-4 نماد…………………………………….25

3-5 اسطوره…………………………………..25

3-6

نشانه شناسی………………………………….. 26

3-7 نمادهای مهری…………………………………… 27

3-7-1 زن…………………………………….. 27

3-7-2 نور و آتش……………………………………..28

3-7-3 آتش……………………………………..32

3-7-4 ماه……………………………………. 33

3-7-5 خورشید…………………………………..33

3-7-6 آب…………………………………….. 36

3-7-7 کوه……………………………………..37

3-7-7-1

نسبت کوه باآب و باران……………………. 33

3-7-8 آسمان………………………………….. 33

3-7-3 فرشته………………………………….. 41

3-7-11 پرندگان………………………………….43

3-7-11

نگاره کله مرغی و مرغی……………………..44

3-7-12 کلاغ……………………………………..44

3-7-13 سیمرغ………………………………….. 45

3-7-14 سگ…………………………………….. 48

3-7-15 کبوتر………………………………….. 43

3-7-16 درختان…………………………………. 43

3-7-16-1

درخت و آیین ها…………………………………….. 43

3-7-16-2

درخت حیات ودرخت معرفت……………………. 51

3-7-16-3

درخت طوبی………………………………. 51

3-7-16-4

چنار مقدس………………………………..51

3-7-16-5 انار…………………………………….53

3-7-16-6 انگور………………………………….. 55

3-7-16-7 بید……………………………………. 55

3-7-16-8

سرو و بته………………………………. 56

3-7-17 گل…………………………………….. 53

3-7-17-1 گلدرخت…………………………………. 53

3-7-17-2

گل سرخ(گل فرنگ)…………………………..61

3-7-17-3

گل نیلوفرآبی……………………………..61

3-7-17-4

گل هشت پر………………………………. 62

3-7-18 حیوانات………………………………….64

3-7-18-1

بز و قوچ……………………………….. 64

3-7-18-2

گاو …………………………………… 66

3-18-3 شیر……………………………………. 67

3-7-13 اژدها……………………………………63

3-7-21

نقوش هندسی……………………………… 71

3-7-21 ترنج…………………………………… 73

3-7-22 ستاره………………………………….. 74

3-7-23 اسلیمی…………………………………. 76

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری………………. 76

4-1

زن…………………………………….. 81

4-2

آتش و نور………………………………. 82

4-3

آسمان………………………………….. 84

4-4

ماه و خورشید……………………………. 85

4-5

آب…………………………………….. 87

4-6

کوه……………………………………. 88

4-7

فرشته………………………………….. 83

4-8

پرنده و مرغ…………………………….. 31

4-3

کلاغ……………………………………. 32

4-11

سیمرغ………………………………….. 33

4-11 سگ…………………………………….. 35

4-12

کبوتر………………………………….. 36

4-13 چنار…………………………………… 37

4-14 سرو……………………………………. 38

4-15

بته …………………………………… 33

4-16

انار………………………………….. 111

4-17

انگور…………………………………. 111

4-18

بید…………………………………… 112

4-13

گل سرخ………………………………….113

4-21

گل نیلوفر……………………………… 114

4-21

گلدرخت سه شاخه…………………………. 115

4-22

بز……………………………………. 116

4-23 گاو…………………………………….117

4-24

شیر…………………………………… 118

4-25

شتر…………………………………… 113

4-26

ترنج………………………………….. 111

4-27

ستاره…………………………………. 111

4-28 اسلیمی………………………………….112

نتیجه گیری…………………………….. 114

جداول…………………………………. 118

فصل پنجم………………………………. 125

5-1

مقدمه…………………………………. 126

5-2

مراحل کار……………………………… 126

5-2-1 فیلمنامه………………………………. 126

5-2-2 دکوپاژواستوریبورد………………………. 127

5-2-3

استوری ریل…………………………….. 128

5-2-4

پینت…………………………………. 128

5-2-5 انیمیت………………………………… 123

5-2-6

موسیقی……………………………….. 123

5-2-7 تدوین…………………………………. 123

فهرست منابع فارسی………………………. 131

فهرست منابع لاتین……………………….. 135

1-1مقدمه:

مهر در پستوی خانه های گلی در میان بافته های زنان طبیعت نشین و در میان نجواهای پرمحبت ونوس ها و لالایی های مادرانه قرن هاست که حضور یافته است. ناگفته آشکار است آن چه این چنین ما را در خود گرفتار کرده که هر چه یافته ایم بی ستایشی و مهری انسان را کمال نمی دهد و گوهری در وجود انسانی نهاده شده که میل به شیفتگی و شیدایی دارد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید