پایان نامه بررسی تطبیقی معاونت در جرم


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته حقوق

گرایش جزا وجرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی معاونت در جرم

در حقوق کیفری ایران و لبنان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده فارسی1
مقدمه2
الف) بیان موضوع2
ب) سؤالات تحقیق2
پ) فرضیه­های تحقیق3
ج) اهداف و کاربرد­ها3
ح) روش تحقیق3
ی) معرفی پلان4
بخش­نخست: ماهیّت، پیشینه­ومبانی­معاونت درجرم در حقوق ایران ولبنان
فصل نخست: ماهیّت وپیشینه معاونت در جرم5
مبحث اول: ماهیّت معاونت در جرم5
گفتار اول: تعریف معاونت در جرم5
بند اول: تعریف لغوی6
بند دوم: تعریف حقوقی6
الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران6
ب)معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان7
گفتار دوم:تمییز معاونت درجرم ازمفاهیم مشابه9
بند اول: تمییز معاونت از مباشرت درجرم9
بند دوم: تمییز معاونت از مشارکت درجرم11
بند سوم: تمییز معاونت ازشرط،سبب­وعلت جرم14
مبحث دوم: سیرتقنینی معاونت درجرم18
گفتار اول: سیرتقنینی معاونت درجرم در ایران18
بند اول: قانون مجازات عمومی 130418
بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی 135218
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی 136119
بند­چهارم: قانون­مجازات اسلامی 1375 – 137019
گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم در لبنان21
فصل دوم: مبانی­مجرمیّت معاونت درجرم22
مبحث اول: مبانی فقهی22
گفتار اول: قاعده حرمت اعانت براثم22
گفتار دوم: ادّله­حرمت اعانت براثم23
بند اول: کتاب23
بند دوم: سنت24
بند سوم: عقل25
مبحث دوم: مبانی حقوقی26
گفتار اول: استعاره مجرمیّت26
بند اول: مفهوم استعاره مجرمیّت27
الف) استعاره مطلق28
ب) استعاره نسبی28
بند دوم: آثار استعاره مجرمیّت29
الف) تأثیرعوامل موجهّه جرم مباشر29
ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر30
ج) تأثیرکیفیّات­ مخفّفه­یا مشدّده­­جرم ومباشر31
د) تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر34
1- گذشت شاکی خصوصی32
2- عفو عمومی35
3- عفو خصوصی36
4- مرورزمان مجازات36
5- فوت مباشر37
گفتار دوم: استقلال در مجرمیّت38
1- مفهوم استقلال در مجرمیّت38
2- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیّت39
بخش دوم: پیش شرط­ ها ومجازات معاونت درجرم درایران ولبنان
فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت درجرم41
مبحث اول: رفتارمجرمانه41
گفتار اول: رفتارمجرمانه مباشر41
بند اول: جرم بودن رفتار اصلی41
بنددوم: ارتکاب­یافتن­رفتار مجرمانه­توسط مباشر43
1- معاونت در جرم عقیم­ومحال43
2- معاونت در شروع به جرم44
3- معاونت در جرم تام45
گفتار دوم: رفتار معاون45
بند اول : ماهیّت رفتار معاون45
الف) فعل­وترک فعل46
1- فعل46
2- ترک فعل46
ب) حصری یا تمثیلی بون رفتار معاون48
1- دیدگاه حصری بودن48
2- دیدگاه تمثیلی بودن48
بند دوم: مصادیق رفتار معاون49
1- مصادیق عام49
1-1 – تحریک49
2-1- ترغیب53
3-1- تهدید54
4-1- تطمیع54
5-1- دسیسه و فریب و نیرنگ55
6-1- تهیه وسایل ارتکاب جرم56
7-1- ارائه طریق ارتکاب جرم57
8-1- تسهیل وقوع جرم58
2- مصادیق خاص59
1-2- اکراه درقتل59
2-2- امربه قتل60
3-2- امساک­درقتل61
4-2- نظارت و نگهبانی در قتل62
مبحث دوم: رابطه سببیّت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم63
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیّت عرفی63
بند اول: رابطه سببیّت مستقیم63
بند دوم: رابطه سببیّت غیر مستقیم64
گفتار­دوم: تقدّم یا تقارن­رفتار معاون­و مباشر جرم66
بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن66
بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن67
الف) رفتارمعاون پیش از جرم مباشر67
ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر68
ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر68
فصل دوم: پیش شرط های­ذهنی­معاونت در جرم70
مبحث اول: علم و آگاهی70
گفتار اول: علم به حکم70
گفتار دوم: علم به موضوع70
مبحث دوم: قصد مجرمانه71
گفتار اول:­بررسی­دیدگاههای­مختلف­ناظر­بر قصدمجرمانه72
بند اول: دیدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه72
بند دوم: دیدگاه اشتراط قصد مجرمانه72
بند سوم: دیدگاه تفصیلی73
1- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قریبه74
2- اشتراط قصد درمقدّمات بعیده74
گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم75
بند اول: تمییزوحدت قصد و توافق قصد75
بند دوم: ضرورت وحدت قصد در جرم معین76
بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد77
بند چهارم: زمان تطابق قصد77
گفتار سوم: معاونت در جرایم غیر عمدی79
بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله ­ی آن79
1- اطلاق ماده 43 ق.م.ا80
2- صدق عرفی80
3- روّیه قضایی81
بند دوم: دیگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی­و ادّله ­ی آن81
1- فقدان وحدت قصد82
2- تفسیر به نفع متهم82
3- روّیه قضایی82
فصل سوم: مجازات معاونت درجرم85
مبحث اول: سیاست کیفری تقنینی تعیین مجازات معاونت درجرم85
گفتار اول: ایران85
گفتار دوم: لبنان87
مبحث دوم: اقسام مجازات معاونت درجرم88
گفتار اول: مجازات اصلی88
گفتار دوم: مجازات تکمیلی89
گفتار سوم: مجازات تبعی89
مبحث سوم: کیفیّات­ مخفّفه­ ومشدّده­ مجازات معاونت درجرم90
نتیجه­گیری94
پیشنهادات96
منابع ومأخذ97
کتب فارسی97
مقاله ها و پایان نامه ها98
تقریرات99
فرهنگ ها99
کتب عربی99
د) پایگاه­های اینترنتی100
چکیده انگلیسی101

چکیده

معاون جرم شخصی است که عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتکاب یافته به وسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه درشرایطی معین درارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است. در هر دو نظام کیفری ایران و لبنان، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­جرم درمواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شده­است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید