پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه فقه و حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

استاد راهنما

دکتر مهدی ذوالفقاری

استاد مشاور

دکتر احمدرضا بهنیانفر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه

چکیده 1

کلید واژه: نکاح، طلاق، درخواست طلاقمقدمه. 2

الف) بیان مسئله. 3

ب) اهداف تحقیق.. 4

ج)سوالات تحقیق.. 4

د)فرضیه ها 5

هـ: ساماندهی تحقیق.. 5

فصل اول: واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلامی.. 6

1-1- واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلام. 7

1-1-1 واژگان اصلی.. 15

1-1-1-1 نکاح.. 15

1-1-1-2- طلاق.. 17

1-1-1-3- طلاق رجعی.. 18

1-1-1-4- طلاق بائن.. 24

1-1-1-5- طلاق خلع.. 27

1-1-1-6- طلاق مبارات… 32

1-1-1-7- طلاق قضایی.. 33

1-1-2- واژگان مرتبط.. 35

1-1-2-1- عسرو حرج.. 35

1-1-2-2- قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام. 37

1-1-2-3- فدیه. 43

1-2- آیات وارده در ارتباط با طلاق و تفسیر آن ها در منابع اسلامی.. 45

1-2-1- آیات مربوط به نهی از طلاق یا ذم آن. 47

1-2-2- آیات مربوط به حق طلاق توسط شوهر. 49

1-2-3- آیات مربوط به نهی شوهر از امساک زوجه خود به قصد تعدی.. 52

1-2-4- آیۀ وارده در بحث طلاق خلع و فدیه. 54

فصل دوم: در خواست طلاق زن در منابع روایی و اخباره وارده در کتب مذاهب اسلامی.. 57

2-1- درخواست طلاق زن در منابع روایی و اخبار وارده در کتب مذاهب اسلامی.. 58

2-1-1- روایات و اخبار وارده در معیار امامیه. 59

2-1-1-1- روایات و اخبار وارده در وسایل الشیعه. 62

2-1-1-2- اخبار و روایات مستدرک الوسائل.. 63

2-2- روایات و اخبار وارده در صحاح سته. 66

2-2-1- صحیح مسلم بخاری.. 68

فصل سوم: طلاق به درخواست در اقوال رفتاری فقهای مذاهب اسلامی.. 69

3-1- طلاق به درخواست در اقوال رفتاری فقهای مذاهب اسلامی.. 70

3-1-1- اقوال فقها 75

3-1-1-1- مفهوم طلاق خلع و اجبار و اختیار زوج در پذیرش آن. 75

3-1-1-2- طلاق در فرض ادا نکردن حقوق واجبه زوجه و عدم امکان اجبار به ادای آن. 78

3-1-1-3- طلاق در فرض عسر و حرج زوجه. 81

3-1-1-4- وکالت زوجه از زوج در طلاق.. 83

3-1-1-5- موارد درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران و تبیین آن. 90

3-2- طلاق به درخواست زوجه در اقوال و مذاهب اهل سنت… 94

3-2-1- مفهوم طلاق خلع اختیار و یا عدم اختیار زوج در قبول و رد آن. 95

3-2-2- وکالت زوجه از زوج دراجرای صیغۀ طلاق.. 98

3-2-3- عسر و حرج زوجه و درخواست طلاق: 100

نتیجه گیری.. 107

پیشنهاد. 109

منابع.. 110

پایان نامه ها 111

چکیده انگلیسی.. 113

قانون حمایت خانواده 114

چکیده

در مباحث مربوط به حقوق زن و جایگاه والای زن امری است ارزشمند و دارای آثار و فواید خاصی است از آن جایی که دین مبین اسلام و حقوق ایران در زندگی خانوادگی و ارزش نهادن به امر مقدس ازدواج و آثار آن برای همگان توصیه کرده و حتی با تاکید فراوان بر این امر خطیر که با ازدواج نصف دین کامل          می شود توجه دارد. اما یکی از پرسش های اساسی و مهم در بحث حقوق زن برای زنان طلاق است چرا که به فرمودۀ پیامبر طلاق منفورترین و پست ترین چیزهاست و اما حلالی که خداوند در نهاد مقدس اسلام بر آن صحه گذاشته است. چرا که این موضوع در صورت عدم رعایت زندگی زناشویی منجر به              نابسامانی ها و ناملایماتی می گردد که بنیان خانواده از آن سست می شود. در حقوق ایران و قانون مدنی در مادۀ 1133 حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است ولی با این وجود در بعضی از موارد زنان نیز می توانند از دادگاه در خواست طلاق نیز این موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداختن نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ ناتوانی و عجز شوهر از پرداختن نفقه، غائب مفقودالاثر بودن شوهر، و نیز عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی. اما از قرائن بخوبی می توان فهمید که مقصود این روایات و آیات بیان حکمی کلی و کبروی است. بعلاوه (قاعدۀ لاضرر) نیز مبنای دیگر برای این حکم است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید