پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان 

دانشکده علوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی  

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

عنوان : بررسی تطبیقی داستان‌های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی

استاد راهنما:

دکتر خسرو محمودی

استاد مشاور:

دکتر سید محمد عطا عظیمی

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: مروری بر ادبیات کودک و نوجوان

1-1-درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-2-تعریف ادبیّات کودک و نوجوان…………………………………………………………………………………………… 7

1-3- روند رشد ادبیّات کودکان در ایران…………………………………………………………………………………….. 8

1-4-تفاوت ادبیّات کودک و نوجوان با ادبیّات بزرگسالان………………………………………………………….. 12

1-5-ادبیّات داستانی……………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-6- بازنویسی و بازآفرینی در ادبیّات کودک و نوجوان……………………………………………………………. 13

1-7- معرفی مهدی آذریزدی……………………………………………………………………………………………………….. 14

1-7-1- زندگی نامه و جایگاه ادبی………………………………………………………………………………….. 14

1-7-2- آثار و سبک سخن………………………………………………………………………………………………. 16

فصل دوم: تحلیل و بررسی بازگردانی داستان‌های مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی

2-1- درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-2- داستان آواز بزغاله………………………………………………………………………………. 19

2-2-1- نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-2- درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………… 21

2-2-3- شخصیّت‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-4- ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-5- ویژگی‌های ادبی…………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-6- پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………… 24

2-3- داستان درخت مراد…………………………………………………………………………….. 25

2-3-1- نمای کلی…………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-2- درون مایه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 25

2-3-3- شخصیّت‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-3-4- ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………. 26

2-3-5- ویژگی ادبی…………………………………………………………………………………………………………. 27

2-3-6- پیام اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………. 28

2-4- داستان پیاده و سوار…………………………………………………………………………….. 28

2-4-1- نمای کلی…………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-4-2- درون مایه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 29

2-4-3- شخصیّت‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-4-4- ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………. 29

2-4-5- ویژگی ادبی…………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-6- پیام اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………. 31

2-5- داستان گربه و موش…………………………………………………………………………….. 31

2-5-1- نمای کلی…………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-5-2- درون مایه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 32

2-5-3- شخصیّت‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-5-4- ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………. 33

2-5-5- ویژگی‌های ادبی………………………………………………………………………………………………….. 34

2-5-6- پیام اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………. 36

2-6- داستان شغال خرسوار………………………………………………………………………….. 36

2-6-1- نمای کلی…………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-6-2- درون مایه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 37

2-6-3- شخصیّت‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-6-4- ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………. 38

2-6-5-ویژگی‌های ادبی…………………………………………………………………………………………………… 39

2-6-6-پیام اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………. 40

2-7-داستان موش و مار……………………………………………………………………………….. 40

2-7-1-نمای کلی …………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-7-2-درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-7-3-شخصیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 41

2-7-4-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 42

2-7-5-ویژگی‌های ادبی……………………………………………………………………………………………………. 43

2-7-6-پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-8-داستان زشت و زیبا………………………………………………………………………………. 44

2-8-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 44

2-8-2-وجوه تفاوت…………………………………………………………………………………………………………… 45

2-8-3-درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-8-4-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 46

2-8-5-ویژگی‌های ادبی……………………………………………………………………………………………………. 47

2-8-6-پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-9-داستان حاضر جوابی بزرگ مهر……………………………………………………………… 48

2-9-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 48

2-9-2-وجوه تفاوت…………………………………………………………………………………………………………… 48

2-9-3-درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 50

2-9-4-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 50

2-9-5-ویژگی‌های ادبی……………………………………………………………………………………………………. 52

2-9-6-پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-10-داستان رسم راسویی………………………………………………………………………….. 53

2-10-1-نمای کلی…………………………………………………………………………………………………………… 53

2-10-2-وجوه تفاوت……………………………………………………………………………………………………….. 54

2-10-3-شخصیت‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 55

2-10-4-ویژگی‌های زبانی………………………………………………………………………………………………… 55

2-10-5-ویژگی‌های ادبی…………………………………………………………………………………………………. 56

2-10-6-پیام اخلاقی……………………………………………………………………………………………………….. 57

فصل سوم: تحلیل و بررسی بازگردانی داستان‌های کلیله و دمنه در آثار مهدی آذریزدی

3-1-درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-داستان خرچنگ و مرغ ماهی خوار…………………………………………………………. 60

3-2-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 60

3-2-2-درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 61

3-2-3-شخصیّت‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 62

3-2-4-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 62

3-2-5-ویژگی‌های ادبی……………………………………………………………………………………………………. 63

3-2-6-پیام‌های اخلاقی…………………………………………………………………………………………………… 64

3-3-داستان اشتباه اردک…………………………………………………………………………….. 64

3-3-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 64

3-3-2-درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 65

3-3-3-شخصیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 66

3-3-4-وجوه تفاوت…………………………………………………………………………………………………………… 66

3-3-5-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 67

3-3-6-ویژگی ادبی…………………………………………………………………………………………………………… 68

3-3-7-پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….. 68

3-4- داستان سنگ پشت پرحرف…………………………………………………………………. 68

3-4-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 68

3-4-2-شخصیّت‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 70

3-4-3-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 71

3-4-4-درون مایه……………………………………………………………………………………………………………… 72

3-4-5-ویژگی‌های ادبی……………………………………………………………………………………………………. 72

3-4-6-پیام‌های اخلاقی…………………………………………………………………………………………………… 72

3-5-داستان شغال سیاستمدار………………………………………………………………………. 73

3-5-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 73

3-5-2-شخصیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 74

3-5-3-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 74

3-5-4-ویژگی ادبی…………………………………………………………………………………………………………… 75

3-5-5- مقایسه کلی میان دو نثر…………………………………………………………………………………….. 75

3-5-6- پیام اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………. 76

3-6- داستان خرگوش باهوش……………………………………………………………………….. 77

3-6-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 77

3-6-2-درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-6-3-شخصیّت‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 77

3-6-4-وجوه تفاوت…………………………………………………………………………………………………………… 78

3-6-5- ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………. 80

3-6-6-ویژگی ادبی…………………………………………………………………………………………………………… 82

3-6-7-پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….. 82

3-7-داستان آدم خیال باف……………………………………………………………………………. 83

3-7-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 83

3-7-2-درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 83

3-7-3-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 84

3-7-4-ویژگی ادبی…………………………………………………………………………………………………………… 84

3-7-5-پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….. 84

3-8-داستان موش آهن خور…………………………………………………………………………. 85

3-8-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 85

3-8-2-درون مایه‌ها………………………………………………………………………………………………………….. 86

3-8-3-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 86

3-8-4-ویژگی‌های ادبی……………………………………………………………………………………………………. 86

3-8-5-پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….. 87

3-9-داستان شتر خوش باور………………………………………………………………………….. 87

3-9-1-نمای کلی……………………………………………………………………………………………………………… 87

3-9-2-شخصیّت‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 87

3-9-3-وجوه تفاوت…………………………………………………………………………………………………………… 88

3-9-4-ویژگی‌های زبانی…………………………………………………………………………………………………… 88

3-9-5-ویژگی ادبی…………………………………………………………………………………………………………… 89

3-9-6-پیام اخلاقی………………………………………………………………………………………………………….. 89

3-10-داستان همکاری موش و زاغ و آهو و سنگ پشت……………………………………. 90

3-10-1-نمای کلی…………………………………………………………………………………………………………… 90

3-10-2-وجوه تفاوت……………………………………………………………………………………………………….. 91

3-10-3-درون مایه‌ها……………………………………………………………………………………………………….. 92

3-10-4-ویژگی‌های زبانی………………………………………………………………………………………………… 93

3-10-5-ویژگی ادبی………………………………………………………………………………………………………… 95

3-10-6-پیام‌های اخلاقی………………………………………………………………………………………………… 95

3-11-داستان کبوتر بی صبر………………………………………………………………………… 96

3-11-1-نمای کلی…………………………………………………………………………………………………………… 96

3-11-2-شخصیّت‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 96

3-11-3-ویژگی‌های زبانی………………………………………………………………………………………………… 97

3-11-4-ویژگی‌های ادبی…………………………………………………………………………………………………. 98

3-11-5-پیام‌های اخلاقی………………………………………………………………………………………………… 99

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………… 101

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

چکیده‌ی انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

چکیده

ادبیّات کودک و نوجوان به آثاری اطلاق می شود که هم از نظر درون مایه و ساختار و هم از نظر زبان و شیوه‌ی بیان، با نیازها، علاقه مندی‌ها و توانایی‌های درک و خواندن کودکان و نوجوانان متناسب باشد.

مهدی آذریزدی یکی از نویسندگانی است که در حوزه‌ی ادبیات کودک و نوجوان به خوبی درخشیده است و مجموعه‌ی آثارش به لحاظ بهره جستن از متون کهن و امهّات کتب فارسی، قابل تحلیل و بررسی می باشد. این پژوهش؛ به تحلیل ساختار و محتوای داستان‌هایی که این نویسنده، به تأسّی از کتاب‌های کلیله و دمنه و مرزبان نامه نگاشته است، اختصاص یافته و در چهار فصل تنظیم گردیده است. در فصل نخست، ضمن نگاهی اجمالی به تاریخچه‌ی ادبیات کودک و نوجوان، به معّرفی نویسنده و آثار او پرداخته شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید