پایان نامه بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده ی علوم انسانی، گروه ادبیات

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.A.)

  گرایش : زبان وادبیّات فارسی

  عنوان پایان نامه:

بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی

استاد راهنما:  

دکتر کاووس رضایی

استاد مشاور:

نسرین اسکندری

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………          1

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………         2

روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………         4

اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………….         4

پیشینه ی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………..          4

فصل اوّل: نگاهی به زندگی، آثار و سبک وصال  ………………………………………………          5

1-1- آثار وصال  ………………………………………………………………………………………………………….         7

1-2- سبک شعری وصال  …………………………………………………………………………………………..         8

1-3- سبک بازگشت  …………………………………………………………………………………………………          9

فصل دوّم : تشبیه …………………………………………………………………………………………………..         15

2-1- انواع تشبیه به اعتبار حذف یا ذکر ارکان ……………………………………………………….         17

2-2- انواع تشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن طرفین آنها  ………………………………..          18

2-3-  تشبیه خیالی  ………………………………………………………………………………………………          20

2-4-  تشبیه وهمی  ………………………………………………………………………………………………….        20

2-5-  انواع تشبیه به اعتبار مفرد، مقیّد و مرکّب بودن  ………………………………………….         20

2-6- وجه شبه تحقیقی وتخییلی  …………………………………………………………………………..         22

2-7- وجه شبه دوگانه یا صنعت استخدام  ………………………………………………………………        22

2-8- وجه شبه مفرد، متعدّد و مرکّب  ………………………………………………………………………..      23

2-9- تشبیه تمثیلی  …………………………………………………………………………………………………….      23

2-10- زاویّه تشبیه  ……………………………………………………………………………………………………..      24

2-11- اضافه تشبیهی  ………………………………………………………………………………………………..       24

2-12- انواع تشبیه به لحاظ شکل …………………………………………………………………………………     26

2-13- نو کردن تشبیه  ……………………………………………………………………………………………         29

2-14- غرض از تشبیه  ………………………………………………………………………………………………       29

فصل سوّم: بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی  .…….        30

فصل چهارم: نتیجه گیری  ……………….………………………………………………………………..      184

نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………………………….      185

نمودارها  ……………………………………………………………………………………………………………………      186

منابع ومآخذ  …………………………………………………………………………………………………………..       191

193         …..……….………..……….………………………………………………… Abstract

چکیده:

تشبیه یکی از عناصر اصلی صور خیال می باشد که شاعران و نویسندگان برای هر چه زیباتر بیان کردن تصویرهای ذهنی خود از آن بهره برده اند. در این پژوهش به بیان زیبای های تصویرسازی وصال در زمینه تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وی پرداخته شده است. ابتدا ابیاتی که دارای تشبیه می باشند استخراج شده و سپس از نظر نوع تشبیه، آوردن وجه شبه وادات، حسی وعقلی بودن وهمچنین از نظر مفرد، مرکّب ومقیّد بودن مورد بررسی قرار گرفته و در انتها نتیجه حاصله به صورت نمودار ارائه شده است. در بین انواع تشبیه، تشبیه مؤکّد بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است و  به خاطر توجّه ویژه شاعر به محسوسات، لذا تشبیه از نظر حسی وعقلی بودن بیشتر از نوع حسی به حسی می باشد وهم چنین تشبیه از نظر افراد بیشتر از نوع مفرد به مفرد می باشدکه این را می توان دلیل برسادگی فکر و اندیشه شاعر دانست که از پیچیدگی و اغماض دور بوده است و تشبیهاتی چون وهمی ،حروفی و مشروط در آن دیده نمی شود.

کلید واژه: وصال شیرازی، بیان، تشبیه و سبک بازگشت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید