پایان نامه بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی

عنوان:

بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

استاد راهنما:

دکتر فرخنده مفیدی

فهرست مطالب:

1-1مقدمه . 2

1-2 بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5 سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

2-1 آراء تربیتی پیشگامان تعلیم و تربیت…………………………………………………………………………………………………… 11

ژان ژاک روسو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  14

فردریک ویلهلم فروبل  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  19

لوسمنویچ  ویگوتسکی …………………………………………………………………………………………………………………………………..  24

ماریا مونته سوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  27

جروم اس. برونر………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

جان دیویی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

ژان پیاژه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-2 مدل های برنامه درسی در دوره پیش از دبستان………………………………………………………………………………… 45

الف- مدل های غیر رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………….  45

ب- مدل های مهارت محور……………………………………………………………………………………………………………………………. 46

ج- مدل های رشدی شناختی……………………………………………………………………………………………………………………….  46

الگوی فروبل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

الگوی مک میلان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  51

الگوی مونته سوری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

الگوی والدورف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

الگوی گاردنر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

الگوی بانک استریت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83

الگوی اونتاریو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

الگوی  های اسکوپ … 99

2-3 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در ایران……………………………………………………………………………. 111

تاریخچه شکل گیری مراکز پیش دبستانی در ایران…………………………………………………………………………………….. 111

اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان:……………………………………………………………………………………………………. 112

2-4 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در ایتالیا…………………………………………………………………………… 115

2-5 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در آمریکا…………………………………………………………………………. 117

2-6 نگاهی به رویکرد رجیوامیلیا………………………………………………………………………………………………………………….. 120

مروری بر زندگینامه «لوریس مالاگازی» بنیانگذار رویکرد رجیو امیلیا 122

تاریخچه ی رویکرد رجیو امیلیا……………………………………………………………………………………………………………………….. 122

منابع اندیشه و مبانی نظری و روان شناختی رویکرد رجیو امیلیا 124

عناصراساسی الگوی آموزشی رجیو امیلیا…………………………………………………………………………………………………….. 127

اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 127

محتوا و سازماندهی آن…………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

محیط یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128

روش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

ارزشیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 140

نقش مربیان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 141

آموزش مربیان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 142

مشارکت والدین………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 143

2-7 سوابق و پیشینه تحقیق در سطح ملی………………………………………………………………………………………………… 147

2-8 سوابق  پژوهشی در سطح جهانی…………………………………………………………………………………………………………. 152

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 جامعه مورد پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 159

3-2 نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. 159

3-3 ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 159

2- اعتبار وپایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………… 160

الف )محاسبه ضریب پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 160

ب )محاسبه روایی صوری ومحتوایی……………………………………………………………………………………………………………… 161

3-4 روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………. 161

3-5  روش اجرا پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 161

3-6 روش تحلیل یافته ها 161

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری یافته های تحقیق

4-1 تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………………………….. 163

4-2 بررسی سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 163

5-1 بحث پیرامون سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 177

5-1-1  بررسی سوال اول……………………………………………………………………………………………………………………………… 177

5-1-2  بررسی سوال دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 177

5-2 نتایج کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 178

5-3 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 183

5-4 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 183

5-4-1 پیشنهادهای راهبردی مبتنی بر یافته های پژوهش………………………………………………………………………. 183

5-4-2  پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………. 184

منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 186

ب) منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 189

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 190
فهرست جداول

جدول 2-1 مقایسه سه مدل اساسی در برنامه ریزی آموزشی مراکز پیش دبستانی………………………………… 48

جدول2-2عناصر اساسی برنامه درسی الگوی فروبل……………………………………………………………………………………. 51

جدول 2-3 عناصراساسی برنامه درسی الگوی مک میلان………………………………………………………………………….. 57

جدول 2-4 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی مونته سوری……………………………………………………………………… 64

جدول 2-5 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی والدورف…………………………………………………………………………….. 73

جدول 2-6 هوش هشتگانه نظریه گاردنر……………………………………………………………………………………………………… 83

جدول2-7 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی بانک استریت …………………………………………………………………….  91

جدول2-8 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی انتاریو …………………………………………………………………………………  98

جدول2-9 عناصر اصلی برنامه درسی های اسکوپ…………………………………………………………………………………….. 110

جدول2-10عناصر اصلی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا…………………………………………………………………………. 145

جدول 2-11خلاصه شاخص های اصلی رویکرد رجیو امیلیا……………………………………………………………………… 146

جدول4-1 شاخص های مرکزی و پراکندگی آگاهی مربیان………………………………………………………………………. 164

جدول 4-2 میزان آگاهی مربیان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی…………………………………………………… 164

جدول4-3 شاخص های مرکزی و پراکندگی آگاهی مدیران……………………………………………………………………… 166

جدول4-4میزان آگاهی مدیران نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی……………………………………………………… 167

جدول 4-5 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر اهداف………………………………………………………………………. 168

جدول 4-6  شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محتوا………………………………………………………………………. 169

جدول  4-7 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر روش……………………………………………………………………….. 170

جدول  4-8  شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محیط یادگیری…………………………………………………….. 171

جدول  4-9 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر کارکنان…………………………………………………………………… 172

جدول 4-10 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر ارزشیابی……………………………………………………………….. 174

جدول4-11 مقایسه میزان آگاهی مدیران  و مربیان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا 175

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1   میزان آگاهی مدیران از عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) 165

نمودار 4-2  میزان آگاهی مربیان از عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) 167

نمودار4-3 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر اهداف… 169

نمودار 4-4 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محتوا 170

نمودار 4-5  شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر روش…. 171

نمودار4-6 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محیط یادگیری.. 172

نمودار4-7 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر کارکنان.. 173

نمودار4-8 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر ارزشیابی.. 174

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید