پایان نامه بررسی تحقیقی آتش بس و ختم مخاصمه فعال در حقوق بین الملل


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش : حقوق بین الملل

عنوان:

بررسی تحقیقی آتش بس و ختم مخاصمه فعال در حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر علی پورقصاب امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان.. صفحه

چکیده ‌ی

مقدمه‏. 1

الف. بیان مسئله. 2

ب. پرسش های پژوهش: 3

ج. فرضیات پژوهش…. 3

د. اهداف تحقیق: 3

هدف کلی تحقیق: 3

اهداف جزیی: 3

هـ. روش تحقیق : 4

و. نوع تحقیق : 4

ز. ساختار تحقیق : 4

فصل اول : تعاریف و مفاهیم جنگ

1-1. تعریف جنگ…. 5

1-2. انواع جنگ…. 8

1-2-1. انواع جنگ بر حسب کنوانسیونهای 1949 ژنو و دو پروتکل متمم (1977) 9

1-2-2. برخوردهای مسلحانه بین المللی.. 10

1-2-3. برخورد بین اعضای متعاهدی که یکدیگر را شناسایی نکرده اند. 11

1-2-4. برخورد میان قدرتهایی که جزو متعاهدان نیستند. 12

1-2-5. معنای برخورد مسلحانه بر طبق ماده 2 مشترک در کنوانسیونهای ژنو. 12

1-2-6. جنگهای آزادی بخش ملی.. 12

1-2-7. جنگهای آزادی بخش ملی تحت ماده 1 (4) پروتکل.. 14

1-2-8. نبرد با چه هدفی، جنبش آزادی بخش تلقی می شود. 15

1-2-9. برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی.. 16

1-2-10. جنگهای داخلی بین المللی شده 18

1-3. مفهوم جنگ…. 19

1-4. تعابیر مختلف از کلمه جنگ…. 20

1-5. مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل.. 24

1-6. تعریف حقوقی جنگ…. 25

1-7. عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ…. 26

1-7-1. عنصر تشکیلاتی و سازمانی.. 26

1-7-2. عنصر مادی.. 27

1-7-3. عنصر معنوی یا روانشناختی ( قصد و نیت جنگ) 28

1-8. هدفداربودن جنگ ( منافع ومصالح ملی) 29

1-9. حقوق جنگ…. 30

1-9-1. توافقات بین المللی.. 30

1-9-2. حقوق عرفی.. 32

1-10. اهمیت عبارت مارتنز 33

1-11. تصمیمات و آرای قضایی.. 34

1-11-1. نظامنامه ها و دستورالعملها 35

1-12. شناخت برخورد مسلحانه تا جنگ جهانی اول.. 35

1-13. مشکلات پس از کنوانسیونهای 1949 ژنو. 36

1-14. دخالت سایر دولتها در جنگهای داخلی.. 37

1-15. کمک به دولتهای درگیر مداخله مسلحانه با شورشیان.. 39

1-16. تئوری غیرقانونی بودن کمک…. 40

1-17. سازمانهای بین المللی.. 41

1-18. تقسیم بندی قوانین حقوق بین الملل جنگ با توجه به هدف آنها 42

1-19. آثار جنگ بر معاهدات… 44

فصل دوم : تعاریف و مفاهیم آتش بس، ترک مخاصمه و صلح

2-1. تعریف صلح.. 51

2-2. صلح از نظر لغوی : 51

2-3. صلح در اصطلاح حقوقی: 52

2-4. صلح در فقه امامیه. 53

2-5. صلح در روابط بین الملل.. 55

2-6. تاریخچه صلح و امنیت بین المللی.. 56

2-7. تصمیم به صلح.. 57

2-8. آتش بس از حیث لغوی.. 60

2-9. تعریف آتش بس…. 61

2-10. آتش بس در حقوق بین الملل.. 61

2-11. آتش بس و متارکه جنگ…. 62

2-12. سازمان ملل متحد و تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی.. 66

2-13. منشور و مبانی حقوق آن.. 67

2-14. نقش سازمان ملل متحد در کاهش بحرانهای بین المللی.. 69

2-15. شورای امنیت… 71

2-15-1. وظایف و اختیارات… 71

2-16. نیروهای حافظ صلح.. 74

2-17. فعالیت نیروهای حافظ صلح.. 75

2-17-1. سازمان ناظر بر ترک مخاصمه سازمان ملل متحد ( یونتسو) 76

2-17-2. گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان ( یونموجیپ) 76

2-17-3. نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در قبرس ( یونفیسیپ) 77

2-17-4. نیروی سازمان ملل متحد ناظر بر جداسازی ( یوندوف) 77

2-17-4-1. مشارکت ایران در یوندوف… 78

2-17-5. نیروی حائل سازمان ملل متحد در لبنان ( یونیفیل) 78

2-17-6. گروه نظامی ناظر سازمان ملل متحد در ایران و عراق ( یونیماگ ) 79

2-18. حفظ صلح و امنیت بین المللی.. 80

2-19. نظریه کنوانسیونهای چهارگانه در مورد اسیران جنگی.. 87

2-20. قواعد ناظر بر حسن رفتار با اسیرانت جنگی.. 89

2-21. ارتقا و بهبود وضع بیماران، مجروحان و مغروقان.. 91

2-22. مولفه های موجود در اجرای حقوق جنگ…. 92

2-23. ماهیت حقوقی آتش بس ، متارکه و ترک مخاصمه. 96

2-24. نظر هوارد اس لوی در مورد قرارداد ترک مخاصمه. 97

2-25. ماهیت حقوقی دوران متارکه. 97

2-26. نظر کلسن در مورد جنگ…. 101

2-27. چگونگی وجود حالت نه جنگ و نه صلح.. 103

2-28. نظر شورای امنیت در خصوص قرارداد نه جنگ و نه صلح.. 105

فصل سوم : نتیجه گیری

نتیجه گیری.. 113

پیشنهادات… 118

فهرست منابع و ماخذ. 119

چکیده

واژه «جنگ » اگر چه ظاهری زشت و دهشت آور دارد ولی در مواردی دارای بار ارزشی مثبت می شود و هاله ای از تقدس به خود می گیرد; چرا که در مواردی حیات انسان و هر موجود دیگری از طریق جنگ با عوامل مخرب طبیعی یا انسانی دوام می یابد . به همین جهت، قوانین و امور مربوط به آن، ذهن بشر را در ادوار مختلف تاریخ، به خود مشغول داشته است .

در این میان، اسلام که دین جامعی است و برای تمامی شئون فردی و اجتماعی انسان، پاسخی فراخور حال او دارد، به طور کامل و دقیق به این مساله پرداخته است

عمر جنگ به قدمت عمر جامعه و تاریخ است . این حقیقت غیرقابل انکار است و توسط     ابن خلدون; جامعه شناس پیشگام عرب در مقدمه مشهورش، بیان گردیده است .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید