پایان نامه بررسی تاثیر spp Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی  (M.A)

گرایش: میکروبیولوژی

عنوان:

بررسی تاثیرspp.  Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته

استاد راهنما:

دکتر شهرام پور سیدی

استاد مشاور:

دکتر سیدمحمدرضا خوشرو

 

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………………………………….. 3

1-2- روابط میکروارگانیسم با ریشه گیاهان…………………………………. 5

1-3- ترشحات ریشه…………………………………………………………… 6

1-4- ریزوسفر…………………………………………………………………… 6

1-4-1 جمعیت میکروبی در ریزوسفر…………………………………………. 7

1-4-2 عوامل مؤثر بر میکروارگانیسم ها در منطقه ریشه…………………. 8

1-5- اهمیت فسفر برای موجودات زنده…………………………………….. 9

1-5-1 اشکال مختلف فسفر در طبیعت……………………………………… 9

1-5-2 تغییر و تبدیلات میکروبی فسفر در طبیعت…………………………. 10

1-5-3 میکروارگانیسم های ریزوسفر و انحلال فسفات…………………… 12

1-5-4 مکانیسم های انحلال فسفر توسط میکروارگانیسم ها………….. 12

1-6- اثر میکروارگانیسم های ریزوسفری بر گیاهان………………………. 14

1-7- کودهای کشاورزی……………………………………………………… 17

1-7-1 مقایسه انواع مختلف کودها………………………………………….17

1-7-2 کود زیستی (Biofertilizer)………………………………………….. 18

1-7-3 دسته بندی کودهای زیستی……………………………………….. 19

1-7-4 اثرات سوء کودهای شیمیایی………………………………………. 19

1-7-5 دلایل اهمیت استفاده از کودهای زیستی…………………………. 20

1-7-5-1 اهمیت کودهای بیولوژیک در سلامتی انسان………………….. 21

1-8- پیشینه استفاده از کودهای زیستی…………………………………. 22

1-9- جایگاه تولید کودهای زیستی در ایران و جهان……………………… 23

1-10- تولید کودهای زیستی………………………………………………. 25

1-10-1 ویژگی ماده حامل………………………………………………….. 26

1-11- کودهای زیستی باکتریایی………………………………………….. 27

1-12- کودهای زیستی فسفاته……………………………………………. 28

1-13- لیگنیت…………………………………………………………………. 29

1-14- ویژگی های گیاه تربچه………………………………………………. 30

1-14-1 خصوصیات گیاه شناسی………………………………………….. 30

1-14-2 شرایط اقلیمی………………………………………………………. 31

1-14-3 کشت تربچه…………………………………………………………. 33

1-15- اهداف تحقیق…………………………………………………………. 34

1-16- فرضیه های تحقیق…………………………………………………… 34

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- پیشینه تحقیق…………………………………………………………. 36

2-2- هدف پژوهش……………………………………………………………. 40

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- تهیه کشت جوان و اطمینان از خالص بودن سویه نگهداری شده…..42

3-1-1 رنگ آمیزی گرم………………………………………………………… 42

3-1-2 تکنیک کاور اسلیپ……………………………………………………. 42

3-2- پیش تست سویه مورد نظر برای اطمینان مجدد از انحلال فسفات در مقیاس آزمایشگاهی…43

3-3- ارزیابی به کارگیری افزودنی­های لازم برای افزایش بقا سویه مورد نظر نسبت به تنش های محیطی مشتمل بر خشکی، شوری، دما، UV، pH

3-3-1 آماده سازی ماده حامل جهت تلقیح با باکتری……………………. 44

3-3-2 اعمال تنش های محیطی بر روی تیمارها………………………… 45

3-3-2-1 محیط کشت استارچ کازئین آگار…………………………………. 46

3-3-2-2 محلول  کدورت سنجی مک فارلند……………………………….. 46

3-3-2-3 محلول رقیق کننده………………………………………………… 47

3-4- اعمال بهترین تیمار به گلدان ها و بررسی پایداری باکتری در ریزوسفر گیاه تربچه…47

3-4-1 روش کشت گلدانی تربچه…………………………………………… 47

3-5- تاثیر سطوح مختلف تلقیح بر روی بقاء در سطح بذر تربچه…………48

3-6- تاثیر سطوح مختلف تلقیح به کار برده شده در جذب فسفات توسط گیاه تربچه…48

3-6-1 اندازه گیری غلظت فسفر گیاه تربچه………………………………. 48

3-6-2 روش ساخت معرف وانادات – مولیبدات……………………………. 49

3-6-3 روش تهیه محلول های استاندارد فسفر و رسم منحنی استاندارد…49

3-7- بررسی بقاء باکتری در حامل‏های مختلف…………………………… 50

3-8- نگهداری سویه مورد نظر برای مطالعات بعدی……………………….50

3-8-1 محیط کشت نوترینت براث (Nutrient Broth)……………………….51

3-8-2 محیط کشت TSA…………………………………………………….

3-9- نتایج آنالیز خاک گلدان قبل از آزمون و پس از آزمون………………..52

3-10-  تجزیه وتحلیل آماری داده ها………………………………………. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ‏ها

4-1- تهیه محیط کشت تازه و اطمینان از خالص بودن سویه نگهداری شده….54

4-2- پیش تست سویه مورد نظر برای اطمینان مجدد از انحلال فسفات….54

4-3- تاثیر مواد حامل بر بقاء سویه باکتری……………………………… 55

4-3-1 تاثیر تنش دمایی بر افزایش بقاء باکتری در فرمول……………….55

4-3-2 تاثیر تنش شوری بر افزایش بقاء باکتری در فرمول……………….65

4-3-3 تاثیر تنش خشکی بر افزایش بقا باکتری در فرمول…………….. 73

4-3-4 تاثیر تنش PH بر افزایش بقا باکتری در فرمول…………………… 76

4-3-5 تاثیر تنش UV بر افزایش بقا باکتری در فرمول…………………… 84

4-4- اعمال بهترین تیمار به گلدان و بررسی پایداری باکتری در ریزوسفر گیاه…89

4-6- تاثیر سطوح مختلف تلقیح به کار برده شده در جذب فسفات توسط گیاه و نتایج آنالیز فسفات خاک گلدان‏ها و آنالیز فسفات گیاه…96

4-7- بررسی بقاء باکتری در حامل‏های مختلف………………………… 103

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز درخرید بیمه های عمر
پایان نامه بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع
پایان نامه بررسی رویّه قضایی ایران و آمریکا در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم
پایان نامه لذت‌گرایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی