پایان نامه بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی وعملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)

گرایش: بیمه

 عنوان:

” بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی وعملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا

(مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا شهر تهران)”

 استاد راهنما:

دکتر حسین عابدی  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اصولاً مدیریت عملکرد مرتبط با بهبود عملکرد به منظور نیل به اثربخشی سازمانی، گروهی و فردی است که این موارد در گرو شناخت عوامل مؤثر بر روی عملکرد، معنی پیدا می کنند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی و عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیای شهر تهران بوده است که بدین منظور 242 نفر از کارکنان شعبه مرکزی شرکت بیمه آسیای شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‏های محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان، داده های به دست آمده از پرسشنامه‏های تحقیق به کمک نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری استراتژیک، استراتژی تمایز و استراتژی رهبری هزینه در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد. انعطاف پذیری استراتژیک نیز بر روی استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز تأثیر معنی داری نشان داده است. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استراتژی تمایز و رهبری هزینه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد.

کلید واژه‏ها: یادگیری سازمانی، استراتژی رقابتی، عملکرد سازمان، شرکت بیمه آسیای، شهر تهران.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه   …………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………. 3

1-3- اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………. 4

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………… 5

1-5- مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………….. 6

1-6- سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………… 7

1-1- فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………….. 7

1-7- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق……………………………………………………………… 8

1-8- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………. 8

1-9- تعریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1-    مقدمه…………………………………………………………………………………………. 14

بخش اول: مبانی نظری یادگیری سازمانی……………………………………………………………….. 15

2-1- تعـریف یادگیری……………………………………………………………………………….. 15

2-2- سطوح یادگیری…………………………………………………………………………………. 16

2-2-1- یادگیری فردی…………………………………………………………………………… 17

2-2-2- یادگیری گروهی………………………………………………………………………… 17

2-2-3- یادگیری سازمانی………………………………………………………………………… 17

2-3- نظریه های یادگیری سازمانی…………………………………………………………………… 18

2-4- مدل های یادگیری سازمانی…………………………………………………………………….. 20

2-4-1- مدل شماره(1): مدل گومژ……………………………………………………………… 20

4-2-2-                                     مدل شماره(2): مدل آرگریس:………………………………….. 21

2-4-3- مدل شماره(3): مدل یادگیری سازمانی نیف…………………………………………… 24

2-5- فرآیند یادگیری در سازمان یادگیرنده………………………………………………………….. 25

2-6- موانع یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………. 27

2-6-1- موانع یادگیری از نظر گاروین:…………………………………………………………. 27

2-6-2- موانع یادگیری از نظر یانگ:……………………………………………………………. 28

2-7- ابعاد یادگیری سازمانی………………………………………………………………………….. 31

بخش دوم: استراتژی رقابتی……………………………………………………………………………….. 34

2-1- مفهوم سازی مجدد استراتژی رقابتی…………………………………………………………… 34

2-2- مدل نیروی های پنجگانه رقابتی……………………………………………………………….. 37

2-3- یادگیری سازمانی و راهبرد رقابتی……………………………………………………………… 41

2-4- استراتژی رقابتی و انعطاف پذیری……………………………………………………………… 46

2-5- استراتژی رقابتی و عملکرد…………………………………………………………………….. 49

بخش سوم: مبانی نظری عملکرد سازمانی………………………………………………………………… 50

2-1- اهمیت عملکرد سازمان…………………………………………………………………………. 50

2-1-1- عوامل کلیدی در عملکرد: ……………………………………………………………… 53

2-2- مفهوم ارزشیابی عملکرد………………………………………………………………………… 55

2-3- مفهوم مدیریت مبتنی بر عملکرد………………………………………………………………. 57

2-4- اصول مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………. 58

2-5- اهداف ارزشیابی عملکرد سازمانی……………………………………………………………… 60

2-6- مدل های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………. 62

2-6-1- مدل سینک و تاتل (1989)……………………………………………………………. 62

2-6-2- ماتریس عملکرد (1989)……………………………………………………………… 63

2-6-3- مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991)…………………………………………………. 64

2-6-4- هرم عملکرد (1991)………………………………………………………………….. 64

2-6-5- تحلیل ذی نفعان (2001)……………………………………………………………… 65

2-6-6- چارچوب مدوری و استیپل (2000)………………………………………………….. 66

2-6-7- الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد…………………………………………………….. 67

بخش چهارم: پیشینه‌ی تحقیق…………………………………………………………………………….. 69

2-1- پژوهش های داخلی:……………………………………………………………………………. 69

2-2- مطالعات خارجی:……………………………………………………………………………….. 74

بخش پنجم: مختصری درباره جامعه تحقیق(شرکت بیمه آسیا)………………………………………… 80

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-    مقدمه…………………………………………………………………………………………. 83

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………….. 84

3-3- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………… 86

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه ها……………………………………………………………………. 88

3-5- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………… 89

3-6- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………… 90

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1-    مقدمه…………………………………………………………………………………………. 93

4-2- بخش تحلیل توصیفی تحقیق………………………………………………………………….. 94

4-2-1- جنسیت………………………………………………………………………………….. 94

4-2-2- تحصیلات……………………………………………………………………………….. 95

4-2-3- نوع استخدام…………………………………………………………………………….. 96

4-2-4-………………………………………………………………………. تأهل……….. 97

4-2-5- سابقه خدمت……………………………………………………………………………. 98

4-3- بخش تحلیل استنباطی تحقیق………………………………………………………………….. 99

4-3-1- آیا یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟    102

4-3-2- آیا یادگیری سازمانی بر استراتژی تمایز در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟                  102

4-3-3- آیا انعطاف پذیری استراتژیک بر استراتژی رهبری هزینه در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟         102

4-3-4- آیا انعطاف پذیری استراتژیک بر استراتژی تمایز در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟      103

4-3-5 آیا یادگیری سازمانی بر استراتژی رهبری هزینه در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟          103

4-3-6-آیا استراتژی تمایز بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟                      103

4-3-7- آیا استراتژی رهبری هزینه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟           103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………… 105

5-2- نتایج سؤالات تحقیق………………………………………………………………………….. 105

5-2-1- آیا یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟    105

5-2-2- آیا یادگیری سازمانی بر استراتژی تمایز در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟                  106

5-2-3- آیا انعطاف پذیری استراتژیک بر استراتژی رهبری هزینه در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟         106

5-2-4- آیا انعطاف پذیری استراتژیک بر استراتژی تمایز در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟       107

5-2-6- آیا استراتژی تمایز بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟                     108

5-2-7- آیا استراتژی رهبری هزینه بر عملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا شهر تهران تأثیر معناداری دارد؟           108

5-3- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………… 110

5-3-1- پیشنهادات اجرایی…………………………………………………………………….. 110

5-3-2- پیشنهادات پژهشی تحقیقی…………………………………………………………… 111

5-4- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………. 112

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………… 113

منابع فاسی…………………………………………………………………………………………….. 114

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………….

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید