پایان نامه بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان


موضوع:

بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساکن تهران

فصل اول: موضوع تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 1

بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………. 6

ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… 10

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… 13

فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………… 13

متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 14

تعاریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………

فصل دوم: ادبیات پژوهش

الف) افسردگی ……………………………………………………………………………………… 16

تاریخچه افسردگی………………………………………………………………………………….. 16

افسردگی چیست……………………………………………………………………………………. 17

تفاوت بین اندوه سالم و افسردگی چیست……………………………………………………. 19

تعریف افسردگی …………………………………………………………………………………… 19

افسردگی چه کسانی را تهدید می‌کند…………………………………………………………… 20

-جنس…………………………………………………………………………………………………. 20

-سن…………………………………………………………………………………………………… 20

دیدگاه‌های نظری درباره افسردگی………………………………………………………………. 21

دیدگاه زیست شناختی…………………………………………………………………………….. 21

-سبب شناسی افسردگی……………………………………………………………………………

-توارث……………………………………………………………………………………………….. 22

-آمین‌های بیوژنیک…………………………………………………………………………………. 2

 

 -نوراپی نفرین……………………………………………………………………………………….. 23-سروتونین……………………………………………………………………………………………. 24

-دوپامین……………………………………………………………………………………………… 24

-فرضیه فلوکستین (پروزاک) وایندول آمین…………………………………………………… 25

پاسخ زیست‌ شناختی در افسردگی……………………………………………………………… 25

-آزمون بازداری دگزامتازون………………………………………………………………………. 25

– فروزش…………………………………………………………………………………………….. 26

– اختلالات خواب………………………………………………………………………………….. 26

-محور تیروئید……………………………………………………………………………………….. 27

-اثر کورتیزول……………………………………………………………………………………….. 28

-سیستم لیمبیک و افسردگی………………………………………………………………………

-ریتم‌های شبانه روزی……………………………………………………………………………… 29

-تصویر گری از مغز……………………………………………………………………………….. 30

دیدگاه روان شناختی……………………………………………………………………………….. 30

الگوهای روانکاری………………………………………………………………………………….. 31

الگوی خشم معطوف به درون……………………………………………………………………. 31

-الگوی فقدان شی………………………………………………………………………………….. 32

دیدگاه رفتاری ………………………………………………………………………………………. 32

دیدگاه انسان‌گرایی………………………………………………………………………………….. 33

دیدگاه شناختی………………………………………………………………………………………. 34

-خطاهای منطق……………………………………………………………………………………… 35

-الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی……………………………………………………… 36

ب) درمان افسردگی………………………………………………………………………………. 38

درمان مبتنی بر نظریه‌های زیست شناختی……………………………………………………… 38

-دارو درمانی………………………………………………………………………………………… 38

-الکترو شوک درمانی………………………………………………………………………………. 39

– نور درمانی…………………………………………………………………………………………. 40

درمان مبتنی بر نظریه‌های روان پویایی…………………………………………………………. 41

-روان درمانی روان پویشی……………………………………………………………………….. 42

-روان درمانی حمایتی……………………………………………………………………………… 43

-روان درمانی میان فردی………………………………………

-روان درمانی فمینیستی……………………………………………………………………………. 4

درمان مبتنی بر گروه درمانی………………………………………………………………………. 49

-خانواده درمانی…………………………………………………………………………………….. 50

-زوج درمانی………………………………………………………………………………………… 50

-گروه‌های حمایتگر………………………………………………………………………………… 51

درمانهای تکمیلی …………………………………………………………………………………… 51

-داروهای گیاهی……………………………………………………………………………………. 52

-رژیم غذایی و مکمل‌های غذایی……………………………………………………………….. 52

-فنون آرمیدگی………………………………………………………………………………………. 53

-هومیوپاتی…………………………………………………………………………………………… 54

ج) افسردگی زنان………………………………………………………………………………….. 5

اختلالات خلقی مربوط به قاعدگی……………………………………………………………… 56

سندرم قبل از قاعدگی …………………………………………………………………….. 56

-سبب شناسی…………………………………………………………………………………… 56

-بروز تشخیص……………………………………………………………………………………… 57

اختلال ملال پیش از قاعدگی ……………………………………………………………………. 58

درمان اختلال‌های قاعدگی ……………………………………………………………………….. 60

-درمان سندرم قبل از قاعدگی  ………………………………………………………………….. 60

-درمان اختلال ملال پیش از قاعدگی…………………………………………………………… 61

ارزیابی تاثیر درمان‌ها……………………………………………………………………………….. 63

اختلالات خلقی مربوط به زایمان………………………………………………………………… 64

-افسردگی بعد از زایمان………………………………………………………………………….. 65

-سبب شناسی اختلالات خلقی بعد از زایمان………………………………………………… 65

– بروز و تشخیص افسردگی بعد از زایمان…………………………………………………… 6

-علایم افسردگی در طول بارداری………………………………………………………………. 69

-اختلالات خلقی پس از زایمان…………………………………………………………………. 69

درمان اختلالات خلقی پس از زایمان…………………………………………………………… 72

-دارو درمانی در دوران بارداری…………………………………………………………………. 75

-دارو درمانی در دوران شیردهی………………………………………………………………… 77

چگونه خود را یاری دهیم؟……………………………………………………………………….. 78

نقش حمایتی ماما و پرستار روانگر در پیشگیری افسردگی پس از زایمان………………….. 79

اختلالات خلقی مربوط به یائسگی………………………………………………………………. 81

-سبب شناسی ………………………………………………………………………………………. 82

– یائسگی و افسردگی……………………………………………………………………………… 82

-درمان………………………………………………………………………………………………… 83

خلاصه جلسات کلاس‌های آمادگی دوران بارداری…………………………………………. 86

د) مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………… 101

فصل سوم: طرح تحقیق

طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 106

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. 108

نمونه آماری…………………………………………………………………………………………… 108

روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………. 109

ابزار اندازه‌گیری……………………………………………………………………………………… 109

پرسشنامه افسردگی بک……………………………………………………………………………. 110

جدول هنجار گزینی مقیاس افسردگی بک…………………………………………………….. 114

روند اجرای اطلاعات ……………………………………………………………………………… 115

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………..

فصل چهارم: تحلیل آماری

داده‌های توصیفی پژوهش…………………………………………………………………………. 118

تحلیل داده‌های پژوهش……………………………………………………………………………. 123

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………….. 133

بحث و جمع بندی نهایی…………………………………………………………………………. 134

محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………… 136

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………… 136

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد