پایان نامه بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت ( مطالعه موردی شرکت های مواد غذایی استان گیلان)

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش : بازرگانی بین الملل

موضوع :

بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت ( مطالعه موردی شرکت های مواد غذایی استان گیلان)

استاد راهنما :

دکتر امیر حامد رضایی

سال تحصیلی 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول (کلیات تحقیق)

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 بیان مساله………………………………………………………………………………………………. 5

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………….. 6

1-4 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………… 6

1-5 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………….. 6

1-6 مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………….. 6

1-7 تعریف نظری و عملیاتی تحقیق…………………………………………………………………… 7

1-8- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 8

1-8-1 – قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………… 8

1-8-2 – قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………….. 8

1-8-3 – قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق)

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2 ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………… 10

2-2-1 نوآوری سازمانی ………………………………………………………………………………… 10

2-2-2 نوآوری تکنولوژیک……………………………………………………………………………… 16

2-2-3 عملکرد سازمان …………………………………………………………………………………. 17

2-3 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………… 26

فصل سوم(روش اجرای تحقیق)

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 28

3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 28

3-3 جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………….. 28

3-4 روش وابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………. 29

3-5 روایی………………………………………………………………………………………………….. 29

3-6 پایایی………………………………………………………………………………………………….. 30

3-7 روش تجزیه وتحلیل داده های تحقیق………………………………………………………….. 31

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 34

4-2- توصیف متغیر های تحقیق……………………………………………………………………….. 35

4-2-1- توصیف متغیر نوآوری سازمانی……………………………………………………………… 35

4-2-2- توصیف متغیر نوآوری تکنولوژیک…………………………………………………………. 36

4-2-3- توصیف متغیر عملکرد شرکت………………………………………………………………. 36

4-3- علائم اختصاری در نمودارها و جداول……………………………………………………….. 37

4-4) بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق………………………………………………….. 38

4-5- تحلیل عاملی تاییدی………………………………………………………………………………. 38

4-7- آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………….. 46

4-7-1- مدل یابی معادلات ساختاری………………………………………………………………… 46

4-7-2- آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………… 47

4-7-3- تحلیل مسیر فرضیات…………………………………………………………………………. 48

4-7-4- اثرات غیر مستقیم………………………………………………………………………………. 49

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات)

5-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… 51

5-2 نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………… 51

5-3 نتایج آمار استنباطی …………………………………………………………………………………. 52

5-4 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….. 52

5-5 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….. 53

5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………….. 53

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………… 55

ضمائم………………………………………………………………………………………………………… 62

جداول

جدول4-1) توصیف متغیر نوآوری سازمانی…………………………………………………………. 35

جدول4-2) توصیف متغیر نوآوری تکنولوژیک……………………………………………………… 36

جدول4-3) توصیف متغیر عملکرد شرکت…………………………………………………………… 37

جدول 4-4) فهرست علائم اختصاری تحلیل……………………………………………………….. 38

جدول4-5) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق……………………………. 38

جدول 4-6) شاخصهای برازش نوآوری سازمانی………………………………………………….. 40

جدول 4-7) شاخصهای برازش متغیر نوآوری محصول…………………………………………… 44

جدول 4-8) شاخصهای برازش متغیر نوآوری در فرایند………………………………………….. 46

جدول 4-9) شاخصهای برازش متغیر عملکرد شرکت…………………………………………….. 46

جدول 4-10) شاخصهای برازش مدل کلی تحقیق…………………………………………………. 48

جدول 4-11) مسیرهای مستقیم مورد بررسی……………………………………………………….. 49

جدول 4-12) بررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی نمودار…………………………… 49

 

نمودارها

نمودار4-1) هیستوگرام متغیر نوآوری سازمانی………………………………………………………. 35

نمودار4-2) هیستوگرام متغیر نوآوری تکنولوژیک………………………………………………….. 36

نمودار4-3) هیستوگرام متغیر عملکرد شرکت……………………………………………………….. 37

نمودار 4-4: مدل اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت بار عاملی…………………………… 39

نمودار 4-5: مدل اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت ضرایب معناداری…………………. 40

نمودار 4-6: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری محصول در حالت بار عاملی………… 41

نمودار 4-7: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری محصول در حالت ضرایب معناداری. 42

نمودار 4-8: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری در فرایند در حالت بارهای عاملی….. 43

نمودار 4-9: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری در فرایند در حالت ضرایب معناداری 44

نمودار 4-10: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شرکت در حالت بارهای عاملی…… 45

نمودار 4-11: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شرکت در حالت ضرایب معناداری. 46

نمودار 4-12- مدل فرضیات تحقیق در حالت ضرایب معناداری……………………………….. 47

نمودار 4-13- مدل فرضیات تحقیق در حالت ضرایب ساختاری………………………………. 48

چکیده :

این مطالعه رابطه بین نوآوری سازمانی و قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی را ارزیابی می­کند، و اثر آنها را بر عملکرد شرکت با استفاده از یک چارچوب نظری با دیدگاه منبع محور تحلیل می کند. این تحقیق یک گواه تجربی از یک تحقیق بر روی 87 شرکت صنعتی مواد غذایی استان گیلان و مدل سازی یک سیستم از توابع ساختاری با استفاده از حداقل مربعات جزئی می­باشد که میزان آلفا کرونباخ حدود 91/0 بوده و نتایج بدست آمده تایید کردند که نوآوری سازمانی از توسعه قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی حمایت می­کند و نیز اینکه هم نوآوری سازمانی و هم قابلیت­های تکنولوژیکی برای محصولات و فرایندها می­توانند منجر به عملکرد عالی شرکت بشوند

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی
پایان نامه بررسی تاریخ تشیع در گیلان و دیلمان
پایان نامه اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری
پایان نامه طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین
پایان نامه ارشد رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی زوجین