پایان نامه بررسی تاثیر مهاجرت بر تغییر و تحول ارزش های فرهنگی و سیاسی مهاجران


فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….14

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………….15

1_1)طرح مساله……………………………………………………………………………………………………………….16-18

1_2)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………18-25

1_3)اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 25

1_4)اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..26

1_5)سئوال و فرضیه……………………………………………………………………………………………………….27-28

1_6)تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………28_29

1_7)متغیرهای وابسته…………………………………………………………………….29

1_8)متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………………………………………29

1_9)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………29

1_10)موانع و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………….29-30

1_11)سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………30

فصل دوم: چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………..31

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..32

2_1)نظریات مهاجرت…………………………………………………………………………………………………….32_33

2_1_1)نظریه جاذبه و دافعه……………………………………………………………………………………….33_34

مدل روانشتاین……………………………………………………………………………………………………………..34-35

مدل اورت اس لی………………………………………………………………………………………………………..35-37

نظریه لاوردی و راجرز…………………………………………………………………………………………….37

نظریه اسکوتز و شاستاد……………………………………………………………………………………………..38

2_1_2)نظریه الگوی اقتصاد دو بخشی توسعه……………………………………………………………….38-39

2_1_3)مدل سرمایه گذاری انسانی و هزینه و فایده………………………………………………………39-40

2_1_4)نظریه اقتصادی مهاجرت تودارو………………………………………………………………………….40-41

2_1_5)مدل شبکه ای…………………………………………………………………………………………………….41-42

2_1_6)مدل رفتاری………………………………………………………………………………………………………..43-44

2_1_7)مدل سیستمی…………………………………………………………………………………………………….44-45

2_1_8)مدل وابستگی…………………………………………………………………………………………………….45-47

2_1_9)نظریه محرومیت نسبی………………………………………………………………………………………47-48

2_2)نظریات ارزش ها………………………………………………………………………………………………………….. 48

2_2_1)ارزش ها…………………………………………………………………………………………………………….48-52

2_2_2)نظام ارزشی ……………………………………………………………………………………………………………..52

2_2_3)نظریه ساختاری ارزشی شوارتز………………………………………………………………………….52-55

2_3)تغییر ارزش ها…………………………………………………………………………………………………………55-58

2_3_1)عوامل موثر بر تغییر ارزش ها…………………………………………………………………………………..58

2_3_2)نظریه سطح خرد تغییر ارزش ها………………………………………………………………………………58

2_3_3)نظریه ناسازگاری شناختی ………………………………………………………………………………..59-60

2_3_4)نظریه تغییر خودکار ارزش ها……………………………………………………………………………………60

2_3_5)نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………60_61

2_3_6)عوامل سطح کلان تغییر ارزش ها…………………………………………………………………………….61

2_3_6_1)جهانی شدن و تغییر ارزش ها………………………………………………………………………………61

2_3_6_2)نظام های سیاسی و تغییر ارزش ها……………………………………………………………………..62

2_3_6_3)مدرنیزاسیون و تغییر ارزش ها……………………………………………………………………..62-69

2_4)جمع بندی فصل و چارچوب مفهومی……………………………………………………………………..69-71

فصل سوم: روش شناسی…………………………………………………………………………………..73

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………73

3_1)روش تحقیق …………………………………………………………………………………………73

3_2)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………73

3_2_1)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل…………………………………………………..73

3_2_1_1)جنسیت………………………………………………………………………………………..73_74

3_2_1_2)پایگاه اقتصادی_اجتماعی ……………………………………………………………………………..74

3_2_1_2_1)تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………75

3_2_1_2_2)وضعیت اشتغال………………………………………………………………………………………………..75

3_2_1_2_3)درآمد……………………………………………………………………………………………………………….75

3_2_1_2_4)نوع مسکن………………………………………………………………………………………………………75

3_2_2)تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های وابسته…………………………………………………….75_76

3_2_2_1)سبک زندگی………………………………………………………………………………………………………..76

3_2_2_1_1)فردگرایی…………………………………………………………………………………………………..76-77

3_2_2_1_2)تغییر ارزش ها نزد فرد…………………………………………………………………………….77-78

3-2_2_1_3)تغایر ارزش ها……………………………………………………………………………………………78-79

3_2_2_1_4)مصرف………………………………………………………………………………………………………79-80

3_2_2_2)ارزش های دینی………………………………………………………………………………………….80_81

3_2_2_2_1)نقض فردیت دینی…………………………………………………………………………………..81-82

3_2_2_2_2)دینداری……………………………………………………………………………………………………………82

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید