پایان نامه بررسی تاثیر مهاجرت بر تغییر و تحول ارزش های فرهنگی و سیاسی مهاجران


دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

عنوان : بررسی تاثیر مهاجرت بر تغییر و تحول ارزش های فرهنگی و سیاسی مهاجران

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عنوان:

بررسی تاثیر مهاجرت بر تغییر و تحول ارزش های فرهنگی و سیاسی مهاجران

؛ مطالعه موردی شهر تهران

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

استاد راهنما:

دکتر حشمت اله فلاحت پیشه

استاد مشاور:

دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی

چکیده:

     پدیده مهاجرت قدمتی طولانی در زندگی بشر دارد. اولین گونه های سبک زندگی بشری با کوچ و مهاجرت دائمی توامان بود. شیوه معمول زندگی انسان اولیه کوچروی بود. آشنایی انسان با کشاورزی و یکجانشینی کم کم مهاجرت را در حاشیه قرار داد اما همچنان به عنوان یک شیوه زندگی، مورد توجه بخش قابل توجهی از انسان ها بود. انقلاب صنعتی و تحولاتی که در پی آن در حوزه اقتصاد شهری رخ داد باعث شد تا یکبار دیگر پدیده مهاجرت در صدر توجهات قرار گیرد بویژه زمانی که انقلاب صنعتی به کشورهای جهان سوم راه یافت و به دنبال آن سیل جوانان روستایی جویای کار روانه شهرهای این جوامع شدند، مهاجرت و پیامدهای آن به یک معضل اجتماعی تبدیل شد. از این زمان بود که توجه به علل پیدایش و پیامدهای این پدیده در حوزه علوم اجتماعی و انسانی منجر به شکل گیری آثار علمی در این زمینه گردید آثاری که بزرگترین نقصشان تمرکز روی پیامدهای اقتصادی مهاجرت است و در حوزه پیامدهای فرهنگی و سیاسی آثار اندکی وجود دارد. به همین دلیل این پژوهش تلاش دارد با عطف توجه به پیامدهای سیاسی و فرهنگی مهاجرت در غنا بخشیدن به آثار علمی مربوط به مهاجرت کمک کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید