پایان نامه بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

«M.A.»پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی

عنوان

بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان

(مورد مطالعه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر)

 استاد راهنما

دکتر حسین عابدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فرض اساسی این پژوهش این است که بین مشارکت در تصمیم گیری و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر رابطه ی معنی داری وجود دارد.

در پژوهش حاضر تلاش شده نقش متغیرهای میانجی تأثیر گذار در رابطه بین مشارکت و تعهد سازمانی یعنی « زعم کارکنان در مورد  نگرش مدیرانشان نسبت به مدیریت مشارکتی»،  « تصورات کارکنان در مورد قابلیت های خودشان » ، « احساس داشتن فرصت برای پیشرفت شغلی » و « رضایت کارکنان از فرایندهای ارتباطی» مورد مطالعه قرار گیرد.

این تحقیق از حیث روش توصیفی است و از تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش کارشناسان ستادی شاغل در واحدهای اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر می باشد.

 نمونه ها با استفاده از روش احتمالی منظم یا سیستماتیک انتخاب و اطلاعات مورد نظر با استفاده پرسشنامه از نمونه ها گردآوری شده است و پرسشنامه میان 160 نفر از کارکنان توزیع شده است. 

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از رگرسیون استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات نشان می دهد که زعم کارکنان در مورد نگرش مدیرانشان نسبت به مدیریت مشارکتی، تصورات آنها درباره قابلیت های فردی خودشان، تلقی وجود فرصت برای پیشرفت کارکنان در محیط سازمانی آنها و نیز وجود رضایت از فرایندهای ارتباطی باعث می شود که مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری منجر به تعهد سازمانی یعنی تلاش مضاعف، میل به ماندگاری، حرفه ای کارکردن، سازگاری با مقررات و … گردد.

در ضمن لازم به ذکر است که در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.

 واژه های کلیدی :

مشارکت در تصمیم گیری ، تعهد سازمانی ، فرایندهای ارتباطی، فرصت پیشرفت ، نگرش ، احساس شایستگی

فهرست مطالب

چکیده. ‌ج

واژه های کلیدی : ‌ج

کلیات پژوهش… 1

1-1مقدمه: 2

1-2 بیان مساله: 3

1- 3 سئوالات تحقیق.. 3

1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش… 3

1- 5 اهداف پژوهش… 4

1-5-1 اهداف اصلی. 4

1-5-2 اهداف فرعی. 4

1-6 فرضیه‌های پژوهش… 5

1-7متغیرهای مستقل و وابسته و تعدیل کننده و کنترل. 5

1-8 قلمرو تحقیق: 5

1-9تعریف مفهومی ونظری واژگان. 5

1-9-1مشارکت در تصمیم‌گیری : 5

1-9-2تعهد سازمانی. 6

1-9-3-شایستگی. 7

1-11روش تحقیق: 8

فصل دوم: 9

ادبیات نظری.. 9

1-2مقدمه: 10

2-2 بخش اول: چهارچوب نظری پژوهش… 10

2-2-1  مشارکت: 11

1-11-1-2-2پیشینه روان شناسی صنعتی و سازمانی. 22

2-11-1-2-2پیشینه روان شناسی اجتماعی (گروه) 29

3-11-1-2-2رفتار سازمانی. 34

1-12-1-2-2مدل‌های جسورانه. 38

2-12-1-2-2مدل رهبری اقتضایی فیدلر. 39

3-12-1-2-2تحقیقات رهبری ایالت اوهایو. 40

4-12-1-2-2تحقیقات رهبری میشیگان. 41

5-12-1-2-2تحقیقات پویایی شناسی گروهی. 41

6-12-1-2-2سیستم‌های مدیریت لیکرت.. 42

7-12-1-2-2شبکه مدیریت.. 43

7-12-1-2-2مدل اثر بخشی هرسی – بلانچارد و کاربرد آن در تصمیم گیری.. 45

2-2-2شیوه‌های تصمیم. 46

3-2-2 تعهد سازمانی. 48

2-1-3-2-2تناسب اهداف فردی سازمانی: 55

1-2-3-2-2ویژگیهای شخصی. 59

2-2-3-2-2ویژگیهای شغلی. 59

3-2-3-2-2ویژگیهای تجربیات کاری.. 60

4-2-3-2-2ویژگیهای سازمانی. 61

1-5-3-2-2تعهد عاطفی. 68

2-5-3-2-2تعهد مستمر. 72

3-5-3-2-2تعهد هنجاری.. 73

1-6-3-2-2 قابلیت مشاهده. 74

2-6-3-2-2صداقت.. 75

3-6-3-2-2تغییر ناپذیری رفتار. 75

4-6-3-2-2خواست و اراده شخصی فرد. 76

2-2-4   الگو و مدل مفهومی پژوهش… 77

2-3 بخش دوم: پیشینه و سوابق تحقیق.. 78

2-4 بخش سوم: دانشگاه آراد اسلامی واحد ابهر. 81

فصل سوم : 85

روش تحقیق.. 85

3-1مقدمه. 86

3-2روش تحقیق.. 86

3-2-1تحقیق از بعد هدف.. 86

3-2-2تحقیق از بعد افق زمانی. 86

3-3واحد تجزیه و تحلیل. 86

3-4جامعه آماری.. 86

3-5تعیین حجم نمونه: 87

3-6روش نمونه گیری: 87

3-7روش گرد‌آوری اطلاعات.. 87

3-7-1 پرسشنامه. 87

3-7-2 نحوه توزیع پرسشنامه. 88

3-7-3 نحوه امتیازبندی پرسشنامه. 88

3-7-4روایی ابزار گرد‌آوری (پرسشنامه) 89

3-8پایایی (Reliudility) 89

3-8-1روش آلفای کرون باخ (Cronachs Alpha) 89

3-8-2  سنجش میزان صحت و روایی سوالات پرسشنامه. 90

3-9فرضیه‌های پژوهش… 92

3-10متغیرهای پژوهش… 92

3-11روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 95

فصل چهارم : 97

یافته های پژوهش… 97

4 -1 مقدمه. 98

4-2 آمارهای توصیفی. 98

4-2-1 آمارهای توصیفی متغیرهای زمینه ای.. 98

4-2-2 آمارهای توصیفی متغیرهای مورد بررسی. 104

4-3 آمار استنباطی. 105

4-3-1 آزمون نرمال بودن داده های مشاهده شده. 105

4-3-2 بررسی میزان مشارکت در تصمیم گیری و میزان شایستگی و میزان تعهد سازمانی. 106

4-3-3 بررسی تاثیر معنی داری میزان مشارکت در تصمیم گیری بر میزان تعهد سازمانی. 109

4-3-4 بررسی تاثیر معنی داری متغیر شایستگی بر رابطه بین مشارکت در تصمیم گیری و تعهد سازمانی کارکنان  112

5-1 مقدمه. 115

5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. 116

5-2-1 فرضیه اول: 116

5-2-2 فرضیه دوم: 116

5-3پیشنهادات.. 118

5-4-پیشنهادات به محققان آینده. 118

5-5محدودیت ها 119

منابع:

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید