پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه جغرافیا

پایان نامه تحصیلی برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیای طبیعی- گرایش ژئومورفولوژِی در برنامه ریزی محیطی

عنوان :

بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

مطالعه موردی: حوضه رودخانه پسیخان

استاد راهنما :

دکتر پرویز رضایی

 

نیمسال تحصیلی

1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4                                 4

1-1- بیان مسله و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………….. 5

1-2- سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 6

1-3- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 6                                 6

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- دلایل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………… 6

1-6- تنگناها و محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………. 6

فصل دوم: مرور منابع……………………………………………………………………………………………….. 8                                 8

2-1- مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1-  آبخیز………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1-2- مطالعه به روش حوضه ای…………………………………………………………………………………… 9                                 ………………………………………………………………………………………………………………………………..                                   ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-3- حوضه آبریز…………………………………………………………………………………………………… 9

2-1-4- جریان رودخانه ای………………………………………………………………………………………….. 10

2-1-5- رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه……………………………………………… 10                                ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-6- عوامل حوضه ای…………………………………………………………………………………………….. 10                                ………………………………………………………………………………………………………………………………..                                   ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-7- شکل حوزه…………………………………………………………………………………………………… 10

2-1-8- پروفیل طولی و شیب رودخانه…………………………………………………………………………….. 10

2-1-9- شیب(slope)………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-10- زمین شناسی و خاک شناسی……………………………………………………………………………. 11                                11

2-1-11-  ویژگی های پوشش گیاهی……………………………………………………………………………… 11

2-1- 12- ویژگیهای اقلیمی و عوامل مؤثر بر آب و هوای حوضه…………………………………………….. 12

2-1-13- عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت انسان………………………………………………………….. 13

2-1-14- پایداری………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-15- توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-16- مدیریت آب………………………………………………………………………………………………… 14

2-1-17- مدل فرآیند مطالعات در برنامه ریزی توسعه و مدیریت پایدار رودخانه ها………………………. 16

2-1-18- حوضه آبریز از دیدگاه سیستمی………………………………………………………………………… 19

2-1-19- محیط سیستم حوضه……………………………………………………………………………………….. 21

2-1-20- حفاظت از منابع…………………………………………………………………………………………….. 22

2-1-21-  مشارکت و توسعه پایدار…………………………………………………………………………………. 22

2-1-22- مدیریت یکپارچه…………………………………………………………………………………………… 23

2-1-23- اصل مشارکت………………………………………………………………………………………………. 24

2-2- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 24

2-2-1- پیشینه تحقیق در خارج …………………………………………………………………………………….. 24

2-2-2- پیشینه تحقیق در ایران ……………………………………………………………………………………… 26

2-2-3- پیشینه تحقیق در محدوده مطالعاتی ………………………………………………………………………. 27

فصل سوم: مواد و روشها………………………………………………………………………………………….. 28

3-1- موقعیت جغرافیایی محدوده تحقیق…………………………………………………………………………… 29

3-2- راههای دسترسی به حوضه……………………………………………………………………………………. 32

3-3- موقعیت رودخانه های مهم حوضه رودخانه پسیخان………………………………………………………. 33

3-4-  داده های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 36

3-4-1-  بررسی آمار و اطلاعات هواشناسی……………………………………………………………………… 37

3-4-2-   بررسی آمار و اطلاعات هیدرولوژی……………………………………………………………………. 37

3-4-3-  بازسازی و تکمیل نواقص آماری………………………………………………………………………… 37

3-4- 4- بررسی داده‏های بارش…………………………………………………………………………………….. 39

3-4- 4-1- بررسی بارش منطقه‏ای در حوضه رودخانه پسیخان……………………………………………….. 40

3-4- 4-1-1 –  انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری…………………………………………. 40

3-4- 4-1-2 – بازسازی داده‏های کمبود………………………………………………………………………….. 41

3-5- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 41

3-6-  روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. 43

3-7-  ابزارگردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 43

3-8-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………. 43

3-9- ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 43

3-10- روش انجام کار………………………………………………………………………………………………… 47

 و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید