پایان نامه بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A )

گرایش تربیتی

موضوع:

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

استاد راهنما:

خانم مریم صادقی فرد

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1مقدمه. 1

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 7

1-5 سوالات تحقیق.. 7

1-6 فرضیه های تحقیق.. 8

1-7 محدوده تحقیق.. 8

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 8

خلاصه فصل اول. 10

2-1-  بخش اول: پیشینه مبانی فعالیت های فوق برنامه. 13

2-1-1. فعالیت های فوق برنامه. 13

2-1-1-1. تعریف فعالیت های فوق برنامه. 13

2-1-1-2. ضرورت و اهمیت فعالیت های فوق برنامه. 14

2-1-1-3. اهداف فعالیت های فوق برنامه. 15

2-1-1-4. عناصر برنامه درسی.. 16

2-1-1-5. هدف ها در برنامه درسی.. 16

2-1-1-6. برنامه درسی فوق برنامه. 17

2-1-1-7.  نظریه های مرتبط با فعالیت های فوق برنامه. 18

2-2. بخش دوم: پیشینه مبانی خودکارآمدی تحصیلی.. 19

2-2-1- خودکارآمدی.. 19

2-2-2-  تاریخچه خودکارآمدی.. 20

2-2-3-  خودکارآمدی تحصیلی.. 21

2-2-3-  ابعاد خودکارآمدی.. 22

2-2-3-  مراحل خودکارآمدی در گستره زندگی.. 23

2-2-3. منابع خودکارآمدی.. 24

2-2-3-1. تجارب موفقیت آمیز. 24

2-2-3-2. تجارب جانشینی.. 25

2-2-3-3. متقاعد سازی کلامی.. 25

2-2-3-4. برانگیختگی فیزیولوژیکی.. 26

2-3. بخش سوم: پیشینه مبانی عملکرد تحصیلی.. 26

2-3-1. عملکرد. 26

2-3-2. تاریخچه ارزیابی عملکرد. 26

2-3-3. عملکرد تحصیلی.. 27

2-3-3. نظریه های عملکرد تحصیلی.. 28

2-3-3-1. نظریه انتظار معلم.. 28

2-3-3-2. الگوهای انگیزشی.. 29

2-3-3-3. الگوی یادگیری شناختی.. 32

2-3-3-4. تئوری یادگیری اجتماعی.. 32

2-3-4. عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی.. 33

2-3-4. ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی.. 36

2-3-5. ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 36

2-3. بخش سوم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با تحقیق.. 37

2-3-1. تحقیقات داخلی: 37

2-3-2. تحقیقات خارجی: 41

خلاصه: 43

3-1. مقدمه. 45

3-2. روش انجام تحقیق.. 46

3-3.  نحوه اجرای تحقیق.. 46

٣-4. فرآیند تحقیق.. 47

3-5. جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 48

3-6. ابزار جمع آوری داده ها 48

الف. پرسشنامه اطلاعات شخصی.. 48

ب. مقیاس خودکارآمدی تحصیلی.. 49

ج. مقیاس سنجش عملکرد تحصیلی.. 49

3-7. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 49

خلاصه. 50

4-1. توصیف شاخص های دموگرافیک(بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروهها) 52

4-1-1. وضعیت تحصیلات والدین دانش آموزان. 52

4-1-2. وضعیت شغل والدین دانش آموزان. 54

4-2. وضعیت توصیفی شاخص ها 55

4-3- بررسی پیش فرض های استفاده از آزمون واریانس چندمتغیری.. 57

4-4- بررسی فرضیات تحقیق.. 59

5-1- مقدمه. 66

5-2. نتیجه گیری.. 66

5-3- بحث: 68

5-4. پیشنهادات… 69

5-5. محدودیت های تحقیق.. 71

منابع. 72

فهرست جداول

جدول4-1-1 توزیع درصد فراوانی تحصیلات والدین دانش آموزان  بر حسب گروه. 53

جدول4-1-2  توزیع درصد فراوانی وضعیت شغلی والدین دانش آموزان  بر حسب گروه. 54

جدول 4-2-1 توزیع درصد فراوانی متغیر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  بر حسب گروه. 55

جدول 4-2-2 توزیع فراوانی و درصدی متغیر عملکرد تحصیلی دانش آموزان  بر حسب گروه. 56

جدول4-3-1 مفروضه نرمال بودن داده ها برای هر متغیر به تفکیک گروه ها 57

4-3-2 جدول آزمون لون  مربوط به پیش فرض  برابری واریانس ها 58

جدول 4-4-1 آزمون معناداری چند متغیری.. 59

جدول 4-4-2 آزمون های اثر های بین آزمودنی ها 60

جدول 4-4-3  مربوط به آزمون تی مستقل برای بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان. 62

جدول 4-4-3  مربوط به آزمون تی مستقل برای بررسی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان. 63

فهرست نمودار

نمودار ۳-۱. فرایند تحقیق.. 48

نمودار 4-1-1 توزیع درصد فراوانی تحصیلات والدین دانش آموزان  بر حسب گروه. 53

نمودار 4-1-2 توزیع درصد فراوانی وضعیت شغلی والدین دانش آموزان  بر حسب گروه. 55

نمودار 4-2-1 توزیع درصد فراوانی متغیر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  بر حسب گروه. 56

نمودار 4-2-2 توزیع درصد فراوانی متغیر عملکرد تحصیلی دانش آموزان  بر حسب گروه. 57

نمودار 4-4-1  وضعیت خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان برحسب گروه. 63

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید