پایان نامه بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی    گرایش مالی

عنوان:

بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران

استاد راهنما:

جناب آقای مهندس غلام رضا شجاع طلب

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 3

1-2. بیان مساله 3

1-3. اهمیت وضرورت تحقیق 4

1-4. اهداف تحقیق 5

1-5. سوالات تحقیق 5

1-6. مدل تحقیق 6

1-6-1. مدل مفهومی تحقیق 6

1-6-2. مدل تبعی (ریاضی) تحقیق 6

1-7. روش کار 7

1-8. حدود وقلمرو تحقیق 7

1-9. ساماندهی پایان‌نامه 8

1-10. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل  و وابسته  تحقیق: 8

فصل دوم؛ مبانی نظری تحقیق

2-1. مقدمه 11

2-2. ادبیات تحقیق 11

2-2-1. سود و نظریات مربوط به آن 11

2-2-1-1. تعریف سود 11

2-2-1-1-1. تعریف سود از نظر اقتصاددانان 12

2-2-1-1-2. سود از نظر اسلام 14

2-2-1-1-3. سود از نظر حسابداری 14

2-2-1-2. مفهوم سود 15

2-2-1-3. تفاوت سود اقتصادی و سود حسابداری 16

2-2-2. سودآوری، معیارهای اندازه‌گیری و عوامل موثر بر آن 17

2-2-2-1. تعریف سودآوری 17

2-2-2-2. معیارهای اندازه‌گیری سودآوری 18

2-2-2-2-1. بازده دارایی‌ها(ROA) 18

2-2-2-2-2. نسبت بازدهی سرمایه (حقوق صاحبان سهام ، ROE) 19

2-2-2-2-3. حاشیه سود(NIM) 19

2-2-3. عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها 20

2-2-3-1. عوامل درونی (عوامل خاص بانکی) 20

2-2-3-1-1. اندازه بانک 20

2-2-3-1-2. سرمایه بانک 21

2-2-3-1-3. حجم سپرده‌های بانکی 22

2-2-3-1-4. نقدینگی 23

2-2-3-2. عوامل بیرونی(متغیرهای کلان اقتصادی) 23

2-2-3-2-1. تورم 24

2-2-3-2-2. رشد اقتصادی 25

2-2-3-2-3. بی ثباتی نرخ ارز 26

2-2-3-2-4. نرخ بهره 27

2-2-3-2-5. ساختار مالکیت بانک 30

2-3. مطالعات تجربی 30

2-3-1. مطالعات خارجی 30

2-3-1-1. دیویدنکو(2010) 30

2-3-1-2. صوفیان(2011) 31

2-3-1-3. خیزر(2011) 31

2-3-1-4. آچنا و همکاران(2012) 32

2-3-1-5. ندیم و کانوال (2013) 32

2-3-1-6. آلمازاری (2014) 33

2-3-2. مطالعات داخلی 33

2-3-2-1. رستگار ابرقویی و همکاران(1392) 33

2-3-2-2. قلی‌پور(1392) 34

2-3-2-3. دارابی و مولایی(1390) 34

2-3-2-4. صبائی(1390) 35

2-3-2-5. نورانی، امیری و محمدیان(1391) 35

فصل سوم: روش تحقیق

3-1. مقدمه 40

3-2. روش تحقیق 40

3-3. جامعه آماری 40

3-4. مدل تحقیق 41

3-5. معرفی متغیرهای موجود در الگوی تحقیق 42

3-5-1. شاخص سودآوری 42

3-5-2. نرخ تورم 42

3-5-3. فعالیت اقتصادی 42

3-5-4. نرخ بهره 43

3-5-5. بی ثباتی نرخ ارز 43

3-5-5-1 روش‌های اندازه گیری بی ثباتی 43

3-5-5-2 رویکردی بر مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون عمومی(GARCH) 44

3-5-5-3 برآورد بی ثباتی نرخ ارز 45

3-5-6 حجم سپرده‌ها 48

3-5-7 اندازه بانک 48

3-5-8 نقدینگی 48

3-5-9 کفایت سرمایه 48

3-6. فرضیه‌های تحقیق 49

3-7. روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 50

3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 50

3-9. روش شناسی داده‌های تابلویی 50

3-9-1. مزایای استفاده از داده‌های تابلویی 51

3-9-2. تخمین مدل‌های رگرسیون با داده های تابلویی 51

3-9-3. آزمون‌های انتخاب روش برآورد در داده‌های تابلویی 54

3-9-4. آزمون پایایی در داده‌های تابلویی 55

فصل چهارم: برآورد مدل و نتایج

4-1. مقدمه 57

4-2. تصریح مدل 57

4-3. برآورد مدل 58

4-3-1. آزمون F و انتخاب روش اثرات مشترک و اثرات ثابت 58

4-3-2. انتخاب روش اثرات تصادفی و اثرات ثابت 59

4-3-3. نتایج برآورد مدل برای بانک‌های ایران 60

4-3-3-1. بانک‌های خصوصی 60

4-3-3-1-1. نتایج برآورد مدل (4-1) 60

‏4-3-3-1-2.‏ آزمون فرضیه‌ها برای بانک‌های خصوصی 62

4-3-3-2. بانک‌های دولتی 67

4-3-3-2-1. نتایج برآورد مدل (4-2) 67

4-3-3-2-2. آزمون فرضیه‌ها برای بانک‌های دولتی 68

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه 75

5-2. خلاصه فصول 75

5-3. نتایج 75

5-4. پیشنهادات 77

5-4-1. پیشنهادات کاربردی 77

5-4-2. محدودیتهای تحقیق 78

5-4-3. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 78

منابع و مأخذ 80

پیوست 8

فهرست جداول

جدول (2-1) مطالعات تجربی تحقیق 36

جدول (3-1). بررسی پایایی لگاریتم نرخ ارز با استفاده از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته 45

جدول (3-2). نتایج برآورد مدل برای رفتار لگاریتم نرخ ارز 46

جدول (3-3). نتایج آزمون خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جملات اختلال مدل ARIMA(1,1,0) 46

جدول(3-4): متغیرهای و نماد مورد استفاده در مدل (3-2) 49

جدول (4-1). آماره آزمون F برای مدل‌های‌ (4-1) و (4-2) 58

جدول (4-2). آماره کای- دو آزمون هاسمن (4-1) 59

جدول (4-3). برآورد مدل (4-1) به روش اثرات ثابت برای بانک‌های خصوصی 61

جدول(4-4). آزمون فرضیه اول براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی 62

جدول(4-5). آزمون فرضیه دوم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی 63

جدول (4-6). آزمون فرضیه سوم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی 63

جدول(4-7). آزمون فرضیه چهارم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی 64

جدول(4-8). آزمون فرضیه پنجم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی 65

جدول(4-9). آزمون فرضیه ششم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی 65

جدول(4-10). آزمون فرضیه هفتم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی 66

جدول(4-11). آزمون فرضیه هشتم براساس آزمون t برای بانک‌های خصوصی 66

جدول (4-12). برآورد مدل (4-2) به روش اثرات ثابت برای بانک‌های دولتی 67

جدول(4-13). آزمون فرضیه اول براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی 68

جدول(4-14). آزمون فرضیه دوم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی 69

جدول(4-15). آزمون فرضیه سوم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی 69

جدول(4-16). آزمون فرضیه چهارم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی 70

جدول(4-17). آزمون فرضیه پنجم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی 71

جدول(4-18). آزمون فرضیه ششم براساس آزمون t برای بانک های دولتی 71

جدول(4-19). آزمون فرضیه هفتم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی 72

جدول(4-20). آزمون فرضیه هشتم براساس آزمون t برای بانک‌های دولتی 73

جدول (5-1). مقایسه نتایج بانک‌های دولتی و خصوصی 77

فهرست نمودارها

نمودار (3-1). سری زمانی بی ثباتی نرخ ارز 47

چکیده

در این پایان‌نامه به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌ها در ایران به تفکیک بانک خصوصی (12 بانک) و دولتی (5 بانک) طی سال‌های1385-1392 پرداخته شده است. براساس آزمون‌های انجام شده، در برآورد مدل بانک‌های خصوصی از روش داده‌های تابلویی و برای بانک‌های دولتی از روش اثرات مشترک استفاده شده است. نتایج برآورد مدل برای بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که از حجم سپرده، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز در هر دو گروه از بانک‌ها تاثیری معنی‌دار بر سودآوری بانک‌ها دارد. در مقابل در هر دو گروه از بانک‌ها نرخ بهره هیچ تاثیری بر سودآوری ندارد. نتایج بررسی سایر عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که اندازه بانک تاثیر معنی‌دار و مثبت بر سودآوری بانک‌های دولتی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های خصوصی ندارد. کفایت سرمایه تاثیری معنی‌دار و مثبت بر سودآوری بانک‌های خصوصی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های دولتی ندارد. حجم نقدینگی تاثیری معنی‌دار و منفی بر سودآوری بانک‌های خصوصی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های دولتی ندارد.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید