پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اجتماعی ساکنین و شاغلین محله زنجان جنوبی تهران، در فرایند نوسازی بافت های فرسوده


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

عنوان:

 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اجتماعی ساکنین و شاغلین محله زنجان جنوبی تهران، در فرایند نوسازی بافت های فرسوده

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا لطیفی

استاد مشاور:

دکتر علی شیخی

زمستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

1-فصل اول: کلیات تحقیق …………………………………………………………………………… 1

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2

2-1 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………… 3

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق  ……………………………………………………………………….. 4

4-1 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… 6

5-1 سؤالات و فرضیات تحقیق   …………………………………………………………………….. 7

2- فصل دوم: مبانی نظری……………………………………………………………………………. 10

1-2 مبانی نظری مشارکت مردمی………………………………………………………………….. 11

1-1-2 مفهوم مشارکت…………………………………………………………………………………. 11

2-1-2 بررسی تعاریف ارائه شده از  مشارکت  ………………………………………………….. 16

3-1-2 ویژگی های مشارکت…………………………………………………………………………. 21

4-1-2 تحول مشارکت: مشارکت سنتی و جدید………………………………………………….. 22

5-1-2 سطوح مشارکت………………………………………………………………………………… 24

  • بررسی تئوری های تبیین کننده تمایل به مشارکت اجتماعی……………………… 28

1-1-2-2 روانشناختی …………………………………………………………………………………. 29

2-1-2-2 آدلر و کمال طلبی انسان …………………………………………………………………. 29

3-1-2-2 هنری مور…………………………………………………………………………………….. 31

4-1-2-2 مک کللند و انگیزه پیشرفت……………………………………………………………… 33

5-1-2-2 نظریه انگیزش  مازلو………………………………………………………………………. 35

6-1-2-2 رویکردهای جامعه شناختی به مشارکت……………………………………………….. 41

7-1-2-2 نظریه نظام کنش پارسونز…………………………………………………………………. 42

8-1-2-2 نظریه پارسونز و خرده نظام ها………………………………………………………….. 50

9-1-2-2نظریه کنش بوردیو  ………………………………………………………………………… 56

10-1-2-2 هانا آرنت و کنش انسانی در حوزه عمومی…………………………………………. 60

11-1-2-2 هابرماس و کنش ارتباطی در حوزه عمومی…………………………………………. 63

12-1-2-2 احساس بی قدرتی، وجهی از خودبیگانگی…………………………………………. 67

13-1-2-2 مارکس و از خودبیگانگی……………………………………………………………….. 67

14-1-2-2 ماکس وبر و قفس آهنین……………………………………………………………….. 68

15-1-2-2 جورج زیمل و بی قدرتی………………………………………………………………. 69

16-1-2-2 ملوین سی من و رویکرد روانشناسی اجتماعی به بی قدرتی……………………. 71

17-1-2-2 نظریه های معاصر جامعه شناسی درباره مشارکت…………………………………. 73

18-1-2-2 نظریه کلاوس افه…………………………………………………………………………. 73

19-1-2-2 اندیشه های راپاپورت و مقتدرسازی  شهروندان…………………………………… 77

20-1-2-2 ارنشتاین و نردبان مشارکت شهروندی………………………………………………. 79

21-1-2-2 نظریه های روانشناسی اجتماعی ……………………………………………………… 82

22-1-2-2 نظریه خود اثر بخشی باندورا…………………………………………………………… 82

23-1-2-2 مشارکت به عنوان نوعی کنش اجتماعی……………………………………………… 85

24-1-2-2 کنش موجه…………………………………………………………………………………. 87

25-1-2-2 مشارکت و انسجام اجتماعی…………………………………………………………… 96

3-2 مبانی نظری سرمایه اجتماعی  ………………………………………………………………… 98

1-3-2 مروری بر ادیبات سرمایه سرمایه اجتماعی……………………………………………….. 98

2-3-2 تعاریف سرمایه اجتماعی  …………………………………………………………………. 100

3-3-2 سرمایه  ………………………………………………………………………………………… 103

4-3-2 اشکال سرمایه  ……………………………………………………………………………….. 103

5-3-2 وجوه تمایز و تشابه اشکال سرمایه  …………………………………………………….. 107

6-3-2 ابعاد سرمایه اجتماعی  ……………………………………………………………………… 110

7-3-2 سطوح سرمایه اجتماعی  …………………………………………………………………… 112

8-3-2 جنسیت و سرمایه اجتماعی  ………………………………………………………………. 114

1-3-2 نظریات سرمایه اجتماعی  ……………………………………………………………….. 119

1-1-3-2 دیدگاه نظری جیمز کلمن  …………………………………………………………….. 119

2-1-3-2 دیدگاه نظری پیر بوردیو  ………………………………………………………………. 125

3-1-3-2 دیدگاه نظری رابرت پاتنام  ……………………………………………………………. 130

4-1-3-2 دیدگاه نظری فرانسیس فوکوباما……………………………………………………….. 132

5-1-3-2 دیدگاه نظری افه و فوش  ……………………………………………………………… 134

6-1-3-2 دیدگاه های نظری مدیریت کلان شهری   …………………………………………. 138

7-1-3-2 دیدگاه های اوایل قرن بیستم  …………………………………………………………. 138

8-1-3-2 منطقه گرایی کلان شهری  ……………………………………………………………… 138

9-1-3-2 دیدگاه های بعد از جنگ جهانی دوم در مدیریت کلان شهری  ………………. 139

10-1-3-2 موضع اصلاح طلب  ………………………………………………………………….. 140

11-1-3-2 مکتب انتخاب عمومی  ……………………………………………………………….. 141

14-1-3-2 دیدگاه های اخیر در مدیریت کلان شهری  ………………………………………. 142

16-1-3-2 دیدگاه نو منطقه گرایی  ………………………………………………………………. 142

4-2 پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………… 143

1-4-2 مروری بر تحقیقات انجام شده  ………………………………………………………….. 143

5-2 چارچوب نظری  ……………………………………………………………………………….. 146

3 فصل سوم: روش شناسی تحقیق……………………………………………………………….. 151

1-3 مقدمه  …………………………………………………………………………………………….. 152

2-3 نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………… 153

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………. 154

4-3 روش نمونه گیری  و حجم نمونه…………………………………………………………….. 154

5-3 ابزار تحقیق و شیوه های گردآوری داده ها ……………………………………………….. 155

6-3 تکنیک های آماری ……………………………………………………………………………… 155

7-3 روایی و پایایی ابزار سنجش …………………………………………………………………. 156

8-3 شیوه های گردآوری و تحلیل آماری………………………………………………………… 161

9-3 تعریف عملیاتی مفاهیم…………………………………………………………………………. 157

4 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  ……………………………………………………….. 161

1-4 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 162

2-4 یافته های توصیفی……………………………………………………………………………….. 162

3-4 تحلیل استنباطی…………………………………………………………………………………… 167

5 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………….. 173

1-5 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………. 174

2-5 پیشنهادها …………………………………………………………………………………………. 176

3-5 محدودیت ها……………………………………………………………………………………… 178

4-5 منابع و مأخذ  ……………………………………………………………………………………. 180

6-5 پیوست ها …………………………………………………………………………………………. 188

 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

شکل شماره 2-1 :  مراتب کنترل سایبرنتیک به زبان تصویر……………………………………. 55

شکل شماره 2-2 :  نمای انواع کنش بر اساس وضعیت و سمت گیری کنش در نظریه های هابرماس 64

شکل شماره 2-3 :  نردبان مشارکت ارنشتاین…………………………………………………….. 81

شکل شماره 2-4 : رابطه بین رفتار و هنجار افراد………………………………………………… 88

شکل شماره 2-5 : الگوی کنش موجه از دیدگاه آیزن و فیش باین…………………………… 90

شکل شماره 2-6 : عوامل موثر بر میزان مشارکت افراد………………………………………….. 92

شکل شماره 2-7  : ساختار سه نفری………………………………………………………………. 108

شکل شماره 2-8 : مدل نظری تحقیق……………………………………………………………… 150

نمودار شماره 4-1: فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک جنسیت………………………… 163

نمودار شماره 4-2: فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک تحصیلات…………………….. 165

نمودار شماره 4-3 : فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک وضعیت تاهل……………….. 166

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

جدول شماره 4-1: فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک جنسیت………………………………………………………. 162

جدول شماره 4-2: فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک تحصیلات……………………………………………………. 164

جدول شماره 4-3: فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک وضعیت تاهل…………………………………………………. 166

جدول شماره 4-4: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر کیفیت روابط خویشاوندی در خانواده فرد و تمایل به مشارکت اجتماعی 167

جدول شماره 4-5: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر کیفیت روابط همسایگی در خانواده فرد و تمایل به مشارکت اجتماعی.. 168

جدول شماره4- 6: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر کیفیت روابط خانوادگی در خانواده فرد و تمایل به مشارکت اجتماعی.. 169

جدول شماره 4-7: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سطح اعتماد در خانواده فرد و تمایل به مشارکت اجتماعی…………. 170

جدول شماره 4-8: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر وضعیت اقتصادی در خانواده فرد و تمایل به مشارکت اجتماعی…….. 171

جدول شماره 4-9: آزمون t برای بررسی میانگین های محل سکونت فرد و تمایل به مشارکت اجتماعی……………………… 172

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید