پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان


موضوع:

بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان ترکیسم در شهرستان اردبیل

فصل اول: مقدمه و کلیات                                                                              1

مقدمه                                                                                                      2

بیان مسئله                                                                                               3

اهداف ویژه تحقیق                                                                                       5

سؤالات تحقیق                                                                                           6

فرضیات تحقیق                                                                                           7

فصل دوم : پیشینه موضوع و چارچوب نظری آن                                                   8

نگاهی به سابقه تاریخی پان ترکیسم در آذربایجان                                              9

بحث های نظری درباره مسئله قومیت و ناسیونالیسم قومی                                11

مفهموم بندی قومیت و گروههای قومی                                                           12

ظهور و گرایشهای سیاسی در آذربایجان                                                          16

نقش نخبگان سیاسی و فکری در شکل دادن به هویت قومی                              

قوم گرایی و سیاست بین الملل                                                                     18

شکل گیری هویت قومی در جریان مبارزه نخبگان برای کسب قدرت                         19

تاریخچه رادیو و تلویزیون جمهوری آذربایجان                                                         21

مهمترین شبکه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان                                                21

شبکه تلویزیونی انس                                                                                    21

شبکه تلویزیونی اسپیس                                                                               22

شبکه تلویزیونی لایدر                                                                                    23

شبکه تلویزیونی اجتماعی جمهوری آذربایجان                                                      23

شبکه تلویزیونی آز تی وی                                                                              24

تلویزیون آزادلیق                                                                                             25

شبکه های تلویزیونی که توسط عناصر قوم گرا پان ترکیسم راه اندازی شده است         26

تلویزیون ندای آذربایجان                                                                                    26

تلویزیون اودلاریوردو                                                                                          26

تلویزیون آنا یورد                                                                                               27

تلویزیون گونی آذربایجان(گوناز تی وی)                                                                  27

شواهد تحقیق                                                                                                29

فصل سوم : روش اجرای تحقیق                                                                          30

نوع و روش تحقیق                                                                                            31

ابزار و روش گرد آوری اطلاعات                                                                              31

روش گرد آوری اطلاعات                                                                                      31

جامعه آماری و نمونه                                                                                         32

نمونه گیری                                                                                                     32

اعتبار و روایی پرسشنامه                                                                                    32

پایایی پرسشنامه                                                                                              33

روش تجزیه و تحلیل                                                                                            33

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها                                                                      34

جمعیت کلی استان به تفکیک شهرستانها                                                               35

جدول مربوط به مبانی نظری                                                                                  36

جدول توزیع درصد فراوانی                                                                                      37

تحلیل و شرح جدول توزیع درصد فراوانی و رسم نمودار مربوطه                                       39

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                        55

اهم نتایج تحقیق                                                                                                 56

پیشنهادات                                                                                                         57

محدودیتهای تحقیق

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید