پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس


دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات

هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی(M.A)

گرایش : جامعه شناسی

عنوان:

بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس

استاد راهنما:

دکتر محمود رئوفی

 

استاد مشاور:

دکتر هدایت الله نیکخواه

 

سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

 

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………….7

1-4- هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-4-1-اهداف جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………8

 

فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)

2-1-بخش اول: رسانه های جمعی…………………………………………………………………………………………………….11

2-1-1-انواع ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-2-رسانه های گروهی……………………………………………………………………………………………………………….13

2-1-3-پیدایش رسانه ها………………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-3-1-رسانه های چاپی………………………………………………………………………………………………………………14

2-1-3-2-رسانه های الکترونیکی(رادیو و تلویزیون)……………………………………………………………………………17

2-1-3-3-رسانه های جدید الکترونیک(رسانه های تله ماتیک)……………………………………………………………..18

2-1-4- شکل گیری فرهنگ رسانه ای……………………………………………………………………………………………….19

2-1-5- نظریه های رسانه…………………………………………………………………………………………………………………20

2-1-5-1-نظریه جامعه توده وار……………………………………………………………………………………………………….20

2-1-5-2-نظریه مارکسیسم(کلاسیک)……………………………………………………………………………………………….21

2-1-5-3-نظریه اقتصاد سیاسی رسانه………………………………………………………………………………………………..22

2-1-5-4-نظریه مکتب فرانکفورت……………………………………………………………………………………………………23

2-1-5-5-نظریه کارکردگرایی ساختاری…………………………………………………………………………………………….24

2-1-6-کارکرد و نقش رسانه های ارتباط جمعی…………………………………………………………………………………25

2-2-بخش دوم: سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………27

2-2-1-تاریخچه مفهومی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………….27

2-2-2-ماهیت سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..29

2-2-3-طبقه­بندی سرمایۀ اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….31

2-2-4-انواع سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………33

2-2-5-نظریه های سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..36

2-2-5-1-جمیز کلمن……………………………………………………………………………………………………………………..36

2-2-5-2-فرانسیس فوکومایا…………………………………………………………………………………………………………….38

2-2-5-3-پیر بوردیو……………………………………………………………………………………………………………………….40

2-2-6-سرمایه اجتماعی در خانواده…………………………………………………………………………………………………..44

2-2-6-1- سرمایه اجتماعی درون خانواده………………………………………………………………………………………….46

2-2-6-2-سرمایه اجتماعی فراسوی خانواده……………………………………………………………………………………….47

2-3- بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………..49

2-4- بخش چهارم: پیشینه تجربی تحقیق……………………………………………………………………………………………56

2-4-1- پژوهش­های انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………….56

2-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………….60

2-4-3-  جمع­بندی تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………………….63

 

فصل سوم- مواد و روش ها / روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-2- روش سنجش…………………………………………………………………………………………………………………………65

3-3- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….66

3-3-1- متغیر مستقل: رسانه جمعی…………………………………………………………………………………………………..66

3-3-2-متغیر وابسته: سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………..68

3-3-2-1- اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………..68

3-3-2-2- شبکه روابط اجتماعی و پیوندهای خانوادگی………………………………………………………………………71

3-3-2-3-مشارکت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………73

3-4- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………76

3-4-1- فرضیه های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..76

3-4-2- فرضیه های فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..76

3-5- واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………77

3-6- سطح مشاهده………………………………………………………………………………………………………………………….77

3-7- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-8- شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….78

3-9- پایایی و روایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………79

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1-توصیف شاخص های دموگرافیک (بررسی ویژگی های عمومی)……………………………………………………82

4-1-1 -وضعیت جنسیت آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………………….82

4-1-2- وضعیت سن آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………………84

4-1-3-وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها……………………………………………………………………………………..85

4-1-4 -وضعیت تاهل آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………….87

4-1-5- وضعیت اشتغال آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………….88

4-2- وضعیت متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………91

4-2- 1- نمره های مؤلفه های متغیر سطح استفاده از رسانه های الکترونیکی………………………………………….91

4-2-2- وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………….93

4-2-3-وضعیت متغیر اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………………………………….95

4-2-4- وضعیت متغیر شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی…………………………………………………………………..96

4-2-5-وضعیت متغیر تعامل اجتماعی……………………………………………………………………………………………….98

4-2- 6- نمره های متغیر سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن…………………………………………………………………100

4-3-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….103

4-3-1-بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد………………103

4-3-2- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

4-3-3- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………104

4-3-4- بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد………………105

4-3-5-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………106

4-3-6-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………107

4-3-7- بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

4-3-8- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………….109

4-3-9-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………….110

4-3-10-بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و تعامل اجتماعی رابطه وجود دارد………………111

4-3-11- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و تعامل اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………111

4-3-12-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و تعامل اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………112

 

فصل پنجم- بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

5-1-نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 122

5-1-1:نتایج مشخصات فردی پژوهش……………………………………………………………………………………………..122

5-1-2-نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………123

5-1-3- نتایج فرضیه های اصلی……………………………………………………………………………………………………..124

5-1-2-نتایج فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………………..125

5-2- بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………………………..128

5-3-محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………132

5-4-پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………133

5-4-1-پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………….133

5-4-2-پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………134

 

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….136

منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..141

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………….144

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..150

چکیده:

در راستای بررسی بررسی رابطه بین  رسانه های ارتباط جمعی برمیزان سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن بندرعباس به بررسی  میزان  استفاده از رسانه های ارتباط جمعی ، سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی ، تعامل اجتماعی ، رابطه رسانه های ارتباط جمعی بر میزان سرمایه اجتماعی مورد سنجش واقع شد.

تحقیق حاضر از نوع توصیفی -همبستگی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خانواده های ساکن بندرعباس در سال 1392 می باشند. جامعه آماری  پژوهش کلیه خانوارهای ساکن بندرعباس در سال 1392 را تشکیل می دادند که حجم نمونه شامل 384 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss از جدول فراوانی ،درصد،نمودارهای ستونی آزمون، ضرایب همبستگی تاوbکندال  و اسپیرمن  و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید.

یافته ها حاکی از آن بود بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود ندارد. بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود ندارد. متغیرهای میزان استفاده از تلویزیون داخلی و میزان استفاده از تلویزیون خارجی می تواند سرمایه اجتماعی را پیش بینی کنند.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید