پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات

هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی(M.A)

گرایش : جامعه شناسی

عنوان:

بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس

استاد راهنما:

دکتر محمود رئوفی

 

استاد مشاور:

دکتر هدایت الله نیکخواه

 

سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………….7

1-4- هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-4-1-اهداف جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………8

فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)

2-1-بخش اول: رسانه های جمعی…………………………………………………………………………………………………….11

2-1-1-انواع ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-2-رسانه های گروهی……………………………………………………………………………………………………………….13

2-1-3-پیدایش رسانه ها………………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-3-1-رسانه های چاپی………………………………………………………………………………………………………………14

2-1-3-2-رسانه های الکترونیکی(رادیو و تلویزیون)……………………………………………………………………………17

2-1-3-3-رسانه های جدید الکترونیک(رسانه های تله ماتیک)……………………………………………………………..18

2-1-4- شکل گیری فرهنگ رسانه ای……………………………………………………………………………………………….19

2-1-5- نظریه های رسانه…………………………………………………………………………………………………………………20

2-1-5-1-نظریه جامعه توده وار……………………………………………………………………………………………………….20

2-1-5-2-نظریه مارکسیسم(کلاسیک)……………………………………………………………………………………………….21

2-1-5-3-نظریه اقتصاد سیاسی رسانه………………………………………………………………………………………………..22

2-1-5-4-نظریه مکتب فرانکفورت……………………………………………………………………………………………………23

2-1-5-5-نظریه کارکردگرایی ساختاری…………………………………………………………………………………………….24

2-1-6-کارکرد و نقش رسانه های ارتباط جمعی…………………………………………………………………………………25

2-2-بخش دوم: سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………27

2-2-1-تاریخچه مفهومی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………….27

2-2-2-ماهیت سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..29

2-2-3-طبقه­بندی سرمایۀ اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….31

2-2-4-انواع سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………33

2-2-5-نظریه های سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..36

2-2-5-1-جمیز کلمن……………………………………………………………………………………………………………………..36

2-2-5-2-فرانسیس فوکومایا…………………………………………………………………………………………………………….38

2-2-5-3-پیر بوردیو……………………………………………………………………………………………………………………….40

2-2-6-سرمایه اجتماعی در خانواده…………………………………………………………………………………………………..44

2-2-6-1- سرمایه اجتماعی درون خانواده………………………………………………………………………………………….46

2-2-6-2-سرمایه اجتماعی فراسوی خانواده……………………………………………………………………………………….47

2-3- بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………..49

2-4- بخش چهارم: پیشینه تجربی تحقیق……………………………………………………………………………………………56

2-4-1- پژوهش­های انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………….56

2-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………….60

2-4-3-  جمع­بندی تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………………….63

فصل سوم- مواد و روش ها / روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-2- روش سنجش…………………………………………………………………………………………………………………………65

3-3- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….66

3-3-1- متغیر مستقل: رسانه جمعی…………………………………………………………………………………………………..66

3-3-2-متغیر وابسته: سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………..68

3-3-2-1- اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………..68

3-3-2-2- شبکه روابط اجتماعی و پیوندهای خانوادگی………………………………………………………………………71

3-3-2-3-مشارکت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………73

3-4- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………76

3-4-1- فرضیه های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..76

3-4-2- فرضیه های فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..76

3-5- واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………77

3-6- سطح مشاهده………………………………………………………………………………………………………………………….77

3-7- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-8- شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….78

3-9- پایایی و روایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………79

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1-توصیف شاخص های دموگرافیک (بررسی ویژگی های عمومی)……………………………………………………82

4-1-1 -وضعیت جنسیت آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………………….82

4-1-2- وضعیت سن آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………………84

4-1-3-وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها……………………………………………………………………………………..85

4-1-4 -وضعیت تاهل آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………….87

4-1-5- وضعیت اشتغال آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………….88

4-2- وضعیت متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………91

4-2- 1- نمره های مؤلفه های متغیر سطح استفاده از رسانه های الکترونیکی………………………………………….91

4-2-2- وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………….93

4-2-3-وضعیت متغیر اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………………………………….95

4-2-4- وضعیت متغیر شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی…………………………………………………………………..96

4-2-5-وضعیت متغیر تعامل اجتماعی……………………………………………………………………………………………….98

4-2- 6- نمره های متغیر سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن…………………………………………………………………100

4-3-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….103

4-3-1-بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد………………103

4-3-2- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

4-3-3- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………104

4-3-4- بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد………………105

4-3-5-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………106

4-3-6-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………107

4-3-7- بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

4-3-8- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………….109

4-3-9-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………….110

4-3-10-بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و تعامل اجتماعی رابطه وجود دارد………………111

4-3-11- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و تعامل اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………111

4-3-12-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و تعامل اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………112

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه، در شاهنامه و پس از شاهنامه...
پایان نامه توانمند سازی جاذبه های گردشگری در منطقه حفاظت شده قمیشلو
پایان نامه آماده سازی نیروی انسانی در آموزش فنی و حرفه ای کشور
دانلود پایان نامه ارشد ميزان مهارت مديريت زمان در نوجوانان و جوانان تهران
پایان نامه با موضوع نرم افزار مدیریت هتلداری