پایان نامه بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی علوم تربیتی

پایان ­نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش آموزش و پرورش ابتدایی

عنوان:

بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

استاد راهنما:

دکتر جمال الدین کولایی نژاد

فهرست مطالب:

(1) فصل اول (کلیات)………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

(1-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

(1-2)بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………2

(1-3) اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………4

(1-4)اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

(1-4-1) هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

(1-4-2) اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

(1-5) فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….6

(1-5-1) فرضیه کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………6

(1-5-2) فرضیه های جزئی………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

مفاهیم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

مفاهیم نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

مفاهیم عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

(2) فصل دوم ( ادبیات تحقیق) ………………………………………………………………………………………………………………………….8

(2-1)مبانی نظری اضطراب……………………………………………………………………………………………………………………………………9

(2-1-1) اضطراب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

(2-1-2) نظریه های اضطراب………………………………………………………………………………………………………………………………..10

(2-1-3) نظریه روان تحلیل گری………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

(2-1-4) نظریه رفتار گرا……………………………………………………………………………………………………………………………………..10

(2-1-5) نظریه شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………10

(2-1-6) نظریه انسان گرایی……………………………………………………………………………………………………………11

(2-1-7) مراحل اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………………………….11

(2-2)مبانی نظری اضطراب امتحان………………………………………………………………………………………………………….12

(2-2-1) اضطراب امتحان……………………………………………………………………………………………………………………………..12

(2-2-2) رابطه اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان………………………………………………………………………………………………………………13

(2-2-3) اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان، سازه های جدا……………………………………………………………………………………………….15

(2-2-4) ابعاد اضطراب امتحان…………………………………………………………………………………………………………………………..16

(2-2-5) اضطراب صفت و حالت…………………………………………………………………………………………….18

(2-3) مبانی نظری اضطراب ریاضی………………………………………………………………………………………………………………………………20

(3-2-1) رفتارگرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………..22

(3-2-2) نظریه کارآمدی پردازش………………………………………………………………………………………………………………………………………22

(3-2-3) نظریه بازداری…………………………………………………………………………………………………………………………….22

(3-2-4) نظریه کنترل انگیزش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

(2-4)مبانی نظری حل مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………24

(2-4-1) دیدگاه تداعی گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

(2-4-2) تئوری گشتالت دیگاه تجدید ساختار ادراکی………………………………………………………………………………………………………25

(2-4-3) رویکرد خبرپردازی یا پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….26

(2-4-4) طرح جورج پولیا پیرامون حل مسأله…………………………………………………………………………………………………………………..28

(2-4-5) راهبردهای روش تدریس حل مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….29

(2-4-6) مراحل اجرای الگوی حل مسأله جورج پولیا ……………………………………………………………………………………………………….30

(2-4-7) مهارت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………32

(2-4-8) اشتباهات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….33

(2-5)تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………34

(2-5-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………………………………………………….34

(2-5-2) اضطراب ریاضی علت ها و پیامدها……………………………………………………………………………………………………………………….34

(2-5-3)جنسیت و اضطراب ریاضی……………………………………………………………………………………………………….35

(2-5-4)حل مسأله و اضطراب ریاضی…………………………………………………………………………………………………………….37

(3) فصل سوم (روش اجرای تحقیق)……………………………………………………………………………………………………….38

(3-1) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..40

(3-2) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………40

(3-3) گروه نمونه و شیوه نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..40

(3-4) ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….41

(3-4-1) مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان…………………………………………………………………………………………………………………41

(3-5) شیوه اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………….42

(3-6) روش های آماری………………………………………………………………………………………………………………………….43

(4) فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل )…………………………………………………………………………………………………………45

(4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..45

(4-2) تجزیه و تحلیل داده های کمی………………………………………………………………………………………………………………………45

(4-2-1) بخش توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………45

(4-2-2) بخش استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………48

(5) فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری)…………………………………………………………………………………………………….58

(5-1)بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..59

(5-1-1) فرضیه کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………59

(5-1-2) فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………………………………..60

(5-1-3) فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………………..61

(5-1-4) فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………………………………………..63

(5-1-5) فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………………..64

(5-2) محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….66

(5-3) پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………66

(5-3-1) پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………66

(5-3-1) پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………….66

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….68

پیوست ها…………………………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید