پایان نامه بررسی تاثیر حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدار


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 

عنوان :

” بررسی تاثیر حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدار

(مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا) “

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2-  بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3-  ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………. 5

1-4-  اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-  سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-  فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-  روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-8-  مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………… 9

1-9-  روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 9

1-10-……………………………………………………………………………………………………….. متغیرهای پژوهش…. 10

1-11-………………………………………………………………………….. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 10

1-11-1-…………………………………………………………………………………………………… تعریف مفهومی…. 10

1-11-2-…………………………………………………………………………………………………… تعریف عملیاتی…. 11

1-12-…………………………………………………………………………………………………………….. قلمرو تحقیق…. 14

1-13-………………………………………………………………………………………………………….. ساختار پژوهش…. 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

          مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-1بخش اول: مبانی نظری حافظه سازمانی؛………………………………………………………………………………. 20

2-1-1…………………………………………………………………………………………. مفهوم داده، اطلاعات، و دانش…. 20

2-1-  2مفهوم حافظه سازمانی……………………………………………………………………………………………… 22

2-1-3………………………………………………………………………………………………….. تعریف حافظه سازمانی…. 23

2-4-  انواع حافظه سازمانی………………………………………………………………………………………………… 29

2-5-  مدل سازی حافظه سازمانی………………………………………………………………………………………….. 31

2-6-  پیاده سازی حافظه سازمانی…………………………………………………………………………………………. 35

2-7-  مشکلات پیاد ه سازی حافظه سازمانی……………………………………………………………………………… 38

2-2بخش دوم: مبانی نظری قابلیت های یادگیری،…………………………………………………………………………. 41

2-2-1………………………………………………………………………………………………………… تعـریف یادگیری…. 41

2-2-  سطوح یادگیری :…………………………………………………………………………………………………….. 42

2-3-  نظریه یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………… 44

2-4-  تاریخچه یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………… 46

2-5-  مدل های یادگیری سازمانی:…………………………………………………………………………………………. 47

2-6-  فرآیند یادگیری در سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………….. 51

2-7-  موانع یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………… 53

2-8-  ابعاد یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………. 57

بخش سوم: مبانی نظری مزیت رقابتی پایدار،………………………………………………………………………………. 60

2-1-  تعریف مزیت رقابتی…………………………………………………………………………………………………. 60

2-2-  مفهوم مزیت رقابتی………………………………………………………………………………………………….. 64

2-3-  اهمیت و ضرورت مزیت رقابتی:……………………………………………………………………………………. 65

2-4-  دیدگاه های مزیت رقابتی:…………………………………………………………………………………………… 66

2-5-  قلمروهای مزیت های رقابتی………………………………………………………………………………………… 71

2-6-  نگرش های موجود به منشاء مزیت رقابتی…………………………………………………………………………. 73

2-7-  ویژگی های مز یت رقابتی پایدار……………………………………………………………………………………. 74

بخش چهارم: مبانی نظری نوآوری………………………………………………………………………………………….. 76

2-1-  تعریف و مفهوم نوآوری……………………………………………………………………………………………… 76

2-2-  انواع نوآوری و منابع آن…………………………………………………………………………………………….. 77

2-3-  فرآیند نوآوری……………………………………………………………………………………………………….. 79

2-4-  تفاوت های نوآوری در بخش خصوصی و دولتی…………………………………………………………………… 82

2-5-  انواع نوآوری:………………………………………………………………………………………………………… 83

2-6-  سیر تحول نوآوری…………………………………………………………………………………………………… 88

3-1-  مدل های نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………….. 90

3-2-  عوامل تسهیل کننده فرآیند تغییر و نوآوری…………………………………………………………………………. 92

3-3-  ویژگی های سازمان های نوآور……………………………………………………………………………………… 94

بخش پنجم:مروری بر پیشینه پژوهش:…………………………………………………………………………………….. 100

3-4-  تحقیقات داخلی:…………………………………………………………………………………………………… 100

3-5-  تحقیقات خارجی:………………………………………………………………………………………………….. 105

فصل سوم:  روش شناسی تحقیق

3-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 118

3-2-  روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 119

3-3-  روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 120

3-4-  اعتبار و روایی  ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………….. 122

3-5-  مقیاس اندازه گیری………………………………………………………………………………………………… 124

3-6-  جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………… 125

3-7-  روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………… 127

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 131

4-2-  بخش تحلیل توصیفی تحقیق………………………………………………………………………………………. 132

4-2-1- جنسیت………………………………………………………………………………………………………. 132

4-2-2- تأهل………………………………………………………………………………………………………….. 133

4-2-3- تحصیلات……………………………………………………………………………………………………. 134

4-2-4- سن…………………………………………………………………………………………………………… 135

4-2-5- سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………… 136

4-3-  بخش تحلیل استنباطی تحقیق……………………………………………………………………………………… 137

4-3-1- آیا حافظه سازمانی بر نوآوری سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟………………………….. 138

4-3-2- آیا حافظه سازمانی بر نوآوری در بازاریابی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟……………………… 139

4-3-3- آیا قابلیت یادگیری بر حافظه سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟…………………………… 141

4-3-4- آیا قابلیت یادگیری بر نوآوری سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟………………………….. 142

4-3-5- آیا قابلیت یادگیری بر نوآوری در بازاریابی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟……………………… 144

4-3-6- آیا نوآوری سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟……………………… 145

4-3-7- آیا نوآوری در بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟………………….. 147

4-4-  اولویت‏بندی ابعاد متغیرهای یادگیری سازمانی، انعطاف‏پذیری و استراتژی رقابتی در شرکت بیمه آسیا……….. 148

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 150

5-2-  نتایج سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………. 150

5-2-1- آیا حافظه سازمانی بر نوآوری سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟………………………….. 150

5-2-2- آیا حافظه سازمانی بر نوآوری در بازاریابی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟……………………… 151

5-2-3- آیا قابلیت یادگیری بر حافظه سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟…………………………… 151

5-2-4- آیا قابلیت یادگیری بر نوآوری سازمانی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟………………………….. 152

5-2-5- آیا قابلیت یادگیری بر نوآوری در بازاریابی در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟……………………… 152

5-2-6- آیا نوآوری سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟……………………… 153

5-2-7- آیا نوآوری در بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار در شرکت‏های بیمه آسیا اثرگذار است؟………………….. 153

5-3-  پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 153

5-3-1- پیشنهادات اجرایی…………………………………………………………………………………………… 153

5-3-2- پیشنهادات پژهشی تحقیقی………………………………………………………………………………….. 155

5-4-  محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 155

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………….. 156

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………… 157

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………. 157

ضمائم و پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… 159

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………. 189

چکیده

مسلماً محیط متغیر امروز، به سازمان ها اجازه نخواهد داد که در مقابل فشارهای ناشی از مهارت ها، توانایی ها و فناوری های رقباء به صورت سنتی و همیشگی اداره شوند. در این حالت بستر سازی، زمینه سازی یادگیری و آموزشی سریعتر از رقباء می تواند به سازمان ها کمک کند تا نسبت به رقبا سریعتر و بهتر گام بردارد؛ بنابراین گرایش به سمت یادگیری فردی و سازمانی، اساس بقاء و بهبود عملکرد سازمانی است و باید در مورد آن هوشیارتر عمل کرد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدار شرکت بیمه آسیا بوده است که بدین منظور 220 نفر از کارکنان این شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه های برگرفته از مقاله  کمیسون و لوپز (2011) پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون رگرسیون خطی دو متغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که حافظه سازمانی بر نوآوری سازمانی و نوآوری در بازاریابی شرکت های بیمه آسیا تأثیر معنی داری (p<0/01) دارد. قابلیت یادگیری بر حافظه سازمانی، نوآوری سازمانی و نوآوری در بازاریابی تأثیر معنی داری (p<0/01) نشان داده است. همچنین نوآوری سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر معنی دار داشته و در عین حال نتایج نشان داد که نوآوری در بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر معنی داری (p<0/01) ندارد.

کلید واژه‏ها: حافظه سازمانی، قابلیت‏های یادگیری، مزیت رقابتی پایدار، شرکت بیمه آسیا

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید