پایان نامه بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران دبیرستانی


دانشگاه علوم پزشکی

بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران دبیرستانی

 

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

گرایش بهداشت جامعه

استاد راهنما

سرکارخانم زهرا امامی مقدم

اساتید مشاور

جناب آقای حمیدرضا بهنام وشانی

جناب آقای دکتر سید امیر امین یزدی

اسفندماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه و هدف: مسایل خانوادگی و تحصیلی از عمده‌ترین علل استرس نوجوانان می‌باشد. بطوری که یک سوم دانش‌آموزان استرسی بیش از متوسط را تجربه می‌‌کنند. استرس در موسسات تحصیلی موضوع مهمی در دوران تحصیل فرد می‌باشد. در صورتی که به خوبی کنترل نشود، می‌تواند اثرات مثبت و منفی زیادی داشته باشد. یکی از مهارت‌های مفید جهت مدیریت استرس مهارت‌های هوش هیجانی است. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر برنامه آموزشی مهارتهای هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران نوجوان بوده است.

مواد و روش‌ها: مطالعه‌ از نوع تجربی همراه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. دو دبیرستان دخترانه از بین هر طبقه‌ در دسته‌بندی آموزش و پرورش به صورت تصادفی انتخاب و در گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در مجموع 50 دانش‌آموز که دارای معیار ورود به مطالعه بودند در گروه آزمون و 50 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند و به پرسشنامه استرس تحصیلی گادزلا پاسخ گفتند. سپس واحدهای گروه مداخله به مدت 6 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت آموزش مهارتهای هوش هیجانی قرار گرفتند. 2 هفته پس از پایان مداخله، مجددا دانش‌آموزان هر دو گروه پرسشنامه مذکور را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمونهای من‌ویتنی، تی‌زوج و مستقل، مجذور کای و …. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: میانگین نمرات عوامل استرس‌زای تحصیلی در بعد استرس ناشی از تعارضات فشارها تغییرات و استرس خودتحمیلی پس از مداخله در گروه آ زمون کاهش معنی‌داری داشت (05/0 p<). میانگین نمرات در گروه آزمون بعد از مداخله افزایش معنی‌دار داشت. در بعد واکنش به استرس میانگین نمرات دختران گروه آزمون بعد مداخله کاهش معنی‌داری یافت(05/P<0 )

نتیجه‌گیری: از آنجا که برنامه بهداشت مدارس یک بخش تلفیقی از بهداشت جامعه است، جنبه اصلی این برنامه ها، توسط پرستار بهداشت جامعه در زمینه‌های نظارت، مشاوره و آموزش بهداشت انجام می‌شود . پرستاران بهداشت جامعه نقشی محوری جهت تامین سلامت و بهداشت جسمی و روانی دانش‌آموزان در قالب مربی بهداشت مدرسه، دارند. لذا می‌توان نتایج این مطالعه را به پرستاران بهداشت مدرسه بازخورد نمود.

کلیدواژه‌ها: استرس تحصیلی، دختران نوجوان، مهارتهای هوش هیجانی، بهداشت روان دانش‌آموز

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه
فصل اول: معرفی پژوهش 
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………….1
اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….11
فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..12
تعریف واژه‌های کلیدی …………………………………………………………………………………………………………………12
پیش‌فرض‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..14
فصل دوم: دانستنی‌هایی پیرامون پژوهش ………………………………………………………………………………. 
چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………16
مروری بر مطالعات ………………………………………………………………………………………………………………………..35
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش 
طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………52
جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..52
محیط پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..52
حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………52
روش نمونه گیری و روش کلی اجرای طرح ………………………………………………………………………………………53
معیارهای ورود و خروج …………………………………………………………………………………………………………………54
متغیرها و نحوه کنترل آنها ………………………………………………………………………………………………………………54
ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………..56
روایی و پایایی ابزار ……………………………………………………………………………………………………………………….57
روش اجرای طرح …………………………………………………………………………………………………………………………58
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………66
ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………………67
محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….67
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش  
توصیف واحدهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..68
یافته‌های اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….83
یافته‌های جانبی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….93

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد