پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت های ارتباطی کودکان در خودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشاسی

گرایش کودکان استثنایی

عنوان پایان نامه:

بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت­های ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا

استاد راهنما:

دکتر فرنگیس کاظمی

فهرست مطالب:

فصل اول چارچوب پژوهش… 1

1-1-مقدمه و بیان مسئله.. 2

1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش. 5

1-3-هدف پژوهش.. 6

1-4-سوال تحقیق..   6

1-5-تعاریف واژگان و مفاهیم اختصاصی پژوهش….     6

1-5-1- تعاریف نظری.. 6

مهارتهای ارتباطی: 6

اختلال درخودماندگی: 6

بازیدرمانی شناختی-رفتاری: 7

1-5-2- تعاریف عملیاتی.. 7

مهارتهای ارتباطی: 7

کودک درخودمانده با عملکرد بالا: 7

1-6-متغیرها. 7

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 8

2-1- اتیسم. 9

2-1-1- ویژگیهای اصلی اختلال درخودماندگی.. 9

2-2- مهارتهای اجتماعی: 9

2-2-1- انواع مهارتهای اجتماعی.. 11

2-2-2- نقص مهارتهای اجتماعی: 11

2-3- هیجان های بنیادی: 14

2-3-1- شادی: 14

2-3-2- غم: 15

2-3-3- تعجب: 15

2-3-4- نفرت: 15

2-3-5- خشم: 15

2-3-6- ترس: 16

2-4- نقایص زبانی: 16

2-5- رفتار کلیشه ای.. 17

2-6- سبب شناسی.. 20

2-6-1- عوامل ژنتیکی.. 20

2-6-2- عوامل محیطی.. 21

2-6-3- عوامل روانی.. 22

2-6-4- عوامل عصب شناختی.. 23

2-6-5- عوامل شناختی.. 24

2-7- روشهای درمانی برای کودکان درخودمانده. 26

2-7-1- مداخلات جامع بهنگام رفتاری.. 27

2-7-2- آموزش و تربیت کودکان دارای اختلال درخودماندگی و ناتوانیهای ارتباطی.. 28

2-7-3- سیستم مبادله تصویر. 28

2-7-4- داستانهای اجتماعی.. 28

2-8- مداخلات تکمیلی.. 30

2-8-1- مداخلات غذایی.. 30

2-8-2- روش دی.آی.آر. 31

2-8-3- برنامهسان رایز. 31

2-8-4- روش یکپاچگی حسی.. 32

2-9- بازی درمانی: 32

2-9-1- نظریات مختلف در خصوص بازی درمانی: 35

2-9-2- ارزش درمانی بازی و بازی درمانی.. 38

2-9-3- رویکردهای مختلف در بازی درمانی.. 39

رویکرد روان تحلیل گری.. 39

تحلیل بازی از دیدگاه ملانی کلاین.. 40

کاربرد بازی درمانی از سوی آنافروید. 41

رویکرد ارتباطی.. 43

درمان بی رهنمود و یرجینیا اکسلاین.. 43

رویکردهای ساختارمند. 44

2-9-4- بازی درمانی شناختی-رفتاری.. 45

مزایای بازی درمانی وبازی درمانی شناختی-رفتاری.. 50

فصل سوم روش پژوهش… 52

3-1- مقدمه: 53

3-2- طرح تحقیق: 53

3-3- نمونه، روش نمونه گیری و تعداد شرکت کنندگان: 53

3-4- ابزار سنجش یا روش علمی جمعآوری دادهها: 54

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها: 54

3-6- برگه ثبت داده ها: 55

3-7- برنامهی درمانی: 55

3-8- شرح حال کودکان: 55

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 57

4-1- مقدمه: 58

4-2- آزمودنی اول: 59

4-3- آزمودنی دوم: 62

4-4- آزمودنی سوم. 65

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 69

5-1- مقدمه: 70

5-2- محدودیت های پژوهش… 72

5-3- پیشنهادات: 73

منابع فارسی.. 74

منابع لاتین.. 77

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید