پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر کیفیت محصولات در شرکتهای دانایی محور

چکیده:

در عصر دانش، عدم استفاده از مزایای دانش می­تواند تاثیرات منفی بر روی عملکرد و نوآوری سازمان­های امروزی داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی­های مدیریت دانش بر روی کیفیت محصولات در شرکت­های دانایی محور می­باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع روش و ماهیت از نوع توصیفی – پیمایشی و از نوع هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارکنان شرکت‎های مستقر در پارک‎ علم و فن‎آوری دانشگاه‎های تهران می­باشد. برای جمع آوری داده­ها، محقق از پرسشنامه استاندارد که روایی آن مورد تایید استاد راهنما و خبرگان بوده است و همچنین پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ مورد تایید واقع شده است، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع آوری شده محقق از نرم افزار SPSS استفاده کرده است. نتایج گویای این است که استراتژی­های مدیریت دانش بر روی کیفیت محصولات تاثیر گذار است. در انتها پیشنهاد می­شود که مدیران شرکت­های دانایی محور، بسته به سطح توانمندی کارکنان خود از این استراتژی­ها برای بهبود عملکرد خود استفاده نمایند.

 

کلمات کلیدی: استراتژیهای­ انسان محور، استراتژی­های سیستم محور، استراتژیهای پویا، کیفیت محصول

 

فصل اول:

«کلیات وطرح تحقیق»

 

1ـ 1 مقدمه:

ابداعات نوآوری گرایش بسیار شدیدی به دانش، تخصص و تعهدات کارمندان به عنوان ورودی­های کلیدی در فرآیند خلق ارزش دارد. این در حالی است که سازمان­ها با نوآوری پذیری بالاتر، در پاسخ به تغییرات محیطی و همچنین گسترش قابلیت­های جدید که به آن­ها برای دستیابی به عملکرد بالاتر کمک می­کند، موفق­تر خواهند شد. از­طرف دیگر دیدگاه دانش محور ، سازمان­ها را به عنوان مخازن دانش و شایستگی مجسم می کند.(سابرامین،2005)این درحالی است که نظریه نوآوری (براساس دیدگاه سازمانی و مدیریت دانش)یکپارچگی توسعه و کاربرد دانش را تسهیل می کند(مونتز،2004).

امروزه رقابت برای بهبود کیفیت محصولات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمان هایی که در بخش تولیدی فعالیت می کنند، شناخته شده است. سازمان­هایی که به سطح بالاتری از کیفیت محصولات دست می یابند، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان را به عنوان مقدمه­ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت(گوداف و هایر،2008).

در حال حاضر شرکت ها و سازمان های بسیاری در جهان بر روی مدیریت دانش سرمایه گذاری کرده اند. علی رغم  موفقیت برخی، سازمان های بسیار زیادی نیز با شکست مواجه شده­اند. به نظر می­رسد یک سری از شرایط، موقعیت­ها و چالش­ها منجر به موفقیت یا شکست نهایی فعالیت مدیریت دانش در سازمان می­شود، بنابراین قبل از این که منابع کمیاب سازمان در چنین حوزه پر ریسکی سرمایه­گذاری شود ، مدیریت باید به دنبال ابزاری باشد تا عدم اطمینان پروژه مدیریت دانش را کاهش دهد. همچنین عدم وجود مکانیزم های صحیح ارزیابی وضعیت جاری سازمان برای اجرای مدیریت دانش و یا توسعه فعالیت های مدیریت دانش، این نوع سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه اضافی تبدیل نموده است. بدین صورت برای هدفمند نمودن استفاده از دانش به عنوان مزیت رقابتی و راهبردی و نیز سازماندهی مراحل توسعه مدیریت دانش در سازمان،  شناخت وضعیت موجود سازمان در زمینه مدیریت دانش و تعیین عوامل مؤثر برتصمیم گیری یک سازمان برای به کارگیری و بهبود مدیریت دانش امری ضروری و حیاتی است .به عبارتی دیگرانجام تحلیلی عمیق از سطح بلوغ سازمان در زمینه مدیریت دانش امری ضروری است. بلوغ سازمان در مدیریت دانش، میزان قابلیت ها و توانمندی های یک سازمان در ابعاد مختلف مؤثر بر مدیریت دانش است.هر سازمان، با توجه به فعالیت هایی که در زمینه مدیریت دانش انجام داده، در سطحی از بلوغ قرار می گیرد که این سطح نشان دهنده وضعیت جاری سازمان در زمینه مدیریت دانش است.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.